Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900 Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godzi­ny. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Eks­per­ty­za: Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skra­placz, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE-G Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka nie pra­cu­je. Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu. Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis Eks­per­ty­za: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go, Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su Czyn­no­ści ser­wi­so­we: Na…

Więcej

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

Serwis osuszaczy powietrza AtlasCopco

. Popraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze powie­trza zapew­nia­ją ochro­nę infra­struk­tu­ry oraz pro­ce­sów pro­duk­cyj­nych w spo­sób nie­za­wod­ny, eko­no­micz­ny i ener­go­osz­częd­ny. Pamię­tać jed­nak nale­ży by zapew­nić regu­lar­ny ser­wis osu­sza­cza. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza w tym osu­sza­cze Atla­sCop­co. Naj­częst­sze uster­ki osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Atla­sCop­co: • utra­ta szczel­no­ści w torze chłod­ni­czym, wyciek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu • uszko­dze­nie wymien­ni­ków cie­pła parow­ni­ka rzad­ko skra­pla­cza woda/gaz • mecha­nicz­ne uszko­dze­nia skra­pla­cza powie­trza i insta­la­cji…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza

. Spraw­nie dzia­ła­ją­ce osu­sza­cze to gwa­ran­cja dostar­cze­nia sprę­żo­ne­go powie­trza o odpo­wied­niej kla­sie czy­sto­ści i pra­wi­dło­we­go prze­bie­gu pro­ce­su pro­duk­cyj­ne­go. Posia­da­my doświad­cze­nie w zakre­sie dobo­ru, prze­glą­du i remon­tu osu­sza­czy zięb­ni­czych (dla wszyst­kich gazów chłod­ni­czych) i osu­sza­czy adsorp­cyj­nych. Nasz pro­gram usług ser­wi­so­wych obej­mu­je obsłu­gę i napra­wy osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza, ele­men­tów insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej takich jak fil­try insta­la­cji sprę­żo­ne­go powie­trza, kon­tro­la i napra­wa spu­stu kon­den­sa­tu, kon­tro­la, moder­ni­za­cja sepa­ra­to­rów kon­den­sa­tu i innych ele­men­tów wcho­dzą­cych w skład insta­la­cji pneu­ma­tycz­nej. Jeste­śmy w sta­nie…

Więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza HIROSS

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze i kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze zięb­ni­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów i o dowol­nej wydaj­no­ści w tym rów­nież OSUSZACZE HIROSS PGN 050 TIMED. Naszym zda­niem osu­szacz sprę­żo­ne­go powie­trza fir­my HIROSS model PGN 050 TIMED to jeden z lep­szych urzą­dzeń obec­nym na ryn­ku POLSKIM. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza HIROSS PGN 050 TIMED • Bar­dzo solid­na kon­struk­cja, wszel­kie ele­men­ty…

Więcej

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

. Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC6. Osu­sza­cze te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ne wyko­na­nie, uży­te pod­ze­spo­ły odpo­wied­nio dobra­ne ze wzglę­du na wydaj­ność jak i spo­sób wyko­na­nia zapew­nia­ją wie­lo­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę. Moc­ne stro­ny osu­sza­cza OMI TMC66 • Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie • Wymien­nik cie­pła wyko­na­ny jest z rury gru­bo­ścien­nej • Ogra­ni­cze­nie cał­kiem nie­po­trzeb­nych…

Więcej

Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

. Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze, kli­ma­ty­za­cyj­ne i osu­sza­cze powie­trza fir­my Kroll i osu­sza­cze innych firm. Budow­la­ne osu­sza­cze powietrz podob­nie jak wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze wyma­ga­ją regu­lar­nych ser­wi­sów a w przy­pad­ku awa­rii zale­ca­ne jest korzy­sta­nie z ser­wi­sów napraw­czych z doświad­cze­niem i dys­po­nu­ją­cych odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi i maszy­na­mi koniecz­ny­mi do popraw­ne­go wyko­na­nia usłu­gi. Nasz ser­wis zapew­nia Ser­wis okre­so­wy osu­sza­czy powie­trza KROL w skład tej usłu­gi wcho­dzi: Kon­tro­la tech­nicz­na urzą­dze­nia. Mycie skra­placz i…

Więcej

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze budow­la­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści w tym osu­szacz FRAL FDNP96SH. Urzą­dze­nie to jest bar­dzo dobrym wypu­stem tego pro­du­cen­ta lecz ma nie­ste­ty kil­ka wad. Sła­be stro­ny osu­sza­cza FRAL FDNP96SH Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w moc­ny agre­gat i sil­ny wen­ty­la­tor drga i na wsku­tek tego docho­dzi do dość czę­stych prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i pęk­nięć rurek. Dostęp do ter­mo­sta­tu roz­mra­ża­nia nie jest moż­li­wy dla obsłu­gi. Parow­nik…

Więcej

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

Naprawa kondensacyjnych osuszaczy powietrza

. Napra­wa kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza Kon­den­sa­cyj­ne osu­sza­cze powie­trza z coraz więk­szym powo­dze­niem uży­wa­ne są do popra­wy para­me­trów powie­trza w róż­nych sytu­acjach. O celu ich sto­so­wa­nia oraz o spo­so­bie dobo­ru takie­go urzą­dze­nia pisa­li­śmy w arty­ku­le „Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­cze powie­trza”. W dzi­siej­szej pra­cy sku­pi­my się na moż­li­wych uster­kach, któ­re mogą się poja­wić w trak­cie eks­plo­ata­cji takiej insta­la­cji. Zapew­nia­my, że w fir­mie Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy wyko­na­nie wszyst­kich nie­zbęd­nych prac ser­wi­so­wych przy…

Więcej

Osuszacze kondensacyjne

Osuszacze kondensacyjne

. Osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne Cel uży­cia oraz spo­sób dobo­ru kon­den­sa­cyj­nych osu­sza­czy powie­trza Fir­ma Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy od wie­lu lat zaj­mu­je się napra­wą oraz kon­ser­wa­cją tego rodza­ju urzą­dzeń. Wycho­dzi­my jed­nak z zało­że­nia, że oprócz przy­wo­że­nia urzą­dzeń w celu usu­wa­nia awa­rii oraz wyko­ny­wa­nia regu­lar­nych prze­glą­dów , nasz Klient powi­nien posze­rzać swo­ją wie­dzę odno­śnie insta­la­cji, któ­re uży­wa. Umoż­li­wi mu to bar­dziej efek­tyw­ną eks­plo­ata­cję oraz mniej­szą awa­ryj­ność ukła­dów kli­ma­ty­za­cji. W dzi­siej­szym arty­ku­le zaj­mie­my się budo­wą oraz zasa­dą…

Więcej
1 2