Lodówki samochodowe WAECO

Lodówki samochodowe WAECO

. Lodów­ki samo­cho­do­we WAECO – dia­gno­sty­ka, ser­wis, napra­wa Popu­lar­ność lodó­wek samo­cho­do­wych WAECO nie wzię­ła się zni­kąd. Nowo­cze­sne, funk­cjo­nal­ne i wygod­ne, pozwa­la­ją­ce schła­dzać więk­sza ilość pro­duk­tów i pły­nów lodów­ki samo­cho­do­we, znaj­du­ją uzna­nie u kie­row­ców na całym świe­cie. Fir­ma WAECO zaj­mu­je się pro­du­ko­wa­niem i dostar­cza­niem nowo­cze­snych roz­wią­zań do samo­cho­dów, przy­czep kem­pin­go­wych, łodzi i wie­lu innych zasto­so­wań. Mamy więc do czy­nie­nia z fir­mą abso­lut­nie pro­fe­sjo­nal­ną, któ­ra wyko­ny­wa­ne przez sie­bie pro­duk­ty, (w tym lodów­ki samo­cho­do­we) fir­mu­je wła­sną mar­ką. Nic…

Więcej

Serwis lodówek autobusowych

Serwis lodówek autobusowych

. Ser­wis lodó­wek auto­bu­so­wych – napra­wa i prze­glą­dy, wymia­na pod­ze­spo­łów Lodów­ka w auto­bu­sie sta­no­wi nie­zwy­kle korzyst­ne roz­wią­za­nie. Zapew­nia kom­fort pasa­że­rów, któ­rzy prze­mie­rza­ją tym środ­kiem komu­ni­ka­cji wie­lo­go­dzin­ne tra­sy, czy kie­row­ców, któ­rzy w auto­ka­rach spę­dza­ją czę­sto po kil­ka dni. W takich warun­kach, dostęp do świe­żych i schło­dzo­nych pro­duk­tów spo­żyw­czych oraz napo­jów jest – zwłasz­cza latem – na wagę zło­ta. Mając na uwa­dze ten oczy­wi­sty fakt, coraz wię­cej auto­bu­sów wypo­sa­ża­nych jest w lodów­ki i zamra­żar­ki. Doty­czy to prze­woź­ni­ków…

Więcej

Wymiana sprężarki

Wymiana sprężarki

. Sprę­żar­ka lodów­ka samo­cho­do­wa Wymia­na sprę­żar­ki w lodów­ce do samo­cho­du może być spo­wo­do­wa­na róż­ny­mi czyn­ni­ka­mi. Awa­ria ter­mo­sta­tu, zapcha­na insta­la­cja fre­ono­wa czy źle dobra­ny czyn­nik chłod­ni­czy to tyl­ko nie­któ­re z powo­dów, dla któ­rych sprę­żar­ki w lodów­kach „wysia­da­ją”. War­to prze­strze­gać kil­ku pod­sta­wo­wych zasad, któ­re pozwo­lą prze­dłu­żyć życie każ­dej sprę­żar­ki. Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych, wymia­na sprę­żar­ki, ser­wis lodó­wek TIR – sprawdź, co musisz wie­dzieć o lodów­kach ze sprę­żar­ką. Nie wszyst­kie typy awa­rii sprę­ża­rek w lodów­kach samo­cho­do­wych moż­na usu­nąć…

Więcej

Naprawa lodówki FRENZEL

Naprawa lodówki FRENZEL

. Napra­wa lodów­ki FRENZEL War­sza­wa W Naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my wszyst­kie lodów­ki sprę­żar­ko­we w tym rów­nież napra­wia­my lodów­ki Fren­zel naj­czę­ściej wystę­pu­ją­ce w pojaz­dach TIR MAN. Lodów­ki te mimo bar­dzo solid­ne­go wyko­na­nia rów­nież psu­ją się i potrze­bu­ją solid­ne­go ser­wi­su. Każ­da lodów­ka któ­rą mamy napra­wiać w począt­ko­wej fazie pod­le­ga dia­gno­zie. DIAGNOZA LODÓWKI FRENZEL pole­ga na: Kon­tro­la mecha­nicz­na osa­dze­nia sprę­żar­ki Kon­tro­la insta­la­cji fre­ono­wej pod wzglę­dem pęk­nięć lub zła­mań powsta­łych na sku­tek drgań Elek­trycz­na kon­tro­la sprę­żar­ki chłod­ni­czej Kon­tro­la…

