Naprawa lodówek DAF 1794024

.

Fir­ma SKiC Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne oraz lodów­ko zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach typu TIR.

Napra­wia­my lodów­ki DAF 105, 1364410, 1425475, 1438587, 1725652, 1737582, 1794024

Najczęstsze awarie lodówki DAF 1794024

 1. Utra­ta wydaj­no­ści chłod­ni­czej sprę­żar­ki — uster­ka ta spo­wo­do­wa­na jest dłu­go­let­nią pra­cą lodów­ki czę­sto bra­kiem chło­dze­nia skra­pla­cza lub przy­tka­nej insta­la­cji fre­ono­wej.
 2. Uszko­dze­nie mecha­nicz­ne sprę­żar­ki — uster­ka ta wystę­pu­je w lodów­kach któ­re zosta­ły wychy­lo­ne wraz z kabi­ną i dosta­ły roz­kaz pra­cy.
 3. Awa­ria ukła­du regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry — natu­ral­ne uszko­dze­nie ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go bądź elek­tro­ni­ki pomia­ro­wej wraz z poten­cjo­me­trem.
 4. Brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go — fre­on jest bar­dzo rzad­ką sub­stan­cją któ­ra potra­fi ulat­niać się przez alu­mi­nium oraz sła­be luty w lodów­ce.
 5. Zatka­nie insta­la­cji fre­ono­wej — na sku­tek czę­ste­go odchy­la­nia lodów­ki z kabi­ną odro­bi­na ole­ju wpły­wa w skra­placz a potem wtła­cza­na jest w filtr osu­szacz. Nie­wiel­kie ilo­ści ole­ju w natu­ral­ny spo­sób prze­tło­czo­ne są z fre­onem ponow­nie do sprę­żar­ki lecz jeśli ole­ju jest za dużo wte­dy docho­dzi do zatka­nia kapi­la­ry i pro­wa­dzi do uszko­dze­nia sprę­żar­ki.
 6. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza — wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze wyma­ga­ją odpo­wied­nie­go skra­pla­nia gazu jeśli skra­placz zacznie zawo­dzić wte­dy nie ma efek­tu odpa­ro­wa­nia a tym samym nie ma chło­dze­nia. Ponad­to brak skra­pla­nia powo­du­je nad­mier­ne ciśnie­nie w ukła­dzie co skut­ku­je utra­tą sprę­żar­ki.
 7. Uszko­dze­nie elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki — w lodów­ce DAF sto­so­wa­na jest bar­dzo dobra sprę­żar­ka chłod­ni­cza fir­my Dan­foss BD35F współ­pra­cu­ją­ca z elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą 101N0210 lub pokrew­ną. Elek­tro­ni­ki te czę­sto ule­ga­ją awa­rii na wsku­tek złe­go pod­łą­cze­nia zasi­la­nia, pęk­nięć pły­ty elek­tro­nicz­nej oraz na wsku­tek sta­rze­nia się pod­ze­spo­łów elek­tro­nicz­nych.

Naprawa lodówek DAF 1794024

Wszyst­kie lodów­ki któ­re tra­fia­ją do nasze­go ser­wi­su w począt­ko­wej fazie pod­da­wa­ne są eks­per­ty­zie. Pole­ga to na dokład­nym zdia­gno­zo­wa­niu urzą­dze­nia pod kon­tem elek­trycz­nym wszyst­kich pod­ze­spo­łów, kon­tro­li pod­le­ga gaz jego wil­got­ność sto­pień zakwa­sze­nia oraz ilość. W każ­dej lodów­ce kon­tro­lo­wa­na jest pra­ca sprę­żar­ki pobór prą­du i wydaj­ność chłod­ni­cza. Na pod­sta­wie eks­per­ty­zy wła­ści­ciel lodów­ki infor­mo­wa­ny jest o uster­kach, nie doma­ga­niach, zagro­że­niach i kosz­ce napra­wy. Koszt eks­per­ty­zy lodów­ki samo­cho­do­wej DAF to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to w przy­pad­ku gdy zle­ce­nio­daw­ca reflek­tu­je na napra­wę koszt ten leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Serwis lodówek DAF 1794024

Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych pole­ga na:

 • Doko­na­niu eks­per­ty­zy lodów­ki. Na jej pod­sta­wie wła­ści­ciel infor­mo­wa­ny jest o sta­nie fak­tycz­nym urzą­dze­nia o zagro­że­niach i nie doma­ga­niach.
 • Lodów­ki odda­ne do ser­wi­su są myte /skraplacz oraz wnę­trze lodówki/
 • W lodów­ce odda­nej do ser­wi­su zawsze wymie­nia­ny zosta­je filtr fre­ono­wy i wymie­nio­ny zosta­je gaz na nowy i suchy.
 • Wen­ty­la­tor zosta­je oczysz­czo­ny sprę­ża­nym powie­trzem.
 • Elek­tro­ni­ka roz­ru­cho­wa sprę­żar­ki zosta­je wymy­ta alko­ho­lem i osu­szo­na przed ponow­nym włą­cze­niem.
 • Układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry zosta­je skon­tro­lo­wa­ny i w przy­pad­ku nie­wła­ści­wej pra­cy zosta­je popra­wio­ny lub nawet wymie­nio­ny na nowy.

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z ofer­tą naszej fir­my w zakre­sie innych czyn­no­ści oraz podzie­le­niem się swo­ją opi­nią na Naszej stro­nie Google.

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki samo­cho­do­wej DAF 1794024, Ser­wis lodó­wek TIR DAF 1794024, Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa lodó­wek DAF 1794024, Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy ser­wis lodó­wek DAF 17924024

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.