SKiC SEO

Podobne artykuły

  • Brak podobnych artykułów.
SKiC SEO
.

SKiC Robert Apta­cy

Napra­wa urzą­dzeń chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa i cała Pol­ska. Dzia­ła­my w bran­ży od roku 2004 w tym cza­sie wyspa­cjo­wa­li­śmy się w nastę­pu­ją­cych napra­wach i ser­wi­sie:
Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wytwor­ni­ce wody lodo­wej o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej bez wzglę­du na pro­du­cen­ta i ich zasto­so­wa­nie. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my chil­le­ry na tere­nie całej POLSKI.
Ser­wis osu­sza­czy powie­trza i osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza — Remon­tu­je­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne wszyst­kich typów domo­we, prze­my­sło­we czy też osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza sto­so­wa­ne w prze­my­śle.
Ser­wis nawil­ża­czy off­se­to­wych Tech­no­Trans Bal­dwin i innych. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my inne pod­ze­spo­ły nie­zbęd­ne do popraw­nej pra­cy nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii takich jak dozo­me­try, alko­print i inne …
Ser­wis pomp cie­pła, napra­wia­my i moder­ni­zu­je­my pom­py cie­pła o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej, powie­trze woda wewnętrz­ne, powie­trze woda zewnętrz­ne, powie­trze woda kom­pak­to­we, pom­py cie­pła z prze­zna­cze­niem do wody użyt­ko­wej, base­no­wej i ogrze­wa­nia budyn­ku itd…
Ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych oraz ste­ro­wa­nia cen­tral i sys­te­mów nawie­wu. Napra­wia­my i moder­ni­zu­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne z reku­pe­ra­cją wypo­sa­żo­ne w sys­tem chło­dze­nia i grza­nia. Ser­wi­su­je­my i moder­ni­zu­je­my cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne na tere­nie całej POLSKI.
Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych i prze­no­śnych wszyst­kich pro­du­cen­tów. Napra­wia­my lodów­ki do samo­cho­dów typu TIR oraz auto­bu­sów i auto­ka­rów.

Dzię­ki usłu­dze “drzwi w drzwi” nie wiel­ko gaba­ry­to­we urzą­dze­nia chłod­ni­cze czy kli­ma­ty­za­cyj­ne od użyt­kow­ni­ków z całej Pol­ski napra­wia­my i moder­ni­zu­je­my w sie­dzi­bie naszej fir­my. Nale­ży tyl­ko wypeł­nić for­mu­larz zgło­sze­nio­wy a nasz kurier odbie­rze lodów­kę, osu­szacz, kost­kar­kę czy inne urzą­dze­nie z dowol­ne­go miej­sca w kra­ju i po napra­wie dostar­czy je w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.

 
W artykule SEO