EMICON RAE 1672 KC

EMICON RAE 1672 KC

. Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler EMICON RAE 1672 KC o nume­rze 12H268. Przy­czy­na zgło­sze­nia do napra­wy | ser­wi­su /opis klienta/ Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo gło­śno pra­co­wa­ło wcho­dzi­ło w stan awa­rii /nie zna­my kodów awa­rii więc nie­wie­le nam to mówiło/. Wezwa­ny ser­wis wypi­ło jeden z sil­ni­ków wen­ty­la­to­ra któ­ry wyrzu­cał bez­piecz­ni­ki, sądzi­my że ser­wis ten nie podo­łał wyzwa­niu jest znacz­nie gorzej. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. W chwi­li obec­nej chil­ler nie…

Więcej

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

Serwis czy przegląd klimatyzacji ?

. Wie­lu użyt­kow­ni­ków urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych sta­je co roku do wybo­ru PRZEGLĄD czy SERWIS urzą­dzeń. Nie­ste­ty więk­szość firm ser­wi­so­wych pod poję­ciem ser­wi­su ogra­ni­cza się tyl­ko do wyko­na­nia nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści ser­wi­so­wych. Pamię­tać jed­nak nale­ży, że źle przy­go­to­wa­ny kli­ma­ty­za­tor roz­sie­wa zaraz­ki i grzy­by z lame­la parow­ni­ka, ma sła­bą wydaj­ność ciepl­ną oraz jest nara­żo­ny na awa­rie. Czyn­no­ści, któ­re powi­nien wyko­nać ser­wis wyko­nu­jąc prze­gląd: Kon­tro­la zabru­dze­nia fil­tra powie­trza w jed­no­st­ce wewnętrz­nej / wymian lub mycie Mycie parow­ni­ka środ­kiem czysz­czą­cym i…

Więcej

Niezawodny Serwis Klimatyzacji

. Nie­za­wod­ny Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji — Czym kie­ro­wać się wybie­ra­jąc ser­wis napraw­czy kli­ma­ty­za­cji. Każ­da bez wyjąt­ku poważ­na i dba­ją­ca o swo­je inte­re­sy fir­ma musi mieć świa­do­mość, że sama inwe­sty­cja w nie­zbęd­ną do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści insta­la­cję kli­ma­ty­za­cyj­ną bądź sys­tem chłod­ni­czy nie rów­na się jesz­cze otrzy­ma­niu bez­ter­mi­no­wej gwa­ran­cji na jej nie­za­wod­ne dzia­ła­nie. Dla­te­go klu­czo­wą spra­wą jest, aby zamiast doko­ny­wa­nia oka­zjo­nal­nych, jed­no­ra­zo­wych zaku­pów u nie­zna­nych dostaw­ców korzy­stać zawsze z usług pro­fe­sjo­nal­nych zakła­dów, w któ­rych ofer­cie znaj­du­je się nie tyl­ko…

Więcej

Choroby od klimatyzacji

Choroby od klimatyzacji

. Cho­ro­by od kli­ma­ty­za­cji Cho­ro­by, któ­re nam zagra­ża­ją w wyni­ku brud­nych fil­trów i parow­ni­ka kli­ma­ty­za­cji Ponad 40 proc. zanie­czysz­czeń w pomiesz­cze­niach pocho­dzi z powie­trza dostar­cza­ne­go przez brud­ne sys­te­my kli­ma­ty­za­cyj­ne. Więk­szość zanie­czysz­czeń mikro­bio­lo­gicz­nych nie jest groź­na dla osób zdro­wych. Wystar­czy jed­nak spa­dek odpor­no­ści, by mikro­or­ga­ni­zmy zaata­ko­wa­ły osła­bio­ny orga­nizm. A w sys­te­mach kli­ma­ty­za­cyj­nych mogą cza­ić się ska­że­nia mikro­bio­lo­gicz­ne mogą­ce wywo­łać groź­ne dla zdro­wia, a nawet życia cho­ro­by. Choć nie wszyst­kie cho­ro­by są poten­cjal­nie nie­bez­piecz­ne, jed­nak mają real­ny…

Więcej