Naprawa lodówki samochodowej DAF 1737582

Naprawa lodówki samochodowej DAF 1737582

. W pale­cie lodó­wek samo­cho­do­wych sto­so­wa­nych w pojaz­dach TIR napo­ty­ka­my lodów­kę DAF 1737582, ta lodów­ka mimo wie­ku jest bar­dzo dobra i chęt­nie szu­ka­na przez posia­da­czy aut pomi­mo bara­ku mon­ta­żu. Jej solid­na budo­wa zasto­so­wa­ne wewnątrz pod­ze­spo­ły zapew­nia­ją dłu­go­let­nią i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę a na doda­tek zasto­so­wa­ny w niej agre­gat pomi­mo że jest oszczęd­ny to nie­zwy­kle wydaj­ny. Moc­ne stro­ny lodów­ki DAF 1737582 Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie lodów­ka sta­bil­na odpor­na na dość duży nacisk /oczywiście bez przesady/.…

Więcej

Naprawa lodówki Renault 742094491

Naprawa lodówki Renault 742094491

. Fir­ma INDEL B wypu­ści­ła na rynek lodów­ko zamra­żar­ki Renault 742094491 naszym zda­niem są to bar­dzo dobre urzą­dze­nia chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR. Ich solid­ne wyko­na­nie oraz zasto­so­wa­nie pod­ze­spo­łów z gór­nej puł­ki zapew­nia dłu­go­let­nią i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Izo­la­cja ścia­nek bocz­nych zapew­nia utrzy­my­wa­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry przez znacz­ny czas. Moc­ne stro­ny lodów­ki Renault 742094491 Tak jak wspo­mnia­łem solid­ne wyko­na­nie, lodów­ki mają moc­ną kon­struk­cję, moc­ne i wytrzy­ma­łe pla­sti­ki a co naj­waż­niej­sze insta­la­cja fre­ono­wa zbu­do­wa­na jest z gru­bych…

Więcej

Naprawa lodówki Renualt 5010483087

Naprawa lodówki Renualt 5010483087

. Witam Pań­stwa. Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne, lodó­w­ko-zamra­­ża­r­ki tury­stycz­ne i do pojaz­dów typu TIR w tym rów­nież lodów­ki fir­my Indel B Renu­alt Mod 5010483087 F. Lodów­ki te są bar­dzo dobrym wypu­stem fir­my INDEL B. Zasto­so­wa­ne w nich pod­ze­spo­ły gwa­ran­tu­ją użyt­kow­ni­ko­wi szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry i są dostęp­ne zarów­no nowe jak i na ryn­ku wtór­nym. Nie­ste­ty my pra­cu­je­my tyl­ko i wyłącz­nie na pod­ze­spo­łach nowych. Moc­ne stro­ny lodów­ki Renu­alt…

Więcej

Naprawa lodówki Vitrifrigo V31 VOLVO

Naprawa lodówki Vitrifrigo V31 VOLVO

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodó­w­ko-zamra­­ża­­ki prze­no­śne, tury­stycz­ne i samo­cho­do­we wszyst­kich marek w tym rów­nież lodów­ki Vitri­fri­go V31. Lodów­ki te sto­sun­ko­wo rzad­ko wystę­pu­ją na naszym ryn­ku jed­nak są to lodów­ki dobre na któ­re użyt­kow­nik nie powi­nien narze­kać. Lodów­ki te mają swo­je sła­be stro­ny: Na wsku­tek cza­su ich pla­stik sta­je się kru­chy i mało wytrzy­ma­ły na jakie­kol­wiek ude­rze­nia ponad­to wie­ko lodów­ki jest podat­ne na pęk­nię­cia W lodów­ce zain­sta­lo­wa­no…

Więcej

Naprawa indel B TB 45 A

Naprawa indel B TB 45 A

. Lodów­ka Indel B TB 45 A to naszym zda­niem jed­na z lep­szych lodów­ko zamra­ża­rek spo­ty­ka­nych na naszym ryn­ku. Lodów­ki te cha­rak­te­ry­zu­je bar­dzo dobre i este­tycz­ne wyko­na­nie izo­la­cja ścia­nek zapew­nia dłu­go trwa­łe utrzy­ma­nie tem­pe­ra­tu­ry wewnątrz. Sprę­żar­ka fir­my Dan­foss BD 35 jest bar­dzo dobrym agre­ga­tem chłod­ni­czym któ­ry potra­fi pra­co­wać przez dłu­gie lata zapew­nia­jąc szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy sto­sun­ko­wo małym pobo­rze prą­du. Moc­ne stro­ny lodów­ki indel B TB 45 A Bobra i bar­dzo dobra izo­la­cja ter­micz­ne…

