Naprawa lodówek samochodowych – dostawa drzwi w drzwi

Podobne artykuły

  • Brak podobnych artykułów.
Naprawa lodówek samochodowych – dostawa drzwi w drzwi
.

Naprawa lodówek samochodowych z całej Polski

Fir­ma SKIC Robert Apta­cy ofe­ru­je napra­wę lodó­wek samo­cho­do­wych z całej Pol­ski.

Naprawa lodówek samochodowych – dostawa drzwi w drzwi

Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i po napra­wie dostar­cza­my mu urzą­dze­nie pod wska­za­ny adres.

Wystar­czy zgło­sić uszko­dzo­ną lodów­kę samo­cho­do­wą i zamó­wić usłu­gę w naszym For­mu­la­rzu Zgło­sze­nio­wym

Pra­gnie­my zazna­czyć że ter­min reali­za­cji usłu­gi zale­ży od pozio­mu skom­pli­ko­wa­nia uster­ki, rodza­ju czę­ści zamien­nych i dostęp­no­ści tych czę­ści.

Kon­takt z ser­wi­sem reali­zu­ją­cym usłu­gę drzwi w drzwi: 

Koszalin tel: +48 794 777 508

Kon­takt bez­po­śred­ni z naszym ser­wi­sem:

Warszawie tel: +48 501–179-381

Ser­wis SKIC Robert Apta­cy spe­cja­li­zu­je się w moder­ni­za­cji i napra­wie lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych chłod­ni­czych i mroź­ni­czych. Napra­wia­my oraz moder­ni­zu­je­my lodów­ki samo­cho­do­we wszyst­kich pro­du­cen­tów, nie­za­leż­nie od tego, czy były sto­so­wa­ne w samo­cho­dach, TIR-ach, auto­ka­rach czy mini-BUSach.

SCANIA, MAN, MERCEDES, VOLVO, IVECO, DAF, RENAULT

Naj­częst­szą przy­czy­ną uszko­dze­nia lodó­wek samo­cho­do­wych jest brak czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go lub cał­ko­wi­ta utra­ta fre­onu. Nale­ży pamię­tać, że lodów­ki samo­cho­do­we pra­cu­ją w cięż­kich warun­kach, dla­te­go bar­dzo czę­sto wła­śnie przez to naj­zwy­czaj­niej w świe­cie coś się w nich ury­wa lub po pro­stu pęka. Osła­bio­ne koro­zją ścian­ki linii fre­onu osła­bia­ją ele­men­ty mocu­ją­ce, co powo­du­je luzy. Zaj­mu­je­my się rów­nież spa­wa­niem czę­ści alu­mi­nio­wych, mie­dzia­nych lub sta­lo­wych lodó­wek.

Czę­sto do ser­wi­su SKIC tra­fia­ją lodów­ki samo­cho­do­we z uszko­dzo­nym agre­ga­tem chłod­ni­czym. Źró­deł naj­częst­szych uszko­dzeń sprę­żar­ki nale­ży upa­try­wać w:

- pra­cy w nie­pra­wi­dło­wej pozy­cji – wywró­co­na lodów­ka nie pozwa­la na spraw­ną pra­cę

- sprę­żar­ka pra­cu­je na sucho, a olej wtła­cza­ny jest do insta­la­cji fre­ono­wej

- nie­po­praw­nym połą­cze­niu elek­trycz­nym – nie­re­gu­lar­ne wyłą­cze­nia lub załą­cze­nia lodów­ki

- uszko­dze­niu ele­men­tów ochron­nych sprę­żar­ki

- uszko­dzo­nym ter­mo­sta­cie lodów­ki samo­cho­do­wej

- mecha­nicz­nych znisz­cze­niach parow­ni­ka skra­pla­cza, co powo­du­je roz­sz­czel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej

- zatka­niu ukła­du fre­ono­we­go

.

- mokrym ukła­dzie fre­ono­wym

- złym czyn­ni­ku chłod­ni­czym w insta­la­cji fre­ono­wej

- zuży­ciu mate­ria­łów z bie­giem upły­wu lat

- błę­dach innych ser­wi­sów napraw­czych

Kolej­nym rów­nie czę­stym uszko­dze­niem jest awa­ria elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej lub elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki. Przy­czyn powsta­nia tej awa­rii doszu­ki­wać się moż­na w:

- zły spo­sób użyt­ko­wa­nia – wsku­tek złe­go pod­łą­cze­nia do insta­la­cji elek­trycz­nej

- sła­by styk insta­la­cji elek­trycz­nej, któ­ra dopro­wa­dza prąd lub wewnątrz lodów­ki

- zala­nie lodów­ki samo­cho­do­wej

- nie­przy­sto­so­wa­nie do pra­cy w odpo­wied­nim napię­ciu

- sko­ki napię­cia insta­la­cji samo­cho­do­wej

OFERTA FIRMY SKIC ROBERT APTACY

Naprawa lodówek samochodowych – dostawa drzwi w drzwi

naci­śnij by prze­czy­tać

Zapo­znaj się z naszą ofer­tą

Kon­takt z biu­rem

+48 501 179 381
info@skic.com.pl
 
lub
 
ul Potoc­ka 14
War­sza­wa 01–652
JAK NAS ZNALEŹĆ ?

 

UWAGA!

Za EKSPERTYZĘ czy­li — czyn­no­ści ser­wi­so­we któ­rych celem jest dia­gno­za awa­rii urzą­dze­nia oraz okre­śle­nie kosz­tu napra­wy zle­ce­nio­daw­ca zosta­nie obcią­żo­ny kwo­tą 150,00 zł net­to w przy­pad­ku lodów­ki samo­cho­do­wej lub tury­stycz­nej.
Po eks­per­ty­zie klient zosta­nie poin­for­mo­wa­ny o kosz­cie napra­wy jeśli zaak­cep­tu­je koszt napra­wy kwo­ta ta nie zosta­nie doli­czo­na do war­to­ści usłu­gi jed­nym sło­wem koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie ser­wi­su.
Do cza­su cał­ko­wi­te­go ure­gu­lo­wa­nia płat­no­ści lub płat­no­ści ogól­nej usta­lo­nej pomię­dzy stro­na­mi urzą­dze­nie jest wła­sno­ścią ser­wi­su fir­my SKiC Robert Apta­cy.
Po ter­mi­nie 20-stu dni od daty przy­ję­cia urzą­dze­nia do ser­wi­su urzą­dze­nie zosta­nie zuty­li­zo­wa­ne a zle­ce­nio­daw­ca nie będzie rościł żad­nych pre­ten­sji z tytu­łu utra­ty sprzę­tu.
Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych SCANIA, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych MAN, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych MERCEDES, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych VOLVO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych IVECO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych DAF, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych RENAULT, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych WAECO, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych INDEL B, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych usłu­ga drzwi w drzwi, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych cała Pol­ska

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.