Grundfos Magna 32–120 F

Grundfos Magna 32–120 F

. Uży­wa­na w BDB sta­nie z 6 mie­sięcz­ną pisem­ną gwa­ran­cją.   INTELIGENTNA POMPA OBIEGOWA BEZDŁAWICOWA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ I AUTOMATYCZNYM DOPASOWANIEM WYPOSAŻONA W SILNIK Z MAGNESEM TRWAŁYM ORAZ MOKRY WIRNIK SILNIKA SERII GRUNDFOS MAGNA POPRZEZ ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KONTROLI RÓŻNICY CIŚNIEŃ DOSTOSOWUJE SWOJĄ PRACĘ DO AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA W INSTALACJI WYPOSAŻONA W IZOLACJĘ CIEPLNĄ KORPUSU PRZYŁĄCZE RUROWE NA FLANSZĘ KLASA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI — A Opis pom­py:  * Sil­nik z magne­sa­mi trwa­ły­mi * Zin­te­gro­wa­ny regu­la­tor w skrzyn­ce zaci­sko­wej * Cera­micz­ne…

Więcej

Kurtyna powietrza First Austria FA-5571–7

Kurtyna powietrza First Austria FA-5571–7

. Kur­ty­na powietrz­na dosko­na­le two­rzy barie­rę pomię­dzy miej­sca­mi o róż­nych tem­pe­ra­tu­rach. W okre­sie zimo­wym, zapo­bie­ga prze­do­sta­wa­niu się do pomiesz­cze­nia powie­trza chłod­ne­go, ogra­ni­cza­jąc stra­ty cie­pła i ener­gii. Z kolei latem sta­no­wi barie­rę przed gorą­cym powie­trzem, jed­no­cze­śnie chro­niąc przed prze­do­sta­wa­niem się do pomiesz­cze­nia róż­ne­go rodza­ju owa­dów, pyłów i innych zanie­czysz­czeń. Kur­ty­ny powietrz­ne nad drzwia­mi wej­ścio­wy­mi do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej celem stwo­rze­nia barie­ry dla prze­pły­wu powie­trza (odizo­lo­wa­nie wnę­trza pomiesz­cze­nia od oto­cze­nia) są coraz czę­ściej wyma­ga­ne przez SANEPID. Zgod­nie…

Więcej

LG — Sterownik Standard II przewodowy LG PREMTB001

LG — Sterownik Standard II przewodowy LG PREMTB001

. Witam Pań­stwa mamy do sprze­da­nia ste­row­nik Stan­dard II prze­wo­do­wy PREMTB001 (ste­row­nik z pod­świe­tla­nym pane­lem, kolor bia­ły). Pasu­je do wszyst­kich kli­ma­ty­za­to­rów LG, oprócz jed­no­stek ścien­nych Stan­dard i Basic. Ste­row­nik Stan­dard II prze­wo­do­wy LG PREMTB001 jest nowy w ory­gi­nal­nym opa­ko­wa­niu i z instruk­cją Cena kata­lo­go­wa w LG to 300.00 zł net­to nasza ofer­ta jest więc bar­dzo atrak­cyj­na Posia­da­my do sprze­da­ży 6 sztuk tego ste­row­ni­ka  Nasza cena pro­duk­tu to jedy­ne 1 50,00 zł BRUTTO za 1 sztu­kę Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne…

Więcej

Schładzalniki do mleka Wedholms

Schładzalniki do mleka Wedholms

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka fir­my Wedholms Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów schła­dzal­ni­ków do mle­ka o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku jest fir­ma Wedholms. Posia­da ona zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, gdyż ich pro­duk­ty może­my spo­tkać nawet w Japo­nii lub Korei Połu­dnio­wej, choć głów­nie sku­pia się na obsza­rze Morza Bał­tyc­kie­go. Na ryn­ku pol­skim jest ona repre­zen­to­wa­na przez fir­mę Euro­tanks (z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu). W punk­cie ser­wi­so­wym Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy doko­nu­je­my kon­ser­wa­cji oraz napraw wszel­kich schła­dza­czy tego przed­się­bior­stwa.…

