Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze zięb­ni­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści w tym rów­nież OSUSZACZE HIROSS PGN 050 TIMED. Naszym zda­niem osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HIROSS model PGN 050 TIMED to jeden z lep­szych urzą­dzeń obec­nym na ryn­ku POLSKIM. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza HIROSS PGN 050 TIMED • Bar­dzo solid­na kon­struk­cja, wszel­kie ele­men­ty wewnątrz…

Więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

. Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC6. Osu­sza­cze te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ne wyko­na­nie, uży­te pod­ze­spo­ły odpo­wied­nio dobra­ne ze wzglę­du na wydaj­ność jak i spo­sób wyko­na­nia zapew­nia­ją wie­lo­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza OMI TMC66 • Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie • Wymien­nik cie­pła wyko­na­ny jest z rury gru­bo­ścien­nej • Ogra­ni­cze­nie cał­kiem nie­po­trzeb­nych pod­ze­spo­łów…

Więcej

Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze, kli­ma­ty­za­cyj­ne i osu­sza­cze powie­trza fir­my Kroll i osu­sza­cze innych firm. Budow­la­ne osu­sza­cze powietrz podob­nie jak wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze wyma­ga­ją regu­lar­nych ser­wi­sów a w przy­pad­ku awa­rii zale­ca­ne jest korzy­sta­nie z ser­wi­sów napraw­czych z doświad­cze­niem i dys­po­nu­ją­cych odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi i maszy­na­mi koniecz­ny­mi do popraw­ne­go wyko­na­nia usłu­gi. Nasz ser­wis zapew­nia Ser­wis okre­so­wy osu­sza­czy powie­trza KROL w skład tej usłu­gi wcho­dzi: Kon­tro­la tech­nicz­na urzą­dze­nia. Mycie skra­placz i…

Więcej

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze budow­la­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści w tym osu­szacz FRAL FDNP96SH. Urzą­dze­nie to jest bar­dzo dobrym wypu­stem tego pro­du­cen­ta lecz ma nie­ste­ty kil­ka wad. Sła­be stro­ny osu­sza­cza FRAL FDNP96SH Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w moc­ny agre­gat i sil­ny wen­ty­la­tor drga i na wsku­tek tego docho­dzi do dość czę­stych prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i pęk­nięć rurek. Dostęp do ter­mo­sta­tu roz­mra­ża­nia nie jest moż­li­wy dla obsłu­gi. Parow­nik osu­sza­cza FRAL

Więcej

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

. Napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza z coraz więk­szym powo­dze­niem uży­wa­ne są do popra­wy para­me­trów powie­trza w róż­nych sytu­acjach. O celu ich sto­so­wa­nia oraz o spo­so­bie dobo­ru takie­go urzą­dze­nia pisa­li­śmy w arty­ku­le „Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­cze powie­trza”. W dzi­siej­szej pra­cy sku­pi­my się na moż­li­wych uster­kach, któ­re mogą się poja­wić w trak­cie eks­plo­ata­cji takiej insta­la­cji. Zapew­nia­my, że w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy wyko­na­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych prac ser­wi­so­wych przy…

Więcej

Osuszacze kondensacyjne

Osuszacze kondensacyjne

. Osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza Fir­ma Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy od wie­lu lat zaj­mu­je się napra­wą oraz kon­ser­wa­cją tego rodza­ju urzą­dzeń. Wycho­dzi­my jed­nak z zało­że­nia, że oprócz przy­wo­że­nia urzą­dzeń w celu usu­wa­nia awa­rii oraz wyko­ny­wa­nia regu­lar­nych prze­glą­dów , nasz Klient powi­nien posze­rzać swo­ją wie­dzę odno­śnie insta­la­cji, któ­re uży­wa. Umoż­li­wi mu to bar­dziej efek­tyw­ną eks­plo­ata­cję oraz mniej­szą awa­ryj­ność ukła­dów kli­ma­ty­za­cji. W dzi­siej­szym arty­ku­le zaj­mie­my się budo­wą oraz zasa­dą…

Więcej

Naprawa osuszaczy powietrza

Naprawa osuszaczy powietrza

. Jeśli zawo­dzi cię twój osu­szacz lub widzisz że jego wydaj­ność ostat­nio znacz­nie spa­dła koniecz­nie zgłoś się do nas Napra­wa osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy ofe­ru­je­my usłu­gi w zakre­sie ser­wi­su, prze­glą­dów oraz remon­tów wszyst­kich typów osu­sza­czy powie­trza Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze domo­we, osu­sza­cze prze­my­sło­we i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza Osu­sza­cze adsorp­cyj­ne zakres czyn­no­ści napraw­czych — dia­gno­sty­ka pra­cy osu­sza­cza (pomia­ry kon­tro­l­ne) — prze­glą­dy ser­wi­so­we — wymia­na roto­ra lub czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych — moder­ni­za­cja sys­te­mu roz­pro­wa­dza­nia powie­trza pro­ce­so­we­go — kali­bra­cja…

Więcej