Naprawa lodówek DAF 1794024

Naprawa lodówek DAF 1794024

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR. Napra­wia­my lodów­ki DAF 105, 1364410, 1425475, 1438587, 1725652, 1737582, 1794024 Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki DAF 1794024 Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki — uster­ka ta spo­wo­do­wa­na jest dłu­go­let­nią pra­cą lodów­ki czę­sto bra­kiem chło­dze­nia skra­pla­cza lub przy­tka­nej insta­la­cji fre­ono­wej. Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne sprę­żar­ki — uster­ka ta wystę­pu­je w lodów­kach któ­re zosta­ły wychy­lo­ne wraz z kabi­ną…

Więcej

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Naprawa lodówek NVOX K40Y

. Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodów­ko zamra­żar­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne oraz lodów­ko zamra­żar­ki tury­stycz­ne NVOX K40Y. Lodów­ki te o sto­sun­ko­wo dużej pojem­no­ści to rzad­kość na naszym ryn­ku lecz zapew­niam Pań­stwa że są napraw­dę dobre. Moc­ne stro­ny lodów­ki NVOX K40Y • Tak jak wspo­mnia­łem duża pojem­ność komo­ry chłod­ni­czej 40 L. • Lodów­ka bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. • Mimo że na tablicz­ce zna­mio­no­wej ist­nie­je infor­ma­cja że urzą­dze­nie pra­cu­je na napię­cie 12 VDC lodów­ka ta…

Więcej

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

. Nasz ser­wis chłod­ni­czy świad­czy usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek i lodów­ko zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych oraz lodó­wek prze­no­śnych w tym rów­nież lodó­wek EZETIL EZC 25. Se spryt­ne i nie­wiel­kie lodów­ki samo­cho­do­we są dość czę­sto spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. Lodów­ki te przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy na napię­cie 12 VDC lub 24VDC nie­ste­ty nie posia­da­ją gniaz­da na napię­cie naprze­mien­ne 240 VAC. Sła­be stro­ny lodó­wek EZETIL EZC 25: • W lodów­ce EZETIL EZC 25 zasto­so­wa­no elek­tro­nicz­ny układ kon­tro­li…

Więcej

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

. Witam Pań­stwa bar­dzo ser­decz­nie na stro­nie nasze­go ser­wi­su. Nasz warsz­tat już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki TIR VOLVO FH P82174077 model 82212505. Nie­ste­ty lodów­ki te są bar­dzo czę­sto widzia­ne na naszych sto­łach napraw­czych być może ze wzglę­du na ich bar­dzo dużą licz­bę na naszym ryn­ku. Sła­be stro­ny lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505: 1. Parow­nik tej lodów­ki wyko­na­ny jest w tech­no­lo­gii ruro­wej,…

Więcej

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

. W naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ko — zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w trans­por­cie koło­wym w tym rów­nież VOLVO FH 13 model P2652. Lodów­ki te wypo­sa­żo­ne w agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANFOSS typ BD35F spra­wu­ją się dobrze i bar­dzo dobrze lecz nie­wiel­ki parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia spra­wia że lodów­ki te dłu­go osią­ga­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę. Wady lodó­wek VOLVO P2652 1. Parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach lodów­ki nie dość że mało wydaj­ny to na…

Więcej

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

. Nasz ser­wis już z począt­kiem roku 2004 zaczął świad­czyć usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych, lodó­wek tury­stycz­nych i lodó­wek prze­no­śnych więk­szo­ści pro­du­cen­tów. W tym rów­nież wło­skie lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach TIR VITRIFRIGO C26 S C. Lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C to jed­ne z lep­szych obec­nych na naszym ryn­ku. Moc­ne stro­ny lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C: • Solid­ny agre­gat chłod­ni­czy fir­my Dan­foss BD35F w połą­cze­niu z elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą tej samej fir­my tj. 101N0210 zapew­nia nie­wiel­kiej…

Więcej

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

. Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek EUROP kil­ka­na­ście typów lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych i tury­stycz­nych w tym lodów­kę prze­no­śną Waeco Cool­Fre­eze CDF-35. Ta nie­wiel­ka sym­pa­tycz­na lodów­ka jest bar­dzo dobrym wypu­stem tej fir­my uzbro­jo­na w solid­ny agre­gat chłod­ni­czy prze­wy­mia­ro­wa­ny do obję­to­ści komo­ry chłod­ni­czej zapew­nia szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy sto­sun­ko­wo małym pobo­rze prą­du. Izo­la­cja ter­micz­na ścia­nek lodów­ki pozwa­la utrzy­mać niską tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz przy nie­ocze­ki­wa­nym zani­ku powie­trza. Lodów­ka ta jed­nak ma swo­je wady; Parow­nik został zato­pio­ny w pian­ce…

Więcej

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

. Lodów­ki fir­my Indel B są bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­ne na ryn­ku euro­pej­skim zarów­no jako lodów­ki gastro­no­micz­ne, lodów­ki prze­no­śne i tury­stycz­ne jak rów­nież lodów­ki samo­cho­do­we. Lodów­ka Indel B TB035NN3 jest star­szym wypu­stem tej fir­my lodów­ka taj jest dość dobrze wyko­na­na pro­du­cent zadbał o dobry agre­gat i solid­ne ruro­wa­nie co jest nie­zwy­kle waż­ne ponie­waż chro­ni lodów­ki przed utra­tą szczel­no­ści. Moc­ne stro­ny lodów­ki Indel B TB035NN3: Sprę­żar­ka fir­my Dan­foss spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na na potrze­by lodó­wek prze­no­śnych i…

Więcej

Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

. Witam ser­decz­nie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki tury­stycz­ne, prze­no­śne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R. Lodów­ki te są sto­so­wa­ne w autach typu TIR są bar­dzo faj­ne ze wzglę­du na solid­ną obu­do­wę, wydaj­ny agre­gat chłod­ni­czy zapew­nia­ją­cy uzy­ska­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie i przy nie­wiel­kim pobo­rze prą­du. Sła­be stro­ny lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R Sła­bo roz­wią­za­ne otwie­ra­nie lodów­ki nie­ste­ty po kil­ku latach…

Więcej

Naprawa lodówki VAN HOOL T915 ALICRON

Naprawa lodówki VAN HOOL T915 ALICRON

. Witam wszyst­kich Pań­stwa Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we prze­no­śne i tury­stycz­ne w tym rów­nież lodów­ki sto­so­wa­ne w auto­bu­sach, auto­ka­rach i busach. Lodów­ka VAN HOOL T915 sto­so­wa­na w ALICRON to jed­na ze star­szych wer­sji lodó­wek obec­nych na naszym ryn­ku, lodów­ka może i sta­ra lecz zapew­niam Państw że dobra i war­to zain­we­sto­wać w nią trosz­kę pie­nię­dzy by przy­wró­cić ją do pra­cy. Moc­ne stro­ny lodów­ki VAN HOOL Solid­na kon­struk­cja któ­ra…

Więcej
1 2 3 4