Więcej

Naprawa lodówki autobusowej

Naprawa lodówki autobusowej

. Napra­wa lodów­ki auto­bu­so­wej — auto­ka­ro­wej W naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki samo­cho­do­we sprę­żar­ko­we do samo­cho­dów oso­bo­wych, lodów­ki do samo­cho­dów dostaw­czych, lodów­ki do aut typu TIR oraz lodó­wek i zamra­ża­rek do auto­bu­sów i auto­ka­rów. Naj­częst­sze awa­rie lodó­wek auto­ka­ro­wych Roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej na wsku­tek koro­zji Mecha­nicz­ne uszko­dze­nie rurek fre­ono­wych — powsta­łe na wsku­tek drgań Zatar­cie lub zakli­no­wa­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza Uszko­dze­nie elek­trycz­ne elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej sprę­żar­ki Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne agre­ga­tu chłod­ni­cze­go Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go Koro­zja i uszko­dze­nie…

Więcej

Naprawa lodówek Mercedes

Naprawa lodówek Mercedes

. Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych Mer­ce­des ACTROS, lodó­wek do MERCEDES W221 WAECO, lodó­wek Mer­ce­des ACTROS MP4, MP3 i MP2. Napra­wia­my i rege­ne­ru­je­my lodów­ki do wszyst­kich samo­cho­dów typu TIR, napra­wia­my lodów­ki do aut dostaw­czych i aut tury­stycz­nych. Naj­częst­sze awa­rie lodó­wek samo­cho­do­wych MERCEDES: Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki 101N210 i pokrew­nych Uszko­dze­nie ter­mo­sta­tu Uszko­dze­nie czuj­ki tem­pe­ra­tu­ry — elek­tro­nicz­nych regu­la­to­rów tem­pe­ra­tu­ry Nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go spo­wo­do­wa­na koro­zją rur­ki ssą­cej Roz­sz­czel­nie­nie parow­ni­ka Zatka­nie ukła­du roz­pręż­ne­go Zatka­nie fil­tra — osu­sza­cza fre­onu Brak czyn­ni­ka…

Więcej

Uzupełnienie gazu w lodówce TIR

Uzupełnienie gazu w lodówce TIR

. uzu­peł­nia­nie czyn­ni­ka fre­onu w lodów­ce samo­cho­do­wej Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy “Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych TIR” napra­wa lodó­wek  tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych —  sprę­żar­ko­wych 12,  24 VDC i 230 VAC SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to Prze­wa­ża­ją­ca ilość lodó­wek, któ­re tra­fia­ją do nasze­go ser­wi­su nie doma­ga ze wzglę­du na brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go…

Więcej

Spawanie lodówek samochodowych

Spawanie lodówek samochodowych

. Spa­wa­nie lodów­ki samo­cho­do­wej sprę­żar­ko­wej — spa­wa­my insta­la­cje fre­ono­wą i lutu­je­my alu­mi­nium Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek  tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych —  sprę­żar­ko­wych                                          12,  24 VDC i 230 VAC                       SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub cał­ko­wi­ta utra­ta fre­onu to bar­dzo…

Więcej

Naprawa lodówek TIR

Naprawa lodówek TIR

. Napra­wa lodó­wek TIR Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych, sprę­żar­ko­wych 12 i 24 VDC i 230 VAC Napra­wa lodów­ki VITRIFRIGO, Napra­wa lodów­ki WAECO, Napra­wa lodów­ki DAF, Napra­wa lodów­ki IVECO, Napra­wa lodów­ki Indel B, Napra­wa lodów­ki EZETIL, Napra­wa lodów­ki RHD50, Napra­wa lodów­ki Mer­ce­des Actros, Napra­wa lodów­ki VOLVO, Napra­wa lodów­ki MAN, Napra­wa lodów­ki RENAULT, Napra­wa lodów­ki Sca­nia, nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych…

Więcej

Naprawa lodówek samochodowych wymiana sprężarki

Naprawa lodówek samochodowych wymiana sprężarki

. Wymia­na sprę­żar­ki lodów­ka TIR Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek  tury­stycz­nych i prze­no­śnych napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek elek­trycz­nych —  sprę­żar­ko­wych  12,  24 VDC i 230 VAC SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych – dosta­wa „drzwi w drzwi” Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i…

Więcej
1 2 3 4