Serwis klimatyzatorów przenośnych

Serwis klimatyzatorów przenośnych

. Ser­wis kli­ma­ty­za­to­rów prze­no­śnych War­sza­wa Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je kli­ma­ty­za­to­ry prze­no­śne wszyst­kich dostęp­nych marek obec­nych na naszym ryn­ku. Każ­dy wła­ści­ciel kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go powi­nien co roku doko­nać ser­wi­su tego urzą­dze­nia lub przy­naj­mniej doko­nać prze­glą­du tech­nicz­ne­go kli­ma­ty­za­to­ra prze­no­śne­go. Uni­ka­my w ten spo­sób kosz­tow­nym awa­rią na przy­kład uszko­dze­niu sprę­żar­ki na wsku­tek zatka­nych fil­trów powie­trza, na sku­tek bra­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go czy spa­le­niu sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­nym utra­tą pojem­no­ści kon­den­sa­to­ra roz­ru­cho­we­go. Pra­ca same­go wen­ty­la­to­ra lub wen­ty­la­to­rów o ile wystę­pu­je ich wię­cej…

Więcej

Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

Wymiana czynnika chłodniczego R22 na retrofit

. Wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R22 na retro­fit, dosto­so­wa­nie urzą­dze­nia do nowe­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Od stycz­nia 2010 roku sprze­daż i uży­wa­nie nowe­go — pier­wot­ne­go czyn­ni­ka R22 jest cał­ko­wi­cie zabro­nio­ne. Zgod­nie z art. 5 ust. 1 pkt. c ppkt. (v) Roz­po­rzą­dze­nia Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady nr 2037/2000 w spra­wie sub­stan­cji zubo­ża­ją­cych war­stwę ozo­no­wą uży­wa­nie czyn­ni­ka R22 będzie cał­ko­wi­cie zaka­za­ne począw­szy od 2015 r.  Co bar­dzo waż­ne z począt­kiem roku 2010 czyn­ni­ki HCFC moż­na wyko­rzy­sty­wać jedy­nie do dopeł­nia­nia…

Więcej

Prawo przeglądu klimatyzacji

Prawo przeglądu klimatyzacji

. Pra­wo prze­glą­du kli­ma­ty­za­cji. W małych miesz­ka­niach, w poko­ju aler­gi­ka czy też w upal­ne dni, cięż­ko obejść się bez kli­ma­ty­za­cji. Pra­wi­dło­wo kon­ser­wo­wa­na i eks­plo­ato­wa­na kli­ma­ty­za­cja zapew­ni nam kom­fort i opty­mal­ną tem­pe­ra­tu­rę powie­trza. Pamię­tać jed­nak musi­my, że nawet naj­bar­dziej skom­pli­ko­wa­na i naj­droż­sza kli­ma­ty­za­cja zacznie się nam psuć i wyrzą­dzać wię­cej szkód niż pożyt­ku, jeśli nie będzie­my o nią dbać. Jeśli chce­my w razie jej awa­rii sko­rzy­stać z napra­wy w ramach gwa­ran­cji, cią­ży na nas obo­wią­zek przy­naj­mniej…

Więcej

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

. Ser­wis kost­ka­rek do lodu | Napra­wa i ser­wis łuska­rek do lodu | Napra­wa i ser­wis wytwor­nic lodu  wol­no­sto­ją­ce i do zabu­do­wy prze­my­sło­we i spe­cjal­ne chło­dzo­ne powie­trzem jak i chło­dzo­ne cie­czą. Napra­wa urzą­dze­nia do pro­duk­cji lodu wszyst­kich popu­lar­nych marek:   Alpe­ni­nox , Ape­xa , Art­serf , Bart­scher , Bre­ma , CAB , Cla­tro­nic , Clas­seq , Dexion , Ede­sa , Eur­fri­gor, FAG ‚  Flo­na­sa , Hen­di , Hoshi­za­ki , GICO, Ice­ma­tic , IMC ,  IME ,  ITV , Kastel , Linea Blan­ca , Mare­no , Mani­to­woc ‚…

Więcej