Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

.

Sza­now­ni Pań­stwo

Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je kost­kar­ki do lodu łuskar­ki lodu suche­go w tym kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079. Te nie­wiel­kie kost­kar­ki domo­we jak na ich roz­miar są bar­dzo wydaj­ne. Ich cena jest nie­wy­so­ka lecz mają kil­ka wad na któ­re nale­ży zwró­cić szcze­gól­ną uwa­gę.

 • Pojem­nik na wodę jest wyko­na­ny z bar­dzo sła­be­go pla­sti­ku i przy nad­mier­nym zaka­mie­nia­niu kost­kar­ki pęka wodziec pro­wa­dzą­cy w takim przy­pad­ku nie mam moż­li­wo­ści napra­wy kost­kar­ki. Nie­ste­ty nie ma na naszym ryn­ku ory­gi­nal­nych czę­ści zamien­nych.
 • Pomp­ka wody jest deli­kat­na i bar­dzo łatwo ją uszko­dzić rów­nież przez kamień. Pamię­taj­my by regu­lar­nie odka­mie­niać kost­kar­kę.
 • Kost­kar­ka ma sła­by wen­ty­la­tor w któ­rym czę­sto pęka śmi­gło blo­ku­jąc sil­nik co w kon­se­kwen­cji na wsku­tek nad­mier­ne­go pobo­ru prą­du uszka­dza elek­tro­ni­kę.

Dobre strony kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

 • Cena koszt tej kost­kar­ki w pro­mo­cji to nawet 600,00 zł to bar­dzo mało w porów­na­niu do innych  domo­wych kost­ka­rek.
 • Czas two­rze­nia kostek jest bar­dzo krót­ki może ze wzglę­du na ich wiel­kość.
 • Poza koryt­kiem na wodę płyt­ką ste­ro­wa­nia więk­szość pod­ze­spo­łów jest uni­wer­sal­na i moż­na je dostać za nie­wiel­kie pie­nią­dze.
 • Kost­kar­ka jest cicha i ma bar­dzo faj­ny wygląd.Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079

 • Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
 • Mycie ukła­du kapi­lar­ne­go.
 • Wymia­na zawo­ru prze­kie­ro­wa­nia.
 • Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 • Wymia­na pomp­ki obie­go­wej wody.
 • Rege­ne­ra­cja elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej.
 • Mycie i oka­mie­nie­nie kost­kar­ki.

Wszel­kie kost­kar­ki domo­we napra­wia­my tyl­ko i wyłącz­nie w naszym ser­wi­sie w War­sza­wie. Na wszel­kie wymie­nio­ne pod­ze­spo­ły, miej­sca spa­wu udzie­la­my rocz­nej gwa­ran­cji.

Koszt eks­per­ty­zy kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079 to jedy­ne 50,00 zło­tych net­to jeśli klient reflek­tu­je na napra­wę wte­dy koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie nasze­go SERWISU.

Naprawa kostkarki PROFI COOK PC-EWB 1079


Napra­wa kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079 war­sza­wa POLSKA, Ser­wis kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079 war­sza­wa POLSKA, Napra­wa i ser­wis kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079 war­sza­wa POLSKA, Moder­ni­za­cja kost­kar­ki PROFI COOK PC-EWB 1079 war­sza­wa POLSKA
Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.