Naprawa lodówek NVOX K40Y

.

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki i lodów­ko zamra­żar­ki samo­cho­do­we, prze­no­śne oraz lodów­ko zamra­żar­ki tury­stycz­ne NVOX K40Y. Lodów­ki te o sto­sun­ko­wo dużej pojem­no­ści to rzad­kość na naszym ryn­ku lecz zapew­niam Pań­stwa że są napraw­dę dobre.

Mocne strony lodówki NVOX K40Y

• Tak jak wspo­mnia­łem duża pojem­ność komo­ry chłod­ni­czej 40 L.
• Lodów­ka bar­dzo szyb­ko osią­ga żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę.
• Mimo że na tablicz­ce zna­mio­no­wej ist­nie­je infor­ma­cja że urzą­dze­nie pra­cu­je na napię­cie 12 VDC lodów­ka ta ma zasi­la­nie 12 VDC / 24 VDC oraz napię­cie naprze­mien­ne 240VAC.
• Lodów­ka ma czy­tel­ny wyświe­tlacz a obsłu­ga jej jest bar­dzo pro­sta.
• Bar­dzo nie­wiel­ki pobór prą­du przy napię­ci 24 VDC — 2,4 A

Słabe strony lodówki NVOX K40Y

• Lodów­ka jest sto­sun­ko­wo cięż­kaNaprawa lodówek NVOX K40Y
• Lodów­ka nie ma gniaz­da 12/24 VDC stan­dar­do­we­go
• Lodów­ka ma wbu­do­wa­ny parow­nik chłod­ni­czy i w momen­cie gdy użyt­kow­nik go uszko­dzi w spo­sób mecha­nicz­ny w lodów­ce trze­ba zain­sta­lo­wać nowy zupeł­nie odmien­ny.

Lodów­ki któ­re zosta­ły dostar­czo­ne do nasze­go ser­wi­su w celu napra­wy pod­da­wa­ne są seri testów i pomia­rów celem okre­śle­nia co w urzą­dze­niu ule­gło uszko­dze­niu i co mogło się przy­czy­nić do powsta­nia uster­ki. Koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ku lodów­ki NVOX K40Y to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to jed­nak gdy klient reflek­tu­je na napra­wę koszt ten leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Najczęściej naprawiane w lodówkach NVOX K40Y

1. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej na sprę­żar­kę DANFOSS BD35F rów­nie wydaj­ną i ener­go­osz­częd­ną
2. Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w obrę­bie agre­ga­tu chłod­ni­cze­go wraz z ponow­nym napeł­nie­niem nowym i suchym czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R134A.
3. Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej tem­pe­ra­tu­ry wraz z wymia­ną sądy pomia­ro­wej.
4. Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
5. Mycie ukła­du kapi­lar­ne­go wraz wymia­ną fil­tra i osu­sza­cza.
6. Wymia­na impul­so­wej prze­twor­ni­cy napię­cia 240 VAC na napię­cie 12 VDC.
7. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza na wen­ty­la­tor nowej gene­ra­cji kul­ko­wy.

Naprawa lodówek NVOX K40Y

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501 179 381
 

Napra­wa lodó­wek NVOX K40Y War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodó­wek NVOX K40Y War­sza­wa POLSKA, Remont lodó­wek NVOX K40Y War­sza­wa POLSKA, Napra­wa i ser­wis lodó­wek NVOX K40Y War­sza­wa POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.