EMICON RAE 1672 KC

EMICON RAE 1672 KC

. Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler EMICON RAE 1672 KC o nume­rze 12H268. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo gło­śno pra­co­wa­ło wcho­dzi­ło w stan awa­rii /nie zna­my kodów awa­rii więc nie­wie­le nam to mówiło/. Wezwa­ny ser­wis wypi­ło jeden z sil­ni­ków wen­ty­la­to­ra któ­ry wyrzu­cał bez­piecz­ni­ki, sądzi­my że ser­wis ten nie podo­łał wyzwa­niu jest znacz­nie gorzej. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. W chwi­li obec­nej chil­ler nie…

Więcej

Naprawa lodówek DAF 1794024

Naprawa lodówek DAF 1794024

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR. Napra­wia­my lodów­ki DAF 105, 1364410, 1425475, 1438587, 1725652, 1737582, 1794024 Naj­częst­sze awa­rie lodów­ki DAF 1794024 Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki — uster­ka ta spo­wo­do­wa­na jest dłu­go­let­nią pra­cą lodów­ki czę­sto bra­kiem chło­dze­nia skra­pla­cza lub przy­tka­nej insta­la­cji fre­ono­wej. Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne sprę­żar­ki — uster­ka ta wystę­pu­je w lodów­kach któ­re zosta­ły wychy­lo­ne wraz z kabi­ną…

Więcej

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

Naprawa chłodziarek akwarystycznych TECO

. Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia kli­ma­ty­za­cyj­ne, chłod­ni­cze w tym rów­nież chło­dziar­ki wody potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Chło­dziar­ki do akwa­rium mor­skie­go i z wodą słod­ką są coraz czę­ściej spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. SKiC Robert Apta­cy napra­wia ser­wi­su­je i moder­ni­zu­je chło­dziar­ki do akwa­rium w tym chło­dziar­ki TECO. Moc­ne stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15 1. Chło­dziar­ka jest mała, ład­na. 2. Czy­tel­ny i pro­sty układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry opar­ty na ste­row­ni­ku elek­tro­nicz­nym. Sła­be stro­ny chło­dziar­ki TECO TR15

Więcej

Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

. Sza­now­ni Pań­stwo Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je kost­kar­ki do lodu łuskar­ki lodu suche­go w tym kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079. Te nie­wiel­kie kost­kar­ki domo­we jak na ich roz­miar są bar­dzo wydaj­ne. Ich cena jest nie­wy­so­ka lecz mają kil­ka wad na któ­re nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę. Pojem­nik na wodę jest wyko­na­ny z bar­dzo sła­be­go pla­sti­ku i przy nad­mier­nym zaka­mie­nia­niu kost­kar­ki pęka wodziec pro­wa­dzą­cy w takim przy­pad­ku nie mam moż­li­wo­ści napra­wy kost­kar­ki. Nie­ste­ty…

Więcej

Schładzalniki do mleka Wedholms

Schładzalniki do mleka Wedholms

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka fir­my Wedholms Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów schła­dzal­ni­ków do mle­ka o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku jest fir­ma Wedholms. Posia­da ona zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, gdyż ich pro­duk­ty może­my spo­tkać nawet w Japo­nii lub Korei Połu­dnio­wej, choć głów­nie sku­pia się na obsza­rze Morza Bał­tyc­kie­go. Na ryn­ku pol­skim jest ona repre­zen­to­wa­na przez fir­mę Euro­tanks (z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu). W punk­cie ser­wi­so­wym Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy doko­nu­je­my kon­ser­wa­cji oraz napraw wszel­kich schła­dza­czy tego przed­się­bior­stwa.…

