KONTAKT

.

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy

lodówka

Zapraszamy do współpracy

ul Potoc­ka 14, 01–652 War­sza­wa
tel. kom.: +48 501 179 381,
adres ema­il: info@skic.com.pl
 
 
 
 
 
Potrze­bu­jesz pomo­cy? 
 
 
 
Zapra­sza­my do wypeł­nie­nia For­mu­la­rza Zgło­sze­nio­we­go

 

JAK NAS ZNALEŹĆ ?
 
 
Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.