Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

.

Nasz ser­wis chłod­ni­czy świad­czy usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek i lodów­ko zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych oraz lodó­wek prze­no­śnych w tym rów­nież lodó­wek EZETIL EZC 25. Se spryt­ne i nie­wiel­kie lodów­ki samo­cho­do­we są dość czę­sto spo­ty­ka­ne na naszym ryn­ku. Lodów­ki te przy­sto­so­wa­ne są do pra­cy na napię­cie 12 VDC lub 24VDC nie­ste­ty nie posia­da­ją gniaz­da na napię­cie naprze­mien­ne 240 VAC.

Słabe strony lodówek EZETIL EZC 25:

• W lodów­ce EZETIL EZC 25 zasto­so­wa­no elek­tro­nicz­ny układ kon­tro­li i regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry. Nie­ste­ty płyt­ki ste­row­ni­cze czę­sto się psu­ją na wsku­tek sta­rze­nia się pod­ze­spo­łów elek­tro­nicz­nych jak rów­nież użyt­kow­ni­cy je bar­dzo czę­sto nisz­czą poprzez zala­nie wodą lub inny­mi cie­cza­mi.
• Kla­pa gór­na czę­sto zosta­je wyła­ma­na przez użyt­kow­ni­ków.
• Lodów­ka dość dłu­go osią­ga tem­pe­ra­tu­rę — 20 stop­ni Cen­ciu­sza.
• Dość duży pobór prą­du 6,1 A przy napię­ciu 12 VDC i 3,7 A przy napię­ciu 24 VDC.Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

Mocne strony lodówek EZETIL EZC 25:

• Lodów­ki EZETIL EZC 25 wypo­sa­żo­ne są w pod­ze­spo­ły łatwo osią­gal­ne na naszym ryn­ku.
• W odróż­nie­niu do więk­szo­ści lodó­wek ist­nie­je dostęp do parow­ni­ka i moż­na bez inge­ren­cji w obu­do­wą lodów­ki wymie­nić parow­nik w momen­cie zaist­nie­nia nie­szczel­no­ści.
Każ­da lodów­ka dostar­czo­na do nasze­go ser­wi­su w pierw­szej fazie pod­le­ga EKSPERTYZIE. W skład tej usłu­gi wcho­dzi:
• Kon­tro­la elek­trycz­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza, kon­tro­la sprę­żar­ki pod kon­tem elek­trycz­nym.
• Kon­tro­la elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej tem­pe­ra­tu­ry wraz z kon­tro­lom wska­zań tem­pe­ra­tu­ry
• Kon­tro­la elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki
• Kon­tro­la obec­no­ści gazu w insta­la­cji fre­ono­wej rów­nież pod kon­tem zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści ukła­du.
• Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­żar­ki chłod­ni­czej
Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji wła­ści­ciel urzą­dze­nia infor­mo­wa­ny jest o zaist­nia­łych uszko­dze­niach i przy­czy­nie ich powsta­nia w raz z ceną ich usu­nię­cia. Koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ku lodów­ki prze­no­śnej EZETIL EZC 25 to jedy­ne 100,00 zł net­to jeśli jed­nak klient zde­cy­du­je się na napra­wę koszt ten leży po stro­nie Nasze­go ser­wi­su.

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

Naj­czę­ściej napra­wia­ne w lodów­ce EZETIL EZC 25:
1. Wymia­na uszko­dzo­nej sprę­żar­ki chłod­ni­czej na sprę­żar­kę lep­szą BD35F /bardziej wydaj­ną i z mniej­szym pobo­rem prądu/.
2. Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej wraz z wymia­ną osu­sza­cza i myciem ukła­du kapi­lar­ne­go lodów­ki.
3. Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­row­ni­czej tem­pe­ra­tu­ry wraz z wymia­ną son­dy pomia­ro­wej.
4. Wymia­na elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki.
5. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.

Naprawa lodówek przenośnych EZETIL EZC 25

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501 179 381
 

Napra­wa lodó­wek prze­no­śnych EZETIL EZC 25 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodó­wek prze­no­śnych EZETIL EZC 25 War­sza­wa POLSKA, Remont lodó­wek samo­cho­do­wych EZETIL EZC 25 War­sza­wa POLSKA, Napra­wa lodó­wek Eze­til

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.