Więcej

Schładzalniki do mleka rodzaje i budowa

Schładzalniki do mleka rodzaje i budowa

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka – rodza­je, funk­cje oraz budo­wa W dzi­siej­szych cza­sach mamy moż­li­wość obser­wo­wa­nia coraz więk­sze­go prze­pły­wu lud­no­ści do wiel­kich ośrod­ków miej­skich. Jest to trend, któ­ry będzie nara­stał z każ­dym następ­nym dzie­się­cio­le­ciem i wyda­je się, że nie da się go zatrzy­mać. Musi­my jed­nak pamię­tać, że każ­dy miesz­ka­niec mia­sta posia­da swo­je potrze­by, na któ­re sze­ro­ko sto­so­wa­na kli­ma­ty­za­cja i chłod­nic­two może dać pozy­tyw­ną odpo­wiedź. Tak więc, zaczy­na­jąc od kom­for­tu ciepl­ne­go w miesz­ka­niach lub samo­cho­dzie, zaś koń­cząc…

Więcej

Naprawa chłodziarek mleka

Naprawa chłodziarek mleka

. NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze w tym schła­dza­czy cie­czy i schła­dza­czy do mle­ka wszyst­kich pro­du­cen­tów. Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka Serap Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka ALFA-LAVAL Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WESTFALIA Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka DeLa­val Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka FRIGOMILK Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WEDHOLMS Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WAECO i wie­le innych mniej lub bar­dziej popu­lar­nych chło­dzia­rek do mle­ka.   Naj­częst­sze awa­rie schła­dza­rek do mle­ka: — uszod­dze­nie prze­kład­ni…

Więcej

Naprawa osuszaczy powietrza

Naprawa osuszaczy powietrza

. Napra­wa osu­sza­czy powie­trza. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza. Pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis chłod­ni­czy Gwa­ran­tu­je­my solid­ność naszych usług, dzia­ła­my na tere­nie całej POLSKI Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza o dowol­nej wydaj­no­ści chłod­ni­czej bez wzglę­du na pro­du­cen­ta. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my: domo­we osu­sza­cze powie­trza prze­my­sło­we i budow­la­ne osu­sza­cze powie­trza osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza W skład prze­glą­du tech­nicz­ne­go osu­sza­cza powie­trza wcho­dzi: Kon­tro­la sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia, dokrę­ce­nie luź­nych moco­wań uzu­peł­nie­nie bra­ku­ją­cych śrub itd… Kon­tro­la wydaj­no­ści…

Więcej

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

Naprawa i serwis kostkarek do lodu

. Ser­wis kost­ka­rek do lodu Napra­wa i ser­wis łuska­rek do lodu | Napra­wa i ser­wis wytwor­nic lodu wol­no­sto­ją­ce i do zabu­do­wy prze­my­sło­we i spe­cjal­ne chło­dzo­ne powie­trzem jak i chło­dzo­ne cie­czą. Napra­wa urzą­dze­nia do pro­duk­cji lodu wszyst­kich popu­lar­nych marek:   Alpe­ni­nox , Ape­xa , Art­serf , Bart­scher , Bre­ma , CAB , Cla­tro­nic , Clas­seq , Dexion , Ede­sa , Eur­fri­gor, FAG ,  Flo­na­sa , Hen­di , Hoshi­za­ki , GICO, Ice­ma­tic , IMC ,  IME ,  ITV , Kastel , Linea Blan­ca , Mare­no , Mani­to­woc , Migel…

Więcej

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

Automaty Vendingowe Chłodnictwo

. Napra­wa i ser­wis chłod­nic­twa auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych.  Auto­ma­tów sprze­da­ją­cych prze­ką­ski , napo­je owo­ce i soki owo­ców i innych auto­ma­tów sprze­da­ją­cych. Więk­szość auto­ma­tów samo­sprze­da­ją­cych na naszym ryn­ku jest już sta­ra. Wyma­ga­ją one częst­szych napraw i ser­wi­su. Nie­ste­ty ser­wis tych maszyn. jest kosz­tow­ny lecz nie­zwy­kle potrzeb­ny. Wyma­ga­ją one więk­szej kon­cen­tra­cji, bar­dziej solid­ne­go ser­wi­su a przede wszyst­kim facho­wej ręki ser­wi­su. Nasza fir­ma pra­gnie Pań­stwu zaofe­ro­wać: Prze­gląd agre­ga­tów chłod­ni­czych Auto­ma­tów Ven­din­go­wych. W skład tej usłu­gi wcho­dzi: Dokład­ne mycie wymien­ni­ków cie­pła. Odgrzy­bie­nie parow­ni­ka i…

Więcej