Automaty Vendingowe Chłodnictwo

.

Napra­wa i ser­wis chłod­nic­twa auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych. 

Auto­ma­tów sprze­da­ją­cych prze­ką­ski , napo­je owo­ce i soki owo­ców i innych auto­ma­tów sprze­da­ją­cych.

Więk­szość auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych na naszym ryn­ku jest już sta­ra. Wyma­ga­ją one częst­szych napraw i ser­wi­su. Nie­ste­ty ser­wis tych maszyn. jest kosz­tow­ny lecz nie­zwy­kle potrzeb­ny. Wyma­ga­ją one więk­szej kon­cen­tra­cji, bar­dziej solid­ne­go ser­wi­su a przede wszyst­kim facho­wej ręki ser­wi­su.

Nasza fir­ma pra­gnie Pań­stwu zaofe­ro­wać:

Przegląd agregatów chłodniczych Automatów Vendingowych.

W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 • Dokład­ne mycie wymien­ni­ków cie­pła.
 • Odgrzy­bie­nie parow­ni­ka i skra­pla­cza.
 • Kon­tro­la ukła­du skro­plin tj. miski skro­plin ewen­tu­al­nie rzad­ko sto­so­wa­ny odpływ skro­plin.
 • Kon­tro­la rur­ki skra­pla­cza zanu­rzo­nej w misce skro­plin.
 • Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z uży­ciem AZOTU.
 • Spa­wa­nie nie­szczel­no­ści z uży­ciem gazów szla­chet­nych.
 • Zabez­pie­cze­nie miejsc spa­wu.
 • Kon­tro­la amor­ty­za­to­rów agre­ga­tu i sprę­żar­ki chłod­ni­czej w razie potrze­by wymia­na.
 • Kon­tro­la ele­men­tów roz­ru­cho­wych agre­ga­tu chłod­ni­cze­go.
 • Kon­tro­la wen­ty­la­to­ra lub wen­ty­la­to­rów agre­ga­tu chłod­ni­cze­go.
 • Kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­nej i miejsc połą­czeń.
 • Kon­tro­la prą­dów sprę­żar­ki i prą­dów wen­ty­la­to­ra.
 • Kon­tro­la ele­men­tów pomia­ro­wych tem­pe­ra­tu­ry.
 • Kali­bra­cja wska­zań tem­pe­ra­tu­ry /o ile ste­row­nik pozwa­la na kali­bra­cje.
 • Kon­tro­la taśm izo­la­cyj­nych ter­micz­nych.
 • Kon­tro­la ciśnień fre­onu.
 • Kon­tro­la zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści fre­onu.
 • Kon­tro­la zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści ole­ju.

Serwis agregatów chłodniczych Automatów Vendingowych.

W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 • Wszyst­kie wyżej wymie­nio­ne czyn­no­ści wcho­dzą­ce w skład prze­glą­du.
 • Dokład­ne zabez­pie­cze­nie lub nawet wymia­na rur­ki skra­pla­cza zanu­rzo­nej w misce skro­plin.
 • Dokład­na kon­tro­la ele­men­tu roz­ru­cho­we­go sprę­żar­ki w razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści wymia­na na nowy.
 • Pomiar fil­tra fre­ono­we­go w razie koniecz­no­ści bez­względ­na wymia­na na nowy.
 • Kon­tro­la szczel­no­ści w razie jakich­kol­wiek wąt­pli­wo­ści spa­wa­nie lub wymia­na sko­ro­do­wa­nych lub uszko­dzo­nych ele­men­tów linii fre­ono­wej.
 • W przy­pad­ku wymia­ny fil­tra wymia­na fre­onu na nowy suchy i nie­kwa­śny.
 • Dokład­na kon­tro­la insta­la­cji elek­trycz­nej i ele­men­tów łączą­cych w razie jakich­kol­wiek zastrze­żeń lub wąt­pli­wo­ści zastą­pie­nie ich na nowe i zabez­pie­cze­nie odpo­wied­ni­mi pre­pa­ra­ta­mi che­micz­ny­mi.
 • Uzu­peł­nie­nie w razie potrze­by izo­la­cji ter­micz­nej lub jej czę­ścio­wa wymia­na.
 • Drob­ne prze­rób­ki ser­wi­su, któ­rych celem jest polep­sze­nie efek­tu chło­dze­nia.

Naprawa agregatów chłodniczych Automatów Vendingowych

Nie wszyst­kie agre­ga­ty chłod­ni­cze psu­ją się w ten sam spo­sób więc przed każ­dą napra­wą zawsze wyko­ny­wa­ny jest prze­gląd któ­ry wska­że nam miej­sce awa­rii a Nasz ser­wis musi okre­ślić przy­czy­nę jego powsta­nia. Naj­czę­ściej spo­ty­ka­ne awa­rie auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych:

 • Uszko­dze­nie sprę­żar­ki.
 • Zatka­nie ukła­du fre­ono­we­go.
 • Roz­sz­cel­nie­nie linii fre­ono­wej
 • Uszko­dze­nie lub spa­le­nie wen­ty­la­to­ra ewen­tu­al­nie wen­ty­la­to­rów.
 • Uszko­dze­nie insta­la­cji elek­trycz­nej lub brak sty­ku.
 • Uszko­dze­nie ele­men­tów pomia­ro­wych.
 • Zuży­cie amor­ty­za­to­rów.
 • Uszko­dze­nia mecha­nicz­ne.

Zapra­sza­my wszyst­kich Pań­stwa do korzy­sta­nia z nasze­go ser­wi­su jed­nak zazna­cza­my, że nie dojeż­dża­my do poje­dyn­czych maszyn. Urzą­dze­nie w cało­ści lub tyl­ko agre­gat nale­ży do nas przy­wieść na wła­sny koszt. Czas napra­wy czy ser­wi­su to mak­sy­mal­nie trzy dni robo­cze.

automaty vendingowe

automaty vendingowe

Automaty samosprzedające chłodnictwo

Automaty samosprzedające naprawa

Automaty samosprzedające serwis

Automaty Vendingowe Warszawa

Automaty Vendingowe Naprawa Serwis

serwis agregatów chłodniczych automaty Vendingowe

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.