Lodówki samochodowe i przenośne

.

Lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne

Zepsu­ty ter­mo­stat, awa­ria sys­te­mu chłod­ni­cze­go, pro­blem z agre­ga­tem, uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub jego cał­ko­wi­ty brak, roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej, uszko­dze­nie ste­row­ni­ka.

Wymie­ni­li­śmy tyl­ko kil­ka pod­sta­wo­wych pro­ble­mów, z któ­ry­mi zgła­sza­ją się do nasze­go ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych w War­sza­wie klien­ci. Gdy­by spo­rzą­dzić szcze­gó­ło­wą listę wszyst­kich awa­rii i uste­rek doty­czą­cych lodó­wek TIR, zaję­ła­by ona co naj­mniej kil­ka stron. Jed­nak korzy­sta­nie z pro­fe­sjo­nal­nych usług ser­wi­so­wych z pew­no­ścią pomo­że szyb­ko roz­wią­zać wie­le pro­ble­mów, a dodat­ko­wo – unik­nąć kolej­nych. Jeśli nie chcesz nara­żać swo­je­go urzą­dze­nia na poważ­ne uster­ki, reaguj, kie­dy jest na to wła­ści­wy czas. Odwiedź ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych SKiC w War­sza­wie i ciesz się spraw­ną lodów­ką TIR w każ­dych warun­kach.

Naprawa lodówek przenośnych

O tym, że kie­row­cy samo­cho­dów cię­ża­ro­wych sta­no­wią gru­pę, któ­ra korzy­sta z lodó­wek samo­cho­do­wych nie­zwy­kle czę­sto, nie trze­ba niko­go prze­ko­ny­wać. Mając na uwa­dze ten oczy­wi­sty fakt, nale­ży zda­wać sobie spra­wę, że lodów­ki TIR, w odróż­nie­niu od lodó­wek tury­stycz­nych czy lodó­wek samo­cho­do­wych, są znacz­nie bar­dziej inten­syw­nie eks­plo­ato­wa­ne. To z kolei spra­wia, że poszcze­gól­ne ele­men­ty pod­le­ga­ją szyb­sze­mu zuży­ciu i są bar­dziej podat­ne na awa­rie oraz uszko­dze­nia. Napra­wa lodó­wek i zamra­ża­rek TIR sta­no­wi pro­ces znacz­nie bar­dziej zaawan­so­wa­ny i skom­pli­ko­wa­ny, jed­nak nasz pro­fe­sjo­nal­ny ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych rów­nież z nią radzi sobie dosko­na­le. Bez wzglę­du na to czy posia­dasz lodów­kę IVECO, SCANIA, MAN, DAF czy Indel-B, w naszym ser­wi­sie pora­dzi­my sobie z każ­dą uster­ką. Co naj­czę­ściej psu­je się w lodów­kach TIR? Na to pyta­nie trud­no udzie­lić jed­no­znacz­ną odpo­wiedź. Wystar­czy, że spoj­rzy­my na samą kon­struk­cję lodów­ki samo­cho­do­wej. Im nowo­cze­śniej­szy model, tym wię­cej elek­tro­ni­ki i poszcze­gól­nych sys­te­mów. Wła­śnie dla­te­go, tak istot­ne jest pod­ję­cie odpo­wied­niej decy­zji przy zaku­pie. War­to zasta­no­wić się, czy napraw­dę potrze­bu­je­my tak wie­lu zaawan­so­wa­nych opcji, jakie dają naj­droż­sze lodów­ki? Zarów­no elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca, jak i układ chłod­ni­czy w takich lodów­kach, mogą przy­spo­rzyć wie­lu uste­rek, zwłasz­cza przy bra­ku regu­lar­nych prze­glą­dów. Dla­te­go pod­sta­wo­wa zasa­da, jaką powi­nien kie­ro­wać się każ­dy wła­ści­ciel lodów­ki samo­cho­do­wej, to regu­lar­ny prze­gląd. W naszej sta­cji dia­gno­stycz­nej wyko­na­my go w spo­sób pro­fe­sjo­nal­ny i kom­plek­so­wy. Dys­po­nu­je­my spe­cja­li­stycz­nym sprzę­tem, któ­ry pozwo­li na szyb­kie i pre­cy­zyj­ne spraw­dze­nie sta­nu poszcze­gól­nych ukła­dów i pod­ze­spo­łów. Zarów­no napra­wa lodó­wek prze­no­śnych, jak i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, wyko­ny­wa­ne są w naszej sie­dzi­bie w War­sza­wie. Posia­da­my tak­że ser­wis w Kosza­li­nie, co w znacz­ny spo­sób uła­twia korzy­sta­nie z naszych usług klien­tom z pół­noc­nej Pol­ski. War­to zwró­cić uwa­gę na naj­po­pu­lar­niej­sze uster­ki zwią­za­ne z lodów­ka­mi i zamra­żar­ka­mi TIR.

