Naprawa lodówek TIR

.

Napra­wa lodó­wek TIR
Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy napra­wa i ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych, napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych i prze­no­śnych

naprawa lodówek i zamrażarek elektrycznych, sprężarkowych 12 i 24 VDC i 230 VAC

Napra­wa lodów­ki VITRIFRIGO, Napra­wa lodów­ki WAECO, Napra­wa lodów­ki DAF,

Napra­wa lodów­ki IVECO, Napra­wa lodów­ki Indel B, Napra­wa lodów­ki EZETIL,

Napra­wa lodów­ki RHD50, Napra­wa lodów­ki Mer­ce­des Actros, Napra­wa lodów­ki VOLVO,

Napra­wa lodów­ki MAN, Napra­wa lodów­ki RENAULT, Napra­wa lodów­ki Sca­nia,

nie napra­wia­my lodó­wek absorp­cyj­nych

w usłu­dze napraw­czej nie myje­my lodó­wek

koszt umy­cia lodów­ki to jedy­ne 35 zł net­to

Naprawa lodówek samochodowych – dostawa „drzwi w drzwi”

Lodów­ki z tere­nu całej Pol­ski odbie­ra­my od klien­ta i po napra­wie dostar­cza­my mu urzą­dze­nie pod wska­za­ny adres. Uwa­ga ter­min reali­za­cji usłu­gi zale­ży od pozio­mu skom­pli­ko­wa­nia uster­ki, rodza­ju czę­ści zamien­nych i dostęp­no­ści tych czę­ści. Wystar­czy tyl­ko wypeł­nić For­mu­larz zle­ce­nio­wy lub  zadzwo­nić do nasze­go ser­wi­su w

Najczęstsze uszkodzenia lodówek samochodowych i turystycznych

• uszko­dze­nie ter­mo­sta­tu

• uszko­dze­nie ste­row­ni­ka pra­cy lodów­ki

• uszko­dze­nie ste­row­ni­ka agregatu/lodówki

• uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu

uszko­dze­nie mecha­nicz­ne insta­la­cji fre­ono­wej

.

• uszko­dze­nie mecha­nicz­ne obu­do­wy

• uszko­dze­nia wen­ty­la­to­rów

• uszko­dze­nie oświe­tle­nia

• uszko­dze­nie ele­men­tów grzej­nych

Lodów­ki samo­cho­do­we i tury­stycz­ne są dosko­na­łym roz­wią­za­niem dla osób, któ­re cenią sobie wypa­dy za mia­sto i chcą mieć pod ręką wszyst­kie, nie­zbęd­ne pro­duk­ty żyw­no­ścio­we. Zanim doko­na­my zaku­pu lodów­ki, powin­ni­śmy odpo­wie­dzieć sobie na kil­ka pytań zwią­za­nych z jej eks­plo­ata­cją oraz prze­zna­cze­niem. Nie­któ­re lodów­ki chło­dzą żyw­ność przez zale­d­wie kil­ka godzin, pod­czas gdy inne utrzy­mu­ją niską tem­pe­ra­tu­rę pro­duk­tów przez znacz­nie dłuż­sze okre­sy. Rów­nie istot­ną rze­czą jest to, co zamie­rza­my w lodów­ce chło­dzić; nie­któ­rzy wyko­rzy­stu­ją prze­no­śne lodów­ki do chło­dze­nia napo­jów, inni zaś do prze­wo­że­nia żyw­no­ści (wyko­rzy­sta­nie tech­no­lo­gii ter­mo­elek­trycz­nej umoż­li­wia chło­dze­nie i ogrze­wa­nie potraw). Odpo­wie­dzi na powyż­sze pyta­nia deter­mi­nu­ją wybór typu lodów­ki, któ­ra będzie odpo­wia­da­ła naszym potrze­bom. Lodów­ki tury­stycz­ne dzie­lą się na te, któ­re posia­da­ją sys­tem zasi­la­nia wewnętrz­ne­go oraz te wyście­ła­ne odpo­wied­ni­mi mate­ria­ła­mi pod­trzy­mu­ją­cy­mi tem­pe­ra­tu­rę pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych. Lodów­ki tury­stycz­ne zasi­la­ne ener­gią elek­trycz­ną bądź gazem pod­le­ga­ją ser­wi­so­wa­niu, a ich stan tech­nicz­ny powi­nien być regu­lar­nie bada­ny. Lodów­ki elek­trycz­ne i lodów­ki na gaz (z agre­ga­tem NH4) są bez wąt­pie­nia o wie­le bar­dziej wydaj­ne niż tor­by ter­micz­ne i lodów­ki na wkła­dy chło­dzą­ce. Nie­mniej, ich cena rów­nież jest odpo­wied­nio wyż­sza, co może odstra­szyć oso­by, któ­re korzy­sta­ją z urzą­dzeń chło­dzą­cych spo­ra­dycz­nie. Lodów­ki elek­trycz­ne są zasi­la­ne w dwój­na­sób; pierw­szym spo­so­bem jest pod­łą­cze­nie ich do gniaz­da zapal­nicz­ki samo­cho­do­wej, dru­gim zaś – pod­łą­cze­nie do sie­ci. Oczy­wi­ście, nale­ży pamię­tać, że lodów­ki samo­cho­do­we pod­łą­czo­ne do zapal­nicz­ki w samo­cho­dzie oso­bo­wym czer­pią ener­gię z aku­mu­la­to­ra. Jeże­li samo­chód jest na cho­dzie, pobór ener­gii jest nie­znacz­ny. Jeże­li jed­nak pozo­sta­wi­my lodów­kę pod­łą­czo­ną do gniaz­da zapal­ni­ka na dłuż­szy okres (na przy­kład na całą noc), wów­czas może­my mieć pew­ność, że nie uru­cho­mi­my sil­ni­ka i nie poje­dzie­my dalej. Samo­cho­dy cię­ża­ro­we posia­da­ją jed­nak zasi­la­nie alter­na­tyw­ne, dzię­ki cze­mu kie­row­cy mogą pod­łą­czyć doń lodów­kę na całą dobę.

