Grundfos Magna 32–120 F

.
Uży­wa­na w BDB sta­nie z 6 mie­sięcz­ną pisem­ną gwa­ran­cją.
 
INTELIGENTNA POMPA OBIEGOWA BEZDŁAWICOWA Z REGULACJĄ PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ I AUTOMATYCZNYM DOPASOWANIEM WYPOSAŻONA W SILNIK Z MAGNESEM TRWAŁYM ORAZ MOKRY WIRNIK SILNIKA SERII GRUNDFOS MAGNA
POPRZEZ ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII KONTROLI RÓŻNICY CIŚNIEŃ DOSTOSOWUJE SWOJĄ PRACĘ DO AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA W INSTALACJI
WYPOSAŻONA W IZOLACJĘ CIEPLNĄ KORPUSU
PRZYŁĄCZE RUROWE NA FLANSZĘ
KLASA ENERGOOSZCZĘDNOŚCI — A

Opis pompy:

 * Sil­nik z magne­sa­mi trwa­ły­mi

* Zin­te­gro­wa­ny regu­la­tor w skrzyn­ce zaci­sko­wej

* Cera­micz­ne łoży­sko opo­ro­we.

* Węglo­we łoży­sko osio­we.

* Koszul­ka wir­ni­ka i tar­cza łoży­sko­wa ze sta­li

nie­rdzew­nej

* Obu­do­wa sta­to­ra ze sto­pu alu­mi­nium.

* Cast iron­kor­pus pom­py.

* Sta­tor z wbu­do­wa­nym łącz­ni­kiem ter­micz­nym.

* Zabez­pie­cze­nie przed prze­cią­że­niem

Sil­nik 1-fazo­wy.

Sil­nik nie wyma­ga żad­ne­go zewnętrz­ne­go zabez­pie­cze­nia. Pom­py MAGNA

-część serii 2000-poprzez auto­ma­tycz­ną kon­tro­lę róż­ni­cy ciśnień dopa­so­wu­ją

swo­je para­me­try do aktu­al­nych wyma­gań insta­la­cji ciepl­nej.

Moż­li­we są czte­ry rodza­je regu­la­cji:

* Regu­la­cja Auto (regu­la­cja auto­ma­tycz­na od “jed­nej róż­ni­cy ciśnień do następ­nej) zapew­nia

opty­mal­ny kom­fort i reduk­cję żyżu­cia ener­gii do mini­mum.

* Ciśnie­nie pro­por­cjo­nal­ne.

* Ciśnie­nie sta­łe.

* Cha­rak­te­ry­sty­ka sta­ła (tyl­ko poprzez komu­ni­ka­cję zewnętrz­ną)

Pom­pa może komu­ni­ko­wać się przez

— zin­te­gro­wa­ny moduł LON­Works (opcja)

- zin­te­gro­wa­ny moduł GENI­bus (opcja)

- pilo­ta R 100 (zama­wiać oddziel­nie)

- wej­ście sygna­li­za­cji zakłó­ceń

- wej­ście zał/wył

Ciecz:

Zakres tem­pe­ra­tu­ry cie­czy: 2 .. 95 °C

Tech­nicz­ne:

Kla­sa TF: 110

Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pra­cy: 10 bar

Dopusz­cze­nia na tablicz­ce zna­mio­no­wej: CE,TSE,PCT

.

Mate­ria­ły:

Kor­pus pom­py: Cast iron

Kor­pus pom­py: EN-JL1040

Kor­pus pom­py: ASTM 35 B — 40 B

Wir­nik: Sta­in­less ste­el

Wir­nik: DIN W.-Nr. 1.4301

Wir­nik: AISI 304

Insta­la­cja:

Zakres tem­pe­ra­tu­ry oto­cze­nia: 0 .. 40 °C

Mak­sy­mal­ne ciśnie­nie pra­cy: 10 bar

Koł­nierz stan­dar­do­wy: DIN

Przy­łą­cze ruro­we: DN 32

Ciśnie­nie: PN 6 / PN 10

Dłu­gość mon­ta­żo­wa: 220 mm

Dane elek­trycz­ne:

Moc wej­ścio­wa-P1: 25 .. 430 W

Max. zuży­cie prą­du: 0.17 .. 1.8 A

Czę­sto­tli­wość pod­sta­wo­wa: 50 Hz

Napię­cie nomi­nal­ne: 1 x 230–240 V

Rodzaj ochro­ny (IEC 34–5): X4D

Kla­sa izo­la­cji (IEC 85): H


Inne:

Masa net­to: 15 kg

Masa: 17 kg

Obję­tość wysył­ko­wa: 0.034 m3

Kla­sa ener­ge­tycz­na: A

Cena  1 500,00 zł brut­to

Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne urzą­dze­nia wysta­wia­my Fak­tu­ry VAT

udzie­la­my Gwa­ran­cji 0,5 roku

Wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch zapra­sza­my na naszą stro­nę Wyprze­daż

lub bez­po­śred­ni kon­takt z SKiC Robert Apta­cy | SERWIS

grundfos magna 3 wyprzedaż, Grundfos Magna 32–120F używana, grundfos upe 32–120 f, pompa magna 32–120, sprzedam pompę grundfos, wyprzedaż pomp grundfos

grundfos magna 3 wyprzedaż, Grundfos Magna 32–120F używana, grundfos upe 32–120 f, pompa magna 32–120, sprzedam pompę grundfos, wyprzedaż pomp grundfos

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.