Dlaczego lodówka TIR nie chłodzi?

Uste­rek i awa­rii lodó­wek samo­cho­do­wych może być bar­dzo wie­le, jed­nak spo­ro z nich ma ten sam objaw. Lodów­ka samo­cho­do­wa nie chło­dzi, przez co nie­moż­li­we jest osią­gnie­cie odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry schła­dza­nia. Ten popu­lar­ny pro­blem może mieć nie­zwy­kle wie­le źró­deł i tyl­ko pro­fe­sjo­nal­na dia­gno­sty­ka wyko­na­na w reno­mo­wa­nym ser­wi­sie pozwo­li usta­lić przy­czy­nę. Cza­sem awa­ria jed­ne­go ele­men­tu ma wpływ na nie­pra­wi­dło­we dzia­ła­nie pozo­sta­łych pod­ze­spo­łów. Dla­te­go tak istot­ne jest wcze­sne zgło­sze­nie awa­rii na ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych.

Brak czynnika chłodniczego

.

Tak wie­le mówi się o fre­onie w lodów­kach sta­cjo­nar­nych i prze­no­śnych. Wie­lu z nas jed­nak nie zda­je sobie spra­wy, jak istot­ne jest zna­cze­nie tego gazu dla spraw­ne­go dzia­ła­nia lodów­ki samo­cho­do­wej. Fre­on-12, to naj­po­pu­lar­niej­szy rodzaj fre­onu, sto­so­wa­ny w lodów­kach. Kie­dy lodów­ka samo­cho­do­wa nie chło­dzi lub dzia­ła znacz­nie poni­żej nor­my, może to ozna­czać, że koń­czy się czyn­nik chłod­ni­czy. Zarów­no jego niska ilość, jak i cał­ko­wi­ty brak, mogą skut­ko­wać bra­kiem chło­dze­nia. W tej sytu­acji, nale­ży spraw­dzić stan insta­la­cji fre­ono­wej. Na sku­tek wie­lu czyn­ni­ków, może bowiem dojść do jej roz­sz­czel­nie­nia, przez co fre­on stop­nio­wo ulat­nia się z lodów­ki. Pod żad­nym pozo­rem nie nale­ży uzu­peł­niać fre­onu samo­dziel­nie lub korzy­stać z usług nie­wia­do­me­go pocho­dze­nia. Nie jest to ani pro­fe­sjo­nal­ne, ani bez­piecz­ne i może skut­ko­wać trwa­łym uszko­dze­niem lodów­ki.

Awaria termostatu

Ter­mo­stat sta­no­wi ser­ce ukła­du chłod­ni­cze­go. To dzię­ki jego pra­wi­dło­we­mu dzia­ła­niu, moż­li­wa jest kon­tro­la tem­pe­ra­tu­ry i utrzy­ma­nie jej na wła­ści­wym pozio­me. Ter­mo­stat regu­lu­je pra­cę lodów­ki, a jego uszko­dze­nie może powo­do­wać, że lodów­ka samo­cho­do­wa nie wyłą­cza się. Zepsu­ty ter­mo­stat może skut­ko­wać tym, że lodów­ka nie chło­dzi w ogó­le lub chło­dzi zbyt moc­no. Jeśli wystę­pu­je pro­blem z chło­dze­niem, zawsze nale­ży podej­rze­wać awa­rię ter­mo­sta­tu. Czę­sto koniecz­na jest jego wymia­na, pozwa­la­ją­ca przy­wró­cić spraw­ną pra­cę lodów­ki.

