Serwis wentylacji

Serwis wentylacji

. Ser­wis wen­ty­la­cji i kli­ma­ty­za­cji, napra­wa i moder­ni­za­cja cen­tral wen­ty­la­cyj­nych i sys­te­mu ste­ro­wa­nia wen­ty­la­cją a wszyst­ko to ofe­ru­je Nasz ser­wis. Ser­wis Fir­ma SKiC Robert Apta­cy ser­wi­su­je i napra­wia cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne o dowol­nej wydaj­no­ści i dowol­nym zasto­so­wa­niu. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne to jed­ne z waż­niej­szych urzą­dzeń wypo­sa­że­nia budyn­ków, miesz­kań, hal prze­my­sło­wych. Zanie­dba­nie cen­tral owo­cu­je bra­kiem wen­ty­la­cji pomiesz­czeń a co za tym idzie brak świe­że­go powie­trza, grzyb, nie­od­po­wied­nia tem­pe­ra­tu­ra itd.… Nasz ser­wis ofe­ru­je naszym klien­tom…

Więcej

Serwis central wentylacyjnych VTS

Serwis central wentylacyjnych VTS

. Nasz ser­wis wen­ty­la­cji od ponad 10 lat zapew­nia sku­tecz­ny i kon­ku­ren­cyj­ny ceno­wo ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych VTS. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS to naszym zda­niem jed­ne z lep­szych pro­duk­tów tej gru­py mate­ria­łów obec­nych na naszym ryn­ku, z pośród resz­ty wyróż­nia je kil­ka czyn­ni­ków. Solid­ność wyko­na­nia — fir­ma VTS posta­wi­ła na solid­ność a przy jej pro­jek­to­wa­niu pro­du­cent nie zapo­mniał o este­ty­ce. Cen­tra­le wen­ty­la­cyj­ne VTS wypo­sa­żo­ne są w stan­dar­do­we pod­ze­spo­ły auto­ma­ty­ki, obec­ne na naszym ryn­ku. Czę­ści /automatykę wykonawczą/ do…

Więcej

Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

Naprawa i serwis wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej

. Przed pod­ję­ciem decy­zji o budo­wie domu jed­no­ro­dzin­ne­go nale­ży zasta­no­wić się nad kil­ko­ma kwe­stia­mi. Pierw­szą, naj­waż­niej­szą spra­wą jest wybór sys­te­mu wen­ty­lo­wa­nia pomiesz­czeń. Mamy do wybo­ru wen­ty­la­cję mecha­nicz­ną i gra­wi­ta­cyj­ną. Decy­zja o wybo­rze sys­te­mu wen­ty­la­cyj­ne­go powin­na zostać pod­ję­ta po zapo­zna­niu się ze spe­cy­fi­ką każ­de­go z nich. Wen­ty­la­cja gra­wi­ta­cyj­ne deter­mi­nu­je bar­dzo niskie kosz­ta inwe­sty­cyj­ne i jest tania w eks­plo­ata­cji. Natu­ral­ne wen­ty­lo­wa­nie pomiesz­czeń może być sto­so­wa­ne w każ­dym obiek­cie budow­la­nym, gdyż jedy­ną rze­czą jaką musi wyko­nać wła­ści­ciel jest…

Więcej

Naprawa Serwis central wentylacyjnych

Naprawa Serwis central wentylacyjnych

. Napra­wa ser­wis cen­tral wen­ty­la­cyj­nych. Odpo­wied­nia wen­ty­la­cja sta­no­wi waru­nek zdro­we­go i kom­for­to­we­go użyt­ko­wa­nia pomiesz­czeń. Doty­czy to zarów­no domów, budyn­ków miesz­kal­nych, piesz­czeń prze­my­sło­wych, pro­duk­cyj­nych oraz budyn­ków uży­tecz­no­ści publicz­nej. Wymia­na powie­trza ma wpływ zarów­no na oso­by prze­by­wa­ją­ce w budyn­ku, jak i na samo pomiesz­cze­nie. Świe­że i czy­ste powie­trze jest nie tyl­ko zdrow­sze, ale rów­nież zapo­bie­ga osa­dza­niu się wil­go­ci, nisz­cze­niu ścian i ele­men­tów kon­struk­cyj­nych. Mając to wszyst­ko na uwa­dze, pro­du­cen­ci urzą­dzeń i sys­te­mów wen­ty­la­cyj­nych nie­usta­nie ulep­sza­ją swo­je pro­duk­ty.…

Więcej