Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Airpol

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Air­pol DSX900 Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/: Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka pra­cu­je lecz bar­dzo gło­śno, co jakieś 6 minut coś pyka i wyłą­cza się na pół godzi­ny. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, ostat­nie uzu­peł­nie­nie fre­onu jakieś dwa lata temu. Proś­ba o napra­wę i pełen ser­wis osu­sza­cza. Eks­per­ty­za: Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza Air­po­lO­su­szacz ma uszko­dzo­ny wen­ty­la­tor skra­pla­cza, bar­dzo brud­ny skra­placz, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty…

Więcej

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

Serwis osuszaczy sprężonego powietrza Hankison

. Przy­wie­zie­nie do Nasze­go Ser­wi­su nie­wła­ści­wie dzia­ła­ją­ce­go urzą­dze­nia Osu­szacz zięb­ni­czy Han­ki­son HHDP150CE-G Przy­czy­na odda­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie nie osu­sza powie­trza. Sprę­żar­ka nie pra­cu­je. Poprzed­ni ser­wis napra­wiał osu­szacz tydzień temu lecz nie ma efek­tu. Pro­si­my o napra­wę i pełen ser­wis Eks­per­ty­za: Osu­szacz ma uszko­dzo­ną sprę­żar­kę chłod­ni­czą /spalone uzwo­je­nia sprężarki/, Układ fre­ono­wy prak­tycz­nie pusty co wska­zu­je na nie­szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go, Układ fre­ono­wy mokry i kwa­śny. Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su Czyn­no­ści ser­wi­so­we: Na…

Więcej

Serwis pomp ciepła

Serwis pomp ciepła

. Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je pom­py cie­pła sto­so­wa­ne w dom­kach jed­no­ro­dzin­nych, pom­py cie­pła sto­so­wa­ne do kli­ma­ty­za­cji obiek­tów prze­my­sło­wych skle­pów wiel­ko powierzch­nio­wych, basa­nach i innych miej­scach gdzie użyt­kow­nik ocze­ku­je utrzy­ma­nie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry bez wzglę­du na tem­pe­ra­tu­rę zewnętrz­ną. Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu nastę­pu­ją­ce usłu­gi: prze­gląd ser­wi­so­wy pomp cie­pła ser­wis pomp cie­pła napra­wę pomp cie­pła W przy­pad­ku pomp cie­pła Nasz Ser­wis dzia­ła na tere­nie woje­wódz­twa mazo­wiec­kie­go. Prze­gląd ser­wi­so­wy pomp…

Więcej

Serwis MTA Chiller

Serwis MTA Chiller

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej MTA — TAEevo TECH, CYGNUS TECH, TAURUS TECH, ARIES TECH, GALAXY TECH oraz PHOENIX Plus. Wytwor­ni­ce wody lodo­wej fir­my MTA naj­czę­ściej wyko­rzy­sty­wa­ne są na potrze­by kli­ma­ty­za­cji dużych obiek­tów oraz chło­dze­nie pro­ce­sów prze­my­sło­wych oraz maszyn i urzą­dzeń. Nasz ser­wis ofe­ru­je Pań­stwu usłu­gę prze­glą­du ser­wi­so­we­go, ser­wi­su i napra­wy chi­le­rów. Prze­gląd ser­wi­so­wy chil­ler MTA. W skład tej usłu­gi wcho­dzi: Kon­tro­la popraw­nej pra­cy urzą­dze­nia przed…

Więcej

Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN

Naprawa Serwis chiller oil KAUKAN

. Fir­ma SKiC Robert Apta­cy napra­wia i ser­wi­su­je schła­dza­cze cie­czy Chil­ler sto­so­wa­ne w kli­ma­ty­za­cji jak rów­nież schła­dza­cze “chil­ler oil fir­my KAUKAN” sto­so­wa­ne w prze­my­śle na potrze­by obra­bia­rek meta­lu. Schła­dza­cze KAUKAN coraz czę­ściej poja­wia­ją się na naszym ryn­ku być może ze wzglę­du na cenę lub koniecz­ność sto­so­wa­nia tych maszyn pod odpo­wied­nie obra­biar­ki. Chil­le­ry te mają nie­ste­ty kil­ka wad o któ­rych nale­ży wspo­mnieć: 1. Sprę­żar­ki sto­so­wa­ne w chil­ler oil są sto­sun­ko­wo sła­be i potra­fią same z sie­bie…