Więcej

Naprawa Waeco Cool Freeze Cf-35 AC

Naprawa Waeco Cool Freeze Cf-35 AC

. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki do TIR-a tym lodów­ki waeco. Lodów­ko zamra­żar­ka Waeco Cool Fre­eze Cf-35 AC to bar­dzo sym­pa­tycz­na lodów­ka. Wypo­sa­żo­na w bar­dzo dobry kom­pre­sor fir­my Danf­fos BD 35F wraz z towa­rzy­szą­cą elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą sprę­żar­ki 101N0210 zapew­nia dłu­go­trwa­łą pra­cę. Moc­na stro­ny tej lodów­ki lodów­ki Waeco Cool Fre­eze Cf-35 AC: Solid­na obu­do­wa — nie­któ­re lodów­ki mają obu­do­wę z dziw­ne­go pla­sti­ku któ­ry pęka przy…

Więcej

Naprawa lodówk DAF XF 105

Naprawa lodówk DAF XF 105

. Witam ser­decz­nie Pań­stwa Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ki prze­no­śne wszyst­kich typów i wszyst­kich pro­du­cen­tów w tym rów­nież lodów­ko zamra­ża­rek DAF XF 105. Lodów­ki te cha­rak­te­ry­zu­je duża wydaj­ność i sta­bil­na pra­ca. Ich pro­sto­ta wyko­na­nia zapew­nia nam moż­li­wość napra­wy dowol­ne­go pod­ze­spo­łu lub jego wymia­nę. Lodów­ka DAF XF 105 wypo­sa­żo­na jest w sprę­żar­kę Danf­fos ze ste­row­ni­kiem tej samej fir­my 101N0210 lub pochod­ne ich połą­cze­nie gwa­ran­tu­je dłu­gą i nie­za­wod­ną pra­cę. Sprę­żar­ki…

Więcej

Naprawa lodówek Scania serii R 1891673

Naprawa lodówek Scania serii R 1891673

. Lodów­ki samo­cho­do­we SCANIA to z pew­no­ścią jed­ne z lep­szych lodó­wek spo­ty­ka­nych w samo­cho­dach typu TIR. Ich pro­sto­ta i zasto­so­wa­nie uni­wer­sal­nych i spraw­dzo­nych pod­ze­spo­łów sza­cu­je pro­du­cen­ta tych lodó­wek na jed­nym z naj­wyż­szych miejsc. Nasz ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych bar­dzo ceni sobie pro­du­cen­tów któ­rzy pro­jek­tu­jąc lodów­ki dają moż­li­wość napra­wy każ­de­go pra­wie pod­ze­spo­łu. W lodów­kach SCANIA wszyst­kie pod­ze­spo­ły moż­na demon­to­wać i wymie­niać ich parow­ni­ki nawet w nowych mode­lach są przy­krę­ca­ne i moż­na je pod­mie­niać. Nasz ser­wis chłod­ni­czy przez…

Więcej

Serwis lodówek WAECO MAN

Serwis lodówek WAECO MAN

. LODÓWKA MAN TGA TGX TGS to wyjąt­ko­wo wdzięcz­ne urzą­dze­nie któ­re z całą pew­no­ścią nale­ży napra­wiać. Pro­sto­ta wyko­na­nia pozwa­la na napra­wę lub wymia­nę każ­de­go pod­ze­spo­łu lecz nie w nowych lodów­kach. Nowe Man BOX mają parow­nik ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia i w przy­pad­ku roz­sczel­nie­nia lodów­ka nada­je się do uty­li­za­cji. Ewen­tu­al­nie nale­ży zain­sta­lo­wać nowy parow­nik wewnętrz­ny. Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki Man Kuhl­BOX 1. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki Dan­foss 101N0220 2. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki małej współ­pra­cu­ją­cej z ter­mo­sta­tem 3. Uszko­dze­nie…

Więcej

Naprawa lodówek Indel B

Naprawa lodówek Indel B

. Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych INDEL B Urzą­dze­nia chłod­ni­cze, ele­men­ty kli­ma­ty­za­cji oraz lodów­ki samo­cho­do­we to sztan­da­ro­we pro­duk­ty mar­ki INDEL B. Ta zna­na na całym świe­cie fir­ma, zali­cza się do gro­na lide­rów ryn­ku lodó­wek samo­cho­do­wych. Od lat dostar­cza ona na rynek wyso­kiej kla­sy lodów­ki samo­cho­do­we sprę­żar­ko­we, któ­re z powo­dze­niem spraw­dza­ją się w samo­cho­dach oso­bo­wych i cię­ża­ro­wych. Ofer­ta fir­my jest nie­zwy­kle roz­bu­do­wa­na. Pro­du­cent ofe­ru­je zarów­no lodów­ki dedy­ko­wa­ne, jak i roz­wią­za­nia stan­dar­do­we. INDEL B to pro­fe­sjo­na­le lodów­ki do aut…

Więcej
1 2 3 4