Lodówki samochodowe i przenośne

. Lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne Zepsu­ty ter­mo­stat, awa­ria sys­te­mu chłod­ni­cze­go, pro­blem z agre­ga­tem, uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub jego cał­ko­wi­ty brak, roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej, uszko­dze­nie ste­row­ni­ka. Wymie­ni­li­śmy tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, z któ­ry­mi zgła­sza­ją się do nasze­go ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych w War­sza­wie klien­ci. Gdy­by spo­rzą­dzić szcze­gó­ło­wą listę wszyst­kich awa­rii i uste­rek doty­czą­cych lodó­wek TIR, zaję­ła­by ona co naj­mniej kil­ka stron. Jed­nak korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych z pew­no­ścią pomo­że szyb­ko roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów, a dodat­ko­wo –…

Więcej

Wymiana termostatu

Wymiana termostatu

. Lodów­ka samo­cho­do­wa — wymia­na ter­mo­sta­tu Ter­mo­stat znaj­dzie­my w każ­dym urzą­dze­niu, któ­re­go zada­niem jest utrzy­my­wa­nie tem­pe­ra­tu­ry na okre­ślo­nym pozio­mie. Nic więc dziw­ne­go, że rów­nież lodów­ki samo­cho­do­we wypo­sa­żo­ne są w ter­mo­sta­ty, zapew­nia­ją­ce im spraw­ne i pro­fe­sjo­nal­ne dzia­ła­nie. Awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej w wie­lu przy­pad­kach może mieć zwią­zek z awa­rią ter­mo­sta­tu. Ste­ro­wa­nie tem­pe­ra­tu­rą oraz odpo­wia­da­nie za regu­lar­ne okre­sy pra­cy lodów­ki, w tym włą­cze­nie i wyłą­cze­nie się urzą­dze­nia, to rola tego przy­rzą­du. Jego awa­ria zazwy­czaj powo­du­je koniecz­ność wymia­ny ter­mo­sta­tu,…

Więcej

Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Polskie akty prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

. Oprócz mię­dzy­na­ro­do­wych trak­ta­tów oraz kon­wen­cji opi­sa­nych w arty­ku­le „Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej”, prak­tycz­nie każ­de pań­stwo wykształ­ci­ło wła­sne mecha­ni­zmy ochro­ny śro­do­wi­ska przed nie­ko­rzyst­ny­mi skut­ka­mi uży­wa­nia nie­któ­rych czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Pol­ska nie jest w tej mate­rii wyjąt­kiem. Jed­nak­że, zało­że­nia norm praw­nych muszą być zgod­ne z Roz­rzą­dze­nia­mi Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady, któ­re są akta­mi praw­ny­mi obo­wią­zu­ją­cy­mi na tere­nie całej Unii Euro­pej­skiej. Przez to bar­dzo czę­sto pol­skie usta­wy są imple­men­ta­cją wpro­wa­dzo­nych Roz­po­rzą­dzeń, któ­re roz­sze­rza­ją, bądź uszcze­gól­nia­ją usta­le­nia…

Więcej

Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

Ochrona Warstwy Ozonowej w Unii Europejskiej

. Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej w Unii Euro­pej­skiej W nie­daw­nym opra­co­wa­niu pod tytu­łem „Pol­skie akty praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej” opi­sy­wa­li­śmy wewnętrz­ne pra­wo­daw­stwo, któ­re usta­no­wio­no w celu zapo­bie­ga­nia nega­tyw­ne­mu dzia­ła­niu na śro­do­wi­sko nie­któ­rych czyn­ni­ków chłod­ni­czych. Dzi­siaj prze­czy­ta­ją Pań­stwo arty­kuł odno­śnie euro­pej­skich pod­staw praw­nych. Moż­na poku­sić się o stwier­dze­nie, że nie­jed­no­krot­nie są one rów­nie waż­ne, gdyż zazwy­czaj wszel­kie zmia­ny zacho­dzą­ce w pol­skich usta­wach lub cał­ko­wi­cie nowe pol­skie ordy­na­cje są spo­wo­do­wa­ne wła­śnie wyma­ga­nia­mi unij­ny­mi. Śle­dząc…

Więcej

Podstawy prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

Podstawy prawne odnośnie ochrony warstwy ozonowej

.  Czyn­nik chło­dzą­cy w lodów­kach,  urzą­dze­niach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej Pod­sta­wy praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej pod­sta­wy praw­ne ochro­ny war­stwy ozo­no­wej­pod­sta­wy praw­ne ochro­ny war­stwy ozo­no­wej W poprzed­nim arty­ku­le pod tytu­łem Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko, opi­sa­li­śmy, w jaki spo­sób czyn­ni­ki chłod­ni­cze z  grup CFC oraz HCFC nie­ko­rzyst­nie wpły­wa­ją na war­stwę ozo­no­wą ota­cza­ją­cą naszą pla­ne­tę. W tym arty­ku­le roz­wi­nie­my temat praw­nej ochro­ny wspo­mnia­nej war­stwy.  Jest ona bar­dzo waż­ną czę­ścią skła­do­wą…

Więcej

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

Instalacje klimatyzacji i ich wpływ na środowisko

. Insta­la­cje kli­ma­ty­za­cji i ich wpływ na śro­do­wi­sko Poję­cia „chłod­nic­two i kli­ma­ty­za­cja” zawsze były zwią­za­ne ze śro­do­wi­skiem wewnętrz­nym jaki i zewnętrz­nym. Celem takiej insta­la­cji było zapew­nie­nie odpo­wied­nie­go śro­do­wi­ska oraz kom­for­tu (tem­pe­ra­tu­ry oraz wil­got­no­ści) w danym obsza­rze, budyn­ku lub stre­fie. Począt­ko­wo ubocz­nym skut­kiem dzia­ła­nia takiej insta­la­cji było nega­tyw­ne dzia­ła­nie na śro­do­wi­sko zewnętrz­ne poprzez uży­wa­nie róż­nych czyn­ni­ków chłod­ni­czych, szko­dli­wych dla kli­ma­tu naszej pla­ne­ty, któ­re przez roz­ma­ite nie­szczel­no­ści oraz wymia­ny czyn­ni­ka prze­do­sta­ją się do atmos­fe­ry. Dopie­ro po wyko­na­niu…

Więcej