Naprawa Baldwin

Naprawa Baldwin

. Napra­wa Bal­dwin Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii koniecz­nie zadzwoń jeśli masz pro­blem ze swo­im schła­dza­czem wody Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody Bal­dwin Schła­dza­cze wody Bal­dwin są nie­za­stą­pio­ne w pie­kar­niach, dru­kar­niach, cukier­niach, a tak­że wie­lu innych zakła­dach prze­my­sło­wych – wszę­dzie tam, gdzie w insta­la­cjach maszyn pro­duk­cyj­nych nie­zbęd­na jest zarów­no zim­na, jak i gorą­ca woda. Schła­dza­cze Bal­dwin cechu­ją się m.in. wyso­ką wydaj­no­ścią i pre­cy­zyj­nym regu­lo­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry wody. Jed­nak­że są to tak­że urzą­dze­nia o wiel­kiej mocy…

Więcej

Naprawa chiller

Naprawa chiller

. Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Napra­wia­my chil­le­ry więk­szo­ści pro­du­cen­tów wystę­pu­ją­ce na naszym ryn­ku od TRANE, EMICON, LENOX, CARRIER itd… Naszym klien­tom oprócz usłu­gi napra­wy chil­ler ofe­ru­je­my rów­nież takie usłu­gi jak: okre­so­wy prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej pełen ser­wis i dozór tech­nicz­ny agre­ga­tów wody lodo­wej remont i moder­ni­za­cja chil­ler Zakres czyn­no­ści wcho­dzą­cych w skład prze­glą­du agre­ga­tu wody lodo­wej • Kon­tro­la zabru­dze­nia parow­ni­ka — wymien­ni­ka. • Kon­tro­la zabru­dze­nia…

Więcej

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

Automatyka chłodnicza i klimatyzacyjna

. Auto­ma­ty­ka chłod­ni­cza i kli­ma­ty­za­cyj­na Tech­ni­ka kli­ma­ty­za­cyj­na i chłod­ni­cza sta­je się coraz bar­dziej zaawan­so­wa­na. Więk­szość klien­tów wyma­ga już nie tyl­ko spraw­nie dzia­ła­ją­cych sys­te­mów kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych, speł­nia­ją­cych okre­ślo­ne przez nich kry­te­ria. Ale chcą tak­że, by dany sys­tem był jak naj­prost­szy w obsłu­dze. Obec­nie w więk­szo­ści insta­la­cji chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych sto­su­je się więc wyso­ko wyspe­cja­li­zo­wa­ną auto­ma­ty­kę sterowniczą.Która nie tyl­ko do mini­mum zmniej­sza koniecz­ność sta­łej kon­tro­li usta­wień i inge­ren­cji czło­wie­ka, ale tak­że zapew­nia bez­pie­czeń­stwo eks­plo­ato­wa­nych urzą­dzeń. Auto­ma­ty­ka…

Więcej

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

. Napra­wa i ser­wis chłod­nic­twa auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych.  Auto­ma­tów sprze­da­ją­cych prze­ką­ski , napo­je owo­ce i soki owo­ców i innych auto­ma­tów sprze­da­ją­cych. Więk­szość auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych na naszym ryn­ku jest już sta­ra. Wyma­ga­ją one częst­szych napraw i ser­wi­su. Nie­ste­ty ser­wis tych maszyn. jest kosz­tow­ny lecz nie­zwy­kle potrzeb­ny. Wyma­ga­ją one więk­szej kon­cen­tra­cji, bar­dziej solid­ne­go ser­wi­su a przede wszyst­kim facho­wej ręki ser­wi­su. Nasza fir­ma pra­gnie Pań­stwu zaofe­ro­wać: Prze­gląd agre­ga­tów chłod­ni­czych Auto­ma­tów Ven­din­go­wych. W skład tej usłu­gi wcho­dzi: Dokład­ne mycie wymien­ni­ków cie­pła. Odgrzy­bie­nie parow­ni­ka i…

Więcej
1 9 10 11