Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze | Tylko 3 147,82 zł

.

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we CDF-46 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję nie­za­wod­no­ści w każ­dych warun­kach, ale tak­że czy­nią model Waeco Waeco CDF-46EU VERSION (Witho­ut Bum­per) eko­no­micz­nym i ener­go­osz­częd­nym, co rów­nież nie jest bez zna­cze­nia.

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze – niezawodność w dobrej cenie

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreezeBiorąc pod uwa­gę wszyst­kie powyż­sze aspek­ty, nasu­wa się wnio­sek, że war­to się­gnąć po pro­dukt z nie­co wyż­szej pół­ki, któ­ry daje wię­cej moż­li­wo­ści, ale jed­no­cze­śnie – zapew­ni nam nie­za­wod­ność na wie­le dłu­gich lat. Naj­tań­sze lodów­ki tury­stycz­ne za kil­ka­set zło­tych, dostęp­ne w super­mar­ke­tach, to zwy­kle urzą­dze­nia na jeden sezon, pod­czas gdy wyso­kiej kla­sy pro­dukt, jak dostęp­na w naszej ofer­cie lodów­ka tury­stycz­na Waeco CDF-46, z zakre­sem tem­pe­ra­tur od – 15 do + 10OC, pojem­no­ści 39 l, wadze 20 kg, z dwu­let­nią gwa­ran­cją, będzie wier­nym towa­rzy­szem podró­ży przez wie­le sezo­nów.

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze – lodówka z dużym rabatem

W skle­pie onli­ne https://sklepinternetowypl.com/ chło­dziar­ka Waeco dostęp­na jest w pro­mo­cyj­nej cenie, z atrak­cyj­nym raba­tem – przy zaku­pie 2 sztuk oszczę­dzasz 5%, a kupu­jąc 3 sztu­ki – rabat zosta­je zwięk­szo­ny do 8%. Dodat­ko­wo otrzy­masz na pro­dukt 2 lata gwa­ran­cji! Wybie­raj spraw­dzo­ne pro­duk­ty od reno­mo­wa­nych dostaw­ców, któ­rzy na ryn­ku dzia­ła­ją od wie­lu lat i cie­szą się nie­za­wod­no­ścią w atrak­cyj­nej cenie.

Lodówka turystyczna Waeco CDF 46 CoolFreeze w cenie 2 599,20 złotych netto

3 147,82 zło­tych brut­to

Na wszyst­kie nasze lodów­ki wysta­wia­my fak­tu­rę VAT

Zapew­nia­my dwu­let­ni ser­wis gwa­ran­cyj­ny i w przy­szło­ści pełen ser­wis pogwa­ran­cyj­ny.

Pozo­sta­wia­jąc swo­ją sta­rą wysłu­żo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą sprę­żar­ko­wą możesz liczyć na wyso­ki rabat 

lodów­ka tury­stycz­na Waeco CDF-46, lodów­ki tury­stycz­ne Waeco CDF-46 cena, lodów­ka samo­cho­do­wa Waeco CDF-46, lodów­ka samo­cho­do­wa sprę­żar­ko­wa Waeco CDF-46, Lodów­ka tury­stycz­na Waeco CDF-46EU VERSION (Witho­ut Bumper),Lodówka tury­stycz­na Waeco CDF-46

Waga: 20.0 kg
Pojem­ność brut­to (ok.): 39 l
Napię­cie zasi­la­nia: 12/24 V DC
Zakres tem­pe­ra­tur: od +10 °C do -15 °C
Regu­la­cja tem­pe­ra­tu­ry za pomo­cą elek­tro­nicz­ne­go ter­mo­sta­tu
Śred­nie zuży­cie prą­du: 45 W
Pobór prą­du: 0,94 Ah/h przy tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia +20 °C1,31 Ah/h przy tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia +32 °Cprzy tem­pe­ra­tu­rze we wnę­trzu urzą­dze­nia +5°C
Sys­tem:
Alu­mi­nio­wy parow­nik kana­li­ko­wy
Bez­piecz­nik elektroniczny/ auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie przed zmia­ną pola­ry­za­cji
Dyna­micz­nie chło­dzo­ny skra­placz rur­ko­wy
Kom­pre­sor ze zin­te­gro­wa­nym elek­tro­nicz­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia
Odpro­wa­dze­nie cie­pła na zewnątrz za pomo­cą bez szczot­ko­we­go wen­ty­la­to­ra, trwa­ły wen­ty­la­tor
regu­lo­wa­ne zabez­pie­cze­nie nie­do­mia­ro­wo-prą­do­we dla urzą­dze­nia lub aku­mu­la­to­ra roz­ru­cho­we­go za pomo­cą prze­łącz­ni­ka suwa­ko­we­go
Mate­riał: Obu­do­wa: PP, Pokry­wa: PE
Wymia­ry (S x W x G): 560 x 475 x 340 mm
Waga (oko­ło): 20,0 kg
Cer­ty­fi­ka­ty: cer­ty­fi­kat e (dyrek­ty­wy EMC/pojazdów mecha­nicz­nych) TÜV/GS
W kom­ple­cie: Prze­wód zasi­la­ją­cy DCV/GS

Kolor: Obu­do­wa: jasno­sza­ry. Pokry­wa: czar­ny

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.