EMICON RAE 1672 KC

.

Zgło­sze­nie awa­rii wytwor­ni­cy wody lodo­wej chil­ler EMICON RAE 1672 KC o nume­rze 12H268.

Przyczyna zgłoszenia do naprawy | serwisu /opis klienta/

Urzą­dze­nie od dłuż­sze­go cza­su bar­dzo gło­śno pra­co­wa­ło wcho­dzi­ło w stan awa­rii /nie zna­my kodów awa­rii więc nie­wie­le nam to mówiło/. Wezwa­ny ser­wis wypi­ło jeden z sil­ni­ków wen­ty­la­to­ra któ­ry wyrzu­cał bez­piecz­ni­ki, sądzi­my że ser­wis ten nie podo­łał wyzwa­niu jest znacz­nie gorzej. Pro­si­my o przy­jazd dia­gno­zę i osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy.

W chwi­li obec­nej chil­ler nie pra­cu­je.

Ekspertyza:

Chil­ler ma zatar­ty wen­ty­la­tor skra­pla­cza / jeden z trzech więc jest bar­dzo ważny/.

Oby­dwie sek­cje wytwor­ni­cy wody lodo­wej mają most­ko­wa­ne pre­so­sta­ty wyso­kie­go ciśnie­nia.

Urzą­dze­nie ma brud­ny skra­placz.

Z powo­du pomi­nię­cia pre­so­sta­tów wyso­kie­go ciśnie­nia w chil­le­rze otwo­rzy­ły się zawo­ry bez­pie­czeń­stwa i urzą­dze­nie stra­ci­ło ponad 60% wkła­du fre­onu.

W chwi­li obec­nej chil­ler wład­cza się na moment i zgła­sza brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go.

Wzier­nik suge­ru­je mokry czyn­nik chłod­ni­czy

.

Wie­le tłu­stych plam w oko­li­cy fil­trów, zawo­rów roz­pręż­nych, oko­li­ce zawo­rów wyso­kie­go ciśnie­nia zarzy­ga­ne ole­jem.

Urzą­dze­nie wyma­ga mycia | ser­wi­su

 Czynności serwisowe:

 • Odzysk resz­tek gazu /odzyskano 8 kg fre­onu na wkład 26 kg/.
 • Prze­strze­le­nie zawo­rów bez­pie­czeń­stwa /wynik pozy­tyw­ny zawo­ry sprawne/.
 • Pró­ba szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go z wyko­rzy­sta­niem Azo­tu Tech­nicz­ne­go pró­ba ciśnie­nio­wa 12 Bar czas pró­by 24 godzi­ny, oby­dwie sek­cje.
 • Eli­mi­na­cja drob­nych wycie­ków.
 • Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 • Wymia­na ole­ju w czte­rech sprę­żar­kach.
 • Wymia­na wkła­dów fil­trów / osu­sza­czy z funk­cją odkwa­sza­nia.
 • Bar­dzo dłu­ga próż­nia z uży­ciem pom­py o dużej wydaj­no­ści dwu­stop­nio­wej.
 • Mycie urzą­dze­nia.
 • Nabi­cie urzą­dze­nia nowym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym.
 • Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja chil­le­ra.

Zakoń­cze­nie prac:

Po doko­na­niu wszel­kich wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści układ pra­cu­je popraw­nie. Chil­ler utrzy­mu­je żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę, sprę­żar­ki pra­cu­ją rów­no i nie grze­je się nad­mier­nie. Wszyst­kie wen­ty­la­to­ry pra­cu­ją popraw­nie.

Zalecenia i uwagi:

Pro­si­my o regu­lar­ne ser­wi­so­wa­nie urzą­dze­nia by nie dopu­ścić do poprzed­niej sytu­acji.

SKiC Robert Apta­cy — Zapra­sza­my do korzy­sta­nia z naszych usług.

Ser­wis osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza

napra­wia­my i ser­wi­su­je­my prze­my­sło­we osu­sza­cze zięb­ni­cze na tere­nie całej Pol­ski

Udzie­la­my gwa­ran­cji na nasze czę­ści i usłu­gę.

Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa i ser­wis chil­ler EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa wytwor­nic wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Napra­wa ochła­dza­czy wody EMICON RAE 1672 KC, Ser­wis chil­ler EMICON RAE 1672 KC SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis prze­my­sło­wych agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Uru­cho­mie­nie i kali­bra­cja EMICON RAE 1672 KC, Uzu­peł­nia­nie fre­ony w chil­ler EMICON RAE 1672 KC, Wymia­na sprę­żar­ki w agre­ga­cie wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej EMICON RAE 1672 KC SKiC Robert Apta­cy

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.