Certyfikaty SKIC Aptacy Robert

.

Cer­ty­fi­kat F-gazy-Ser­wi­su Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa

cropped-LOGO-SKiC-Robert-Aptacy.png

 

Jeste­śmy fir­mą wyspe­cja­li­zo­wa­ną i pro­fe­sjo­nal­ną, o czym świad­czą posia­da­ne przez nas upraw­nie­nia i cer­ty­fi­ka­ty.

 

Serwis Klimatyzacji i Chłodnictwa SKIC Aptacy Robert posiada :

 

 

I. Cer­ty­fi­kat per­so­ne­lu Urzę­du Dozo­ru Tech­nicz­ne­go.

 

ty Niniej­szy cer­ty­fi­kat potwier­dza posia­da­nie kwa­li­fi­ka­cji do wyko­ny­wa­nia nastę­pu­ją­cych czyn­no­ści:

 

certyfikat-SKIC

  • Spraw­dza­nie pod wzglę­dem wycie­ków sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych, kli­ma­ty­za­cyj­nych i pomp cie­pła zawie­ra­ją­cych 3 kg lub wię­cej flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych lub sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nych oraz zawie­ra­ją­cych  6 kg lub wię­cej flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych lub sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nych w odpo­wied­nio ozna­ko­wa­nych her­me­tycz­nie zamknię­tych sys­te­mach                                                                                                                                        
  •  Insta­la­cja, kon­ser­wa­cja lub ser­wi­so­wa­nie wszyst­kich sta­cjo­nar­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych, kli­ma­ty­za­cyj­nych pomp cie­pła zawie­ra­ją­cych flu­oro­wa­ne gazy cie­plar­nia­ne lub sub­stan­cje kon­tro­lo­wa­ne oraz odzysk flu­oro­wa­nych gazów cie­plar­nia­nych lub sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nych ze sta­cjo­nar­nych i rucho­mych urzą­dzeń chłod­ni­czych, kli­ma­ty­za­cyj­nych i pomp cie­pła.

 

II. Cer­ty­fi­kat FUJITSU APS SPLIT/MULTI

 

.

APS Fujitsu Split_Multi

 

III. Cer­ty­fi­kat FUJITSU APS  S, V,VII, JII

 

 

APS Fujitsu VRF

IV. Cer­ty­fi­kat auto­ry­zo­wa­ne Car­rier Pol­ska Sp. z o.o. 

Certyfikat CARRIER 2009

 

Certyfikat CARRIER 2008

V. Świa­dec­twa kwa­li­fi­ka­cji

Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne środek Świadectwo kwalifikacji Grupa 1 elektryczne

Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne front Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 2 pary cieplne środek Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe front Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe od 2015 Świadectwo kwalifikacji Grupa 3 sieci gazowe środek

Cer­tyfika­ty SKIC Apta­cy Robert

cer­ty­fi­ka­ty Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.