Lodów­ki elek­trycz­ne mogą być wspo­ma­ga­ne wkła­da­mi chło­dzą­cy­mi- dzie­je się tak w przy­pad­ku, kie­dy chce­my odłą­czyć lodów­kę od zasi­la­nia samo­cho­do­we­go i prze­nieść ją w inne miej­sce. Roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne opar­te na ter­mo elek­try­ce wyko­rzy­stu­ją efek­ty Peli­te­ra do chło­dze­nia pro­duk­tów żyw­no­ścio­wych. Efekt Pel­tie­ra wyko­rzy­stu­je róż­ni­cę tem­pe­ra­tur, któ­ra powsta­je na sku­tek prze­pły­wy prą­du przez dwa złą­czo­ne prze­wod­ni­ki, z któ­rych jeden ule­ga ochło­dze­niu, a dru­gi nagrza­niu. Tego typu roz­wią­za­nie jest w stu pro­cen­tach bez­piecz­ne dla śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go i nie powo­du­je uwal­nia­nia szko­dli­wych gazów i sub­stan­cji. Prze­wod­ni­ki mogą ule­gać małym awa­riom, jeże­li lodów­ka jest eks­plo­ato­wa­na w nie­pra­wi­dło­wy spo­sób, a czę­ści wymien­ne nie pod­le­ga­ją ser­wi­so­wa­niu. Bar­dzo waż­na jest zatem regu­la­cja para­me­trów pra­cy w przy­pad­ku nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia, bądź zmniej­szo­ne­go chło­dze­nia. Jeże­li uszko­dze­niu ule­gnie ogni­wo Pel­tie­ra, wła­ści­ciel lodów­ki nie będzie mógł regu­lo­wać tem­pe­ra­tu­ry prze­ka­zy­wa­nej i pre­cy­zyj­nie okre­ślić wła­ści­wą tem­pe­ra­tu­rę chło­dze­nia. Ogni­wo Pel­tie­ra jest ele­men­tem pół­prze­wod­ni­ko­wym, zbu­do­wa­nym z dwóch pły­tek, któ­re są usta­wio­ne wzglę­dem sie­bie rów­no­le­gle. Pomię­dzy nimi znaj­du­ją się pół­prze­wod­ni­ki uło­żo­ne sze­re­go­wo. Budo­wa modu­łu spra­wia, że jest on bar­dzo podat­ny na wszel­kie uszko­dze­nia. Popu­lar­nym typem lodó­wek prze­no­śnych są rów­nież lodów­ki sprę­żar­ko­we. Nie­ste­ty, lodów­ki tego typu są dość awa­ryj­ne i nale­ży je regu­lar­nie ser­wi­so­wać. Chło­dze­nie żyw­no­ści w tego typu lodów­kach odby­wa się przy pomo­cy sprę­żo­ne­go gazu, któ­ry nosi nazwę czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Uzu­peł­nie­nie bądź wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go jest nie­zbęd­na, kie­dy lodów­ka- pomi­mo usta­wie­nia na kon­kret­ną tem­pe­ra­tu­rę chło­dze­nia- nie speł­nia swo­ich funk­cji i nie schła­dza żyw­no­ści. Wymia­na czyn­ni­ka nie nale­ży do naj­droż­szych usług i w żad­nym przy­pad­ku nie kwa­li­fi­ku­je lodów­ki do wyrzu­ce­nia. W instruk­cji obsłu­gi sprzę­tu znaj­du­ją się wszyst­kie, nie­zbęd­ne infor­ma­cje odno­szą­ce się do spo­so­bu ser­wi­so­wa­nia oraz kon­ser­wa­cji lodów­ki. Tań­sze lodów­ki są zazwy­czaj obję­te o wie­le krót­szym okre­sem gwa­ran­cyj­nym. Po upły­wie 12 do 24 mie­się­cy musi­my sami zatrosz­czyć się o ser­wi­so­wa­nie sprzę­tu. W lodów­kach star­sze­go typu nale­ża­ło rów­nież wyko­ny­wać prze­glą­dy insta­la­cji fre­ono­wej. Fre­on sta­no­wił nie­gdyś naj­po­pu­lar­niej­szy gaz chło­dzą­cy, jed­nak obec­nie nie znaj­du­je on zasto­so­wa­nia w szer­szym prze­my­śle; dzie­je się tak, ponie­waż uwa­la­nie fre­onu do atmos­fe­ry powo­du­je powięk­sza­nie dziu­ry ozo­no­wej. Sto­so­wa­nie fre­onu deter­mi­no­wa­ło znacz­nie częst­sze kon­tro­le sta­nu tech­nicz­ne­go urzą­dze­nia. Szcze­gól­nie waż­na była­by kon­tro­la szczel­no­ści insta­la­cji fre­ono­wej. Rów­nie kło­po­tli­wą spra­wą w lodów­kach sprę­żar­ko­wych jest wymia­na sprę­ża­rek; nie­mniej, sku­tecz­ność i łatwość użyt­ko­wa­nia lodó­wek z pew­no­ścią zachę­ca­ją poten­cjal­nych odbior­ców. Użyt­ko­wa­nie toreb ter­micz­nych jest nie­wy­god­ne i mało sku­tecz­ne. Lodów­ki sprę­żar­ko­we nale­żą jed­nak do naj­droż­szych na ryn­ku i raczej nie są pole­ca­ne ama­to­rom. Ich spo­sób pra­cy jest ana­lo­gicz­ny do pra­cy zwy­kłych, kuchen­nych lodó­wek, dla­te­go też nie są one pole­ca­ne oso­bom, któ­re nie wyjeż­dża­ją zbyt czę­sto i nie muszą korzy­stać z naj­lep­sze­go sprzę­tu.

