Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

Naprawa, regeneracja ALCOPRINT 3000

. Napra­wa, rege­ne­ra­cja ALCOPRINT 3000 oraz napra­wa i rege­ne­ra­cja ALCOPRINT 4000 Nasz ser­wis od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je nawil­ża­cze Tech­no­trans, Bal­dwin i inne mniej zna­ne nawil­ża­cze sto­so­wa­ne w poli­gra­fii. Z cza­sem nabie­ra­my coraz więk­sze­go doświad­cze­nia zwra­ca­my uwa­gę na powta­rza­ją­ce się uster­ki, błę­dy kon­struk­cyj­ne wyżej wymie­nio­nych ukła­dów wody lodo­wej. W roku 2015 na potrze­by naszych klien­tów zapro­jek­to­wa­li­śmy i wyko­na­li­śmy stół napraw­czy do rege­ne­ra­cji urzą­dzeń dozu­ją­cych alko­hol w sys­te­mach nawil­ża­ją­cych maszyn ofse­to­wych. Urzą­dze­niem tym napra­wi­li­śmy już…

Więcej

Naprawa Baldwin

Naprawa Baldwin

. Napra­wa Bal­dwin Ser­wis napraw­czy nawil­ża­czy sto­so­wa­nych w poli­gra­fii koniecz­nie zadzwoń jeśli masz pro­blem ze swo­im schła­dza­czem wody Napra­wa i ser­wis schła­dza­czy wody Bal­dwin Schła­dza­cze wody Bal­dwin są nie­za­stą­pio­ne w pie­kar­niach, dru­kar­niach, cukier­niach, a tak­że wie­lu innych zakła­dach prze­my­sło­wych – wszę­dzie tam, gdzie w insta­la­cjach maszyn pro­duk­cyj­nych nie­zbęd­na jest zarów­no zim­na, jak i gorą­ca woda. Schła­dza­cze Bal­dwin cechu­ją się m.in. wyso­ką wydaj­no­ścią i pre­cy­zyj­nym regu­lo­wa­niem tem­pe­ra­tu­ry wody. Jed­nak­że są to tak­że urzą­dze­nia o wiel­kiej mocy…

Więcej