Kurtyna powietrza First Austria FA-5571–7

.

Kur­ty­na powietrz­na dosko­na­le two­rzy barie­rę pomię­dzy miej­sca­mi o róż­nych tem­pe­ra­tu­rach. W okre­sie zimo­wym, zapo­bie­ga prze­do­sta­wa­niu się do pomiesz­cze­nia powie­trza chłod­ne­go, ogra­ni­cza­jąc stra­ty cie­pła i ener­gii. Z kolei latem sta­no­wi barie­rę przed gorą­cym powie­trzem, jed­no­cze­śnie chro­niąc przed prze­do­sta­wa­niem się do pomiesz­cze­nia róż­ne­go rodza­ju owa­dów, pyłów i innych zanie­czysz­czeń.

Kur­ty­ny powietrz­ne nad drzwia­mi wej­ścio­wy­mi do obiek­tów uży­tecz­no­ści publicz­nej celem stwo­rze­nia barie­ry dla prze­pły­wu powie­trza (odizo­lo­wa­nie wnę­trza pomiesz­cze­nia od oto­cze­nia) są coraz czę­ściej wyma­ga­ne przez SANEPID. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cym pra­wem wej­ścia z zewnątrz do budyn­ków i pomiesz­czeń prze­zna­czo­nych na pobyt ludzi nale­ży chro­nić przed nad­mier­nym dopły­wem chłod­ne­go powie­trza przez zasto­so­wa­nie przed­sion­ka, kur­ty­ny powietrz­nej lub innych roz­wią­zań nie­utrud­nia­ją­cych ruchu.

Charakterystyka urządzenia

 • zasi­la­nie: 230V ~50Hz
 • moc: 2000W
 • pół­prze­wod­ni­ko­we ele­men­ty grzej­ne (PTC)
 • dwa pozio­my grza­nia
 • 3 pozio­my tem­pe­ra­tu­ry do wybo­ru: zimno/ciepło/gorąco
 • funk­cja joni­za­cji
 • timer na 8 godzin
 • wyświe­tlacz LCD
 • funk­cja ruchu łopa­tek (SWING)
 • zabez­pie­cze­nie przed prze­grza­niem
 • pilot zdal­ne­go ste­ro­wa­nia
 • do mon­ta­żu ścien­ne­go lub usta­wie­nia

Cena za 1 sztu­kę  120,00 zł brut­to

Na wszyst­kie wyprze­da­wa­ne urzą­dze­nia wysta­wia­my Fak­tu­ry VAT

udzie­la­my Gwa­ran­cji 0,5 roku

Wszyst­ki­ch zain­te­re­so­wa­ny­ch zapra­sza­my na naszą stro­nę Wyprze­daż

lub bez­po­śred­ni kon­takt z SKiC Robert Apta­cy | SERWIS

Kurtyna powietrza First, kurtyna powietrzna fa-5571 first austria, first kurtyna powietrzna używana, kurtyna powietrzna first wyprzedaż, wyprzedaż klimatyzacja chłodnictwo, kurtyna powietrzna first tanio

Kurtyna powietrza First, kurtyna powietrzna fa-5571 first austria, first kurtyna powietrzna używana, kurtyna powietrzna first wyprzedaż, wyprzedaż klimatyzacja chłodnictwo, kurtyna powietrzna first tanio

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.