Lodówka turystyczna Waeco CF11EU VERSION (Without Bumper) | Tylko 2 018,68 zł

.

Mar­ka Waeco sły­nie z pro­duk­cji pro­fe­sjo­nal­nych urzą­dzeń chłod­ni­czych do domo­wych i tury­stycz­nych zasto­so­wań, a chło­dziar­ki i lodów­ki samo­cho­do­we czy prze­no­śne tej fir­my wyróż­nia­ją się na ryn­ku dosko­na­łą żywot­no­ścią i łatwą, intu­icyj­ną obsłu­gą. W mode­lu Cool­Fre­eze CF-11 do listy zalet war­to dodać jesz­cze odpo­wied­nią pojem­ność, kom­pak­to­we wymia­ry, a tak­że wie­lo­funk­cyj­ny cha­rak­ter urzą­dze­nia, któ­re pozwa­la zarów­no schła­dzać, jak i zamra­żać arty­ku­ły spo­żyw­cze czy napo­je. Nie bez zna­cze­nia jest tak­że niski pobór mocy w sto­sun­ku do gwa­ran­to­wa­nych moż­li­wo­ści czy fakt, że chło­dziar­ka przy­sto­so­wa­na jest do napię­cia 12/24V. Powyż­sze para­me­try dają nam nie tyl­ko gwa­ran­cję nie­za­wod­no­ści w każ­dych warun­kach, ale tak­że czy­nią model Waeco Waeco CF11EU VERSION (Witho­ut Bum­per) eko­no­micz­nym i ener­go­osz­częd­nym, co rów­nież nie jest bez zna­cze­nia.

 

Lodówka samochodowa Waeco CF11EU VERSION (Without Bumper)– niezawodność w dobrej cenie

Lodówka turystyczna Waeco CF11Biorąc pod uwa­gę wszyst­kie powyż­sze aspek­ty, nasu­wa się wnio­sek, że war­to się­gnąć po pro­dukt z nie­co wyż­szej pół­ki, któ­ry daje wię­cej moż­li­wo­ści, ale jed­no­cze­śnie – zapew­ni nam nie­za­wod­ność na wie­le dłu­gich lat. Naj­tań­sze lodów­ki tury­stycz­ne za kil­ka­set zło­tych, dostęp­ne w super­mar­ke­tach, to zwy­kle urzą­dze­nia na jeden sezon, pod­czas gdy wyso­kiej kla­sy pro­dukt, jak dostęp­na w naszej ofer­cie lodów­ka tury­stycz­na Waeco CF-11, z zakre­sem tem­pe­ra­tur od – 15 do + 10OC, pojem­no­ści 11l, wadze 17 kg, z dwu­let­nią gwa­ran­cją, będzie wier­nym towa­rzy­szem podró­ży przez wie­le sezo­nów.

 

Waeco CF11EU VERSION (Without Bumper) – lodówka z dużym rabatem

 

.

W skle­pie onli­ne https://sklepinternetowypl.com/ chło­dziar­ka Waeco dostęp­na jest w pro­mo­cyj­nej cenie, z atrak­cyj­nym raba­tem – przy zaku­pie 2 sztuk oszczę­dzasz 5%, a kupu­jąc 3 sztu­ki – rabat zosta­je zwięk­szo­ny do 8%. Dodat­ko­wo otrzy­masz na pro­dukt 2 lata gwa­ran­cji! Wybie­raj spraw­dzo­ne pro­duk­ty od reno­mo­wa­nych dostaw­ców, któ­rzy na ryn­ku dzia­ła­ją od wie­lu lat i cie­szą się nie­za­wod­no­ścią w atrak­cyj­nej cenie.

Lodówka turystyczna Waeco CF11 w cenie 1 641,20 złotych netto

2 018,68 zło­tych brut­to

Na wszyst­kie nasze lodów­ki wysta­wia­my fak­tu­rę VAT

Zapew­nia­my dwu­let­ni ser­wis gwa­ran­cyj­ny i w przy­szło­ści pełen ser­wis pogwa­ran­cyj­ny.

Pozo­sta­wia­jąc swo­ją sta­rą wysłu­żo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą sprę­żar­ko­wą możesz liczyć na wyso­ki rabat 

lodów­ka tury­stycz­na Waeco CF11, lodów­ki tury­stycz­ne Waeco CF11 cena, lodów­ka samo­cho­do­wa Waeco CF11, lodów­ka samo­cho­do­wa sprę­żar­ko­wa Waeco CF11, Lodów­ka tury­stycz­na Waeco CF11EU VERSION (Witho­ut Bum­per), Lodów­ka tury­stycz­na Waeco CF11
Pojem­ność (ok.) 10,5 l
Napię­cie zasi­la­nia 100 – 240 V AC, 12/24 V DC
Zakres tem­pe­ra­tur od +10 °C do -18 °C
Pobór mocy ok. 35 W
Pobór prą­du 0,29 Ah/h przy tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia +20 °C, 0,61 Ah/h przy tem­pe­ra­tu­rze oto­cze­nia +32 °C
przy tem­pe­ra­tu­rze we wnę­trzu urzą­dze­nia +5°C
Kla­sa ener­ge­tycz­na A++
Izo­la­cja wypeł­nie­nie pian­ką poli­ure­ta­no­wą
Sys­tem
Auto­ma­tycz­ne zabez­pie­cze­nie przed zmia­ną pola­ry­za­cji
Ter­mo­stat elek­tro­nicz­ny
W peł­ni her­me­tycz­ny kom­pre­sor ze zin­te­gro­wa­nym elek­tro­nicz­nym ukła­dem ste­ro­wa­nia
Zabez­pie­cze­nie przed spad­kiem napię­cia / bez­piecz­nik elek­tro­nicz­ny
Mate­riał Obu­do­wa: PP, Pokry­wa: PE
Kolor Jasnoszary/ciemnoszary
Wymia­ry (S x W x G) 540 x 358 x 235 mm
Waga (oko­ło) 8,5 kg
Cer­ty­fi­ka­ty cer­ty­fi­kat e (dyrek­ty­wy EMC/pojazdów mecha­nicz­nych)

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.