Więcej

Schładzalniki do mleka rodzaje i budowa

Schładzalniki do mleka rodzaje i budowa

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka – rodza­je, funk­cje oraz budo­wa W dzi­siej­szych cza­sach mamy moż­li­wość obser­wo­wa­nia coraz więk­sze­go prze­pły­wu lud­no­ści do wiel­kich ośrod­ków miej­skich. Jest to trend, któ­ry będzie nara­stał z każ­dym następ­nym dzie­się­cio­le­ciem i wyda­je się, że nie da się go zatrzy­mać. Musi­my jed­nak pamię­tać, że każ­dy miesz­ka­niec mia­sta posia­da swo­je potrze­by, na któ­re sze­ro­ko sto­so­wa­na kli­ma­ty­za­cja i chłod­nic­two może dać pozy­tyw­ną odpo­wiedź. Tak więc, zaczy­na­jąc od kom­for­tu ciepl­ne­go w miesz­ka­niach lub samo­cho­dzie, zaś koń­cząc…

Więcej

Naprawa chłodziarek mleka

Naprawa chłodziarek mleka

. NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze w tym schła­dza­czy cie­czy i schła­dza­czy do mle­ka wszyst­kich pro­du­cen­tów. Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka Serap Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka ALFA-LAVAL Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WESTFALIA Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka DeLa­val Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka FRIGOMILK Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WEDHOLMS Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WAECO i wie­le innych mniej lub bar­dziej popu­lar­nych chło­dzia­rek do mle­ka.   Naj­częst­sze awa­rie schła­dza­rek do mle­ka: — uszod­dze­nie prze­kład­ni mie­szal­ni­ków -…

Więcej

Naprawa osuszaczy powietrza

Naprawa osuszaczy powietrza

. Jeśli zawo­dzi cię twój osu­szacz lub widzisz że jego wydaj­ność ostat­nio znacz­nie spa­dła koniecz­nie zgłoś się do nas Napra­wa osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, prze­glą­dów oraz remon­tów wszyst­kich typów osu­sza­czy powie­trza Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze domo­we, osu­sza­cze prze­my­sło­we i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza Osu­sza­cze adsorp­cyj­ne zakres czyn­no­ści napraw­czych — dia­gno­sty­ka pra­cy osu­sza­cza (pomia­ry kon­tro­l­ne) — prze­glą­dy ser­wi­so­we — wymia­na roto­ra lub czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych — moder­ni­za­cja sys­te­mu roz­pro­wa­dza­nia powie­trza pro­ce­so­we­go — kali­bra­cja…

Więcej

Montaż klimatyzacji Warszawa

Montaż klimatyzacji Warszawa

. Mon­taż kli­ma­ty­za­cji War­sza­wa Insta­la­cja kli­ma­ty­za­cji pole­ga na obsa­dze­niu jed­no­stek wewnętrz­nych /zwanych rów­nież parownikami/ w miej­scach usta­lo­nych przez zle­ce­nio­daw­cę, ale przede wszyst­kim w miej­scach zapew­nia­ją­cych opty­mal­ne ich wyko­rzy­sta­nie. Urzą­dze­nia wewnętrz­ne muszą być zain­sta­lo­wa­ne na odpo­wied­niej wyso­ko­ści, jeśli ich budo­wa tego wyma­ga, muszą być dostęp­ne w przy­pad­ku jakiej­kol­wiek awa­rii czy nawet zwy­kły ser­wis czy prze­gląd kli­ma­ty­za­cji. Jed­nost­ka zewnętrz­na kli­ma­ty­za­cji insta­lo­wa­na jest naj­czę­ściej na ścia­nach nośnych po stro­nie zewnętrz­nej budyn­ku na bal­ko­nach tara­sach czy po pro­stu na…

Więcej

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

. Napra­wa i ser­wis chłod­nic­twa auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych.  Auto­ma­tów sprze­da­ją­cych prze­ką­ski ‚ napo­je owo­ce i soki owo­ców i innych auto­ma­tów sprze­da­ją­cych. Więk­szość auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych na naszym ryn­ku jest już sta­ra. Wyma­ga­ją one częst­szych napraw i ser­wi­su. Nie­ste­ty ser­wis tych maszyn. jest kosz­tow­ny lecz nie­zwy­kle potrzeb­ny. Wyma­ga­ją one więk­szej kon­cen­tra­cji, bar­dziej solid­ne­go ser­wi­su a przede wszyst­kim facho­wej ręki ser­wi­su. Nasza fir­ma pra­gnie Pań­stwu zaofe­ro­wać: Prze­gląd agre­ga­tów chłod­ni­czych Auto­ma­tów Ven­din­go­wych. W skład tej usłu­gi wcho­dzi: Dokład­ne mycie wymien­ni­ków cie­pła. Odgrzy­bie­nie parow­ni­ka i…

Więcej