Więcej

Serwis chłodziarek oleju

Serwis chłodziarek oleju

. Ser­wis chło­dzia­rek ole­ju ser­wis urzą­dzeń do schła­dza­nia nagrza­ne­go chło­dzi­wa ina­czej chło­dzia­rek pły­nów wiert­ni­czych. Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2005 napra­wia i ser­wi­su­je agre­ga­ty chłod­ni­cze sto­so­wa­ne w prze­my­śle jako wytwor­ni­ce wody lodo­wej ina­czej Chil­le­ry. Chło­dziar­ki te zna­la­zły zasto­so­wa­nie w prze­my­śle nie tyl­ko jako schła­dza­cze wody na potrze­by kli­ma­ty­za­cji, wen­ty­la­cji a nawet chłod­nic­twa. Dzię­ki zasto­so­wa­niu innych wymien­ni­ków cie­pła chil­le­ry te moż­na wyko­rzy­stać do wychło­dze­nia róż­nych cie­czy na przy­kład pły­nów wiert­ni­czych, ole­ju jed­nym sło­wem pły­nów róż­nych.…

Więcej

Naprawa nagrzewnic i chłodnic wodnych, olejowych i freonowych

Naprawa nagrzewnic i chłodnic wodnych, olejowych i freonowych

. Napra­wa chłod­nic war­sza­wa W naszym ser­wi­sie już od kil­ku lat LUTUJEMY i SPAWAMY ele­men­ty alu­mi­nio­we, mosięż­ne, mie­dzia­ne i meta­lo­we w nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w cen­tra­lach wen­ty­la­cyj­nych nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w insta­la­cjach grzew­czych nagrzew­ni­cach ole­jo­wych sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach grzew­czych nagrzew­ni­cach paro­wych wyso­kich ciśnień parow­ni­kach i skra­pla­czach fre­ono­wych wymien­ni­kach cie­pła ruro­wych parow­ni­kach i skra­pla­czach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych i innych insta­la­cji Naj­częst­szą przy­czy­ną uszko­dze­nia nagrzew­nic wod­nych jest ich zamar­z­nię­cie i roz­sa­dze­nie. Przy­czy­ny zamar­z­nię­cia i roz­sa­dze­nia doszu­ki­wać się…

Więcej

Sterowanie central wentylacyjnych

Sterowanie central wentylacyjnych

. Napra­wa, ser­wis i moder­ni­za­cja auto­ma­ty­ki i ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cji i urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych to jed­na z wie­lu usług, ofe­ro­wa­nych przez ser­wis SKiC Robert Apta­cy. Ste­ro­wa­nie cen­tral wen­ty­la­cyj­nych Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne i kli­ma­ty­za­cyj­ne zapew­nia­ją spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie poszcze­gól­nych sys­te­mów sto­so­wa­nych w budyn­kach. Współ­cze­śnie, kli­ma­ty­zo­wa­nie i wen­ty­lo­wa­nie pomiesz­czeń, już daw­no prze­sta­ło ogra­ni­czać się do stan­dar­do­wej wymia­ny powie­trza. Czę­sto bowiem, zda­rza się, ze powie­trze wtła­cza­ne do wnę­trza budyn­ku, nie speł­nia pod­sta­wo­wych stan­dar­dów. Nale­ży tu wspo­mnieć o jego zanie­czysz­cze­niu, zapy­le­niu, wil­go­ci oraz…

Więcej

Naprawa centralnego ogrzewania

Naprawa centralnego ogrzewania

. Insta­la­cja cen­tral­ne­go ogrze­wa­nia jest jed­nym z naj­waż­niej­szych ukła­dów w każ­dym budyn­ku. Jej pra­cę oraz funk­cję doce­nia się jed­nak dopie­ro w trak­cie nie­spo­dzie­wa­nej awa­rii (zresz­tą doty­czy to tak­że każ­dej insta­la­cji domo­wej, do któ­rej jeste­śmy przy­zwy­cza­je­ni i wręcz nie wyobra­ża­my sobie bez niej życia). Celem efek­tyw­nej pra­cy ukła­du jest zapew­nie­nie kom­for­tu ciepl­ne­go w okre­ślo­nej prze­strze­ni. Dzię­ki nowo­cze­snej regu­la­cji oraz coraz lep­szym pro­gra­mom pro­jek­to­wym, zarów­no cena wyko­na­nia takie­go ukła­du, jak i kosz­ty jego eks­plo­ata­cji spa­da­ją z roku…

Więcej

Schładzalniki do mleka Wedholms

Schładzalniki do mleka Wedholms

. Schła­dzal­ni­ki do mle­ka fir­my Wedholms Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów schła­dzal­ni­ków do mle­ka o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku jest fir­ma Wedholms. Posia­da ona zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, gdyż ich pro­duk­ty może­my spo­tkać nawet w Japo­nii lub Korei Połu­dnio­wej, choć głów­nie sku­pia się na obsza­rze Morza Bał­tyc­kie­go. Na ryn­ku pol­skim jest ona repre­zen­to­wa­na przez fir­mę Euro­tanks (z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu). W punk­cie ser­wi­so­wym Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy doko­nu­je­my kon­ser­wa­cji oraz napraw wszel­kich schła­dza­czy tego przed­się­bior­stwa.…

Więcej