Serwis lodówek WAECO MAN

Serwis lodówek WAECO MAN

. LODÓWKA MAN TGA TGX TGS to wyjąt­ko­wo wdzięcz­ne urzą­dze­nie któ­re z całą pew­no­ścią nale­ży napra­wiać. Pro­sto­ta wyko­na­nia pozwa­la na napra­wę lub wymia­nę każ­de­go pod­ze­spo­łu lecz nie w nowych lodów­kach. Nowe Man BOX mają parow­nik ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia i w przy­pad­ku roz­sczel­nie­nia lodów­ka nada­je się do uty­li­za­cji. Ewen­tu­al­nie nale­ży zain­sta­lo­wać nowy parow­nik wewnętrz­ny. Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki Man Kuhl­BOX 1. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki Dan­foss 101N0220 2. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki małej współ­pra­cu­ją­cej z ter­mo­sta­tem 3. Uszko­dze­nie…

Więcej

Serwis schładzaczy cieczy

Serwis schładzaczy cieczy

. Ser­wis urzą­dzeń do schła­dza­nia nagrza­ne­go chło­dzi­wa, chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych, oraz chło­dzia­rek ole­ju hydrau­licz­ne­go. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej Chil­le­ry. Chło­dziar­ki te zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych, ole­ju jed­nym sło­wem pły­nów róż­nych.…

Więcej