kostkarka ntf sl 35 w-q

.

Witam, mam do sprze­da­nia kost­kar­kę mar­ki NTF, model SL 35 W-Q.

Kost­kar­ka jest w dobrym sta­nie, po prze­glą­dzie oraz ser­wi­sie tech­nicz­nym. Wszyst­kie zabie­gi kon­ser­wa­cyj­ne zosta­ły wyko­na­ne naszym ser­wi­sie. Udzie­la­my trzy mie­sięcz­nej gwa­ran­cji.

Spe­cy­fi­ka­cja tech­nicz­na
Pro­du­cent NTF
Kraj pocho­dze­nia Wło­chy
Wyso­kość mm 595
Sze­ro­kość mm 355
Głę­bo­kość mm 404
Wydaj­ność, kg / godzi­na 20 kg / dzień
Zuży­cie wody, l / h 4,5
Pojem­ność zbior­ni­ka, kg 4
Rodzaj chło­dze­nia wody
Przy­łą­cze wody: jest
Zuży­cie ener­gii, kW / dzień 3.2
Napię­cie, V 220
Waga, kg 😕 28kostkarka ntf sl 35 w-q
Gwa­ran­cja, mie­sią­ce: 3
Mate­riał obu­do­wy: stal nie­rdzew­na
Kom­pre­sor: R404a

kostkarka ntf sl 35 w-q

Cena 1000,00 zło­tych

wysta­wia­my fak­tu­ry VAT

sprze­dam kost­kar­kę do lodu, kost­kar­ka do lodu alle­gro, kost­kar­ka do lodu olx, sprze­dam kost­kar­ka ntf sl 35 w-q, kost­kar­ka ntf sl 35 w-q tanio

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.