Uszkodzenie sterownika lodówki

Układ ste­ru­ją­cy w lodów­ce samo­cho­do­wej zapew­nia jej spraw­ne funk­cjo­no­wa­nie i jest połą­czo­ny z inny­mi pod­ze­spo­ła­mi. Ste­row­nik lodów­ki samo­cho­do­wej kon­tro­lu­je pra­cę urzą­dze­nia i sta­no­wi pod­sta­wo­wy ele­ment w ukła­dzie ste­row­ni­czym. Napra­wa ste­row­ni­ka domo­wy­mi meto­da­mi jest w prak­ty­ce nie­moż­li­wa, z uwa­gi na brak moż­li­wo­ści prze­pro­wa­dze­nia szcze­gó­ło­wej dia­gno­sty­ki. W takich przy­pad­kach jest ona nie­zbęd­na, by pre­cy­zyj­nie osza­co­wać pro­blem z ukła­dem ste­ru­ją­cym lodów­ką samo­cho­do­wą. Sku­tecz­na napra­wa lodó­wek prze­no­śnych moż­li­wa jest tyl­ko wte­dy, gdy ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych dys­po­nu­je odpo­wied­nim sprzę­tem.

Awaria agregatu

Lodów­ki samo­cho­do­we, podob­nie jak sta­cjo­nar­ne lodów­ki i zamra­żar­ki, posia­da­ją sprę­żar­kę, czy­li – mówiąc facho­wo – agre­gat chłod­ni­czy. Jego uszko­dze­nie może skut­ko­wać tym że lodów­ka nie schła­dza pro­duk­tów, mimo że nie doszło do ubyt­ku czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Wyko­nu­je­my napra­wy agre­ga­tów Dan­foss – nie­zwy­kle popu­lar­nych sprę­ża­rek sto­so­wa­nych w lodów­kach samo­cho­do­wych. Napra­wia­my tak­że inne typy sprę­ża­rek w lodów­kach samo­cho­do­wych.

Zapchana instalacja freonowa

Napra­wa lodó­wek TIR w dużej mie­rze zwią­za­na jest z wyko­na­niem szcze­gó­ło­wej kon­tro­li szczel­no­ści insta­la­cji fre­ono­wej. Jest to koniecz­ne, gdyż ter­mo­stat i agre­gat mogą dzia­łać spraw­nie, fre­onu może nie bra­ko­wać, a mimo to, lodów­ka nie chło­dzi. Gdzie tkwi pro­blem? Otóż może­my mieć do czy­nie­nia z zapcha­ną lub zanie­czysz­czo­ną insta­la­cją fre­ono­wą. W dłuż­szej per­spek­ty­wie, może to gro­zić uszko­dze­niem ter­mo­sta­tu lub sprę­żar­ki. Szcze­gól­nie groź­ne jest zatka­nie fil­tra, odpo­wia­da­ją­ce­go za osu­sza­nie fre­onu. Pro­fe­sjo­nal­ne czysz­cze­nie insta­la­cji fre­ono­wej może w szyb­ki spo­sób przy­wró­cić spraw­ność lodów­ce i zapo­biec dodat­ko­wym uszko­dze­niom.

Napra­wa lodó­wek TIR, ofe­ro­wa­na przez ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych SKiC Robert Apta­cy, to gwa­ran­cja pro­fe­sjo­nal­nej dia­gno­sty­ki, sku­tecz­nej napra­wy i atrak­cyj­nych cen. Dba­my o to, by ser­wi­so­wa­ne u nas lodów­ki samo­cho­do­we opusz­cza­ły nasz ser­wis cał­ko­wi­cie spraw­ne. Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.