Zuży­cie ener­gii w lodów­kach tury­stycz­nych

Lodów­ki zasi­la­ne prą­dem mogą zuży­wać róż­ną ilość ener­gii; wszyst­ko zale­ży od ich typu, prze­zna­cze­nia i wiel­ko­ści. Przyj­mij­my, że lodów­ka kom­pre­so­ro­wa i absorp­cyj­na mają te same para­me­try, a ich pojem­ność wyno­si oko­ło 43 litrów. Pobór mocy w watach będzie znacz­nie więk­szy w lodów­kach absorp­cyj­nych ani­że­li kom­pre­so­ro­wych. Przyj­mu­je się, że lodów­ki absorp­cyj­ne pobie­ra­ją śred­nio o pięć watów na godzi­nę wię­cej, ani­że­li lodów­ki kom­pre­so­ro­we. Lodów­ki ter­mo­elek­trycz­ne są zazwy­czaj mniej­sze od tych kom­pre­so­ro­wych i absorp­cyj­nych, a przy tym o wie­le mniej wydaj­ne. Na koniec war­to zazna­czyć, że prze­gląd tech­nicz­ny lodó­wek i prze­gląd okre­so­wy powin­ny być wyko­ny­wa­ne w okre­ślo­nych odstę­pach cza­su. Naj­le­piej przed sezo­nem waka­cyj­nym i tuż po sezo­nie (kie­dy lodów­ka nie będzie pod­le­gać eks­plo­ata­cji).

Co powin­na posia­dać lodów­ka Wyso­kiej kla­sy lodów­ka tury­stycz­na powin­na posia­dać na wypo­sa­że­niu nastę­pu­ją­ce ele­men­ty: uchwy­ty (do łatwe­go prze­no­sze­nia lodów­ki), ter­mo­stat, kon­tro­l­ki albo lamp­ki, któ­re infor­mu­ją użyt­kow­ni­ka o stop­niu schło­dze­nia poży­wie­nia, prze­łącz­nik (któ­ry może zmniej­szyć, albo zwięk­szyć wydaj­ność pra­cy lodów­ki) oraz wskaź­ni­ki tem­pe­ra­tu­ry

Naprawa lodówek samochodowych SCANIA, MAN, MERCEDES, RENAULT, VOLVO, IVECO, DAF i innych

Naprawa lodówek TIR

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki:
 • do samo­cho­du DAF
 • do samo­cho­du IVECO
 • do samo­cho­du Mer­ce­des Actros
 • do samo­cho­du Mer­ce­des Vito
 • do samo­cho­du Mer­ce­des Via­no
 • do samo­cho­du Mer­ce­des G-klas­se
 • do samo­cho­du MAN TGA, TGX, TGL, TGS
 • do samo­cho­du RENAULT Magnum
 • do samo­cho­du RENAULT Pre­mium
 • do samo­cho­du Sca­nia
 • do samo­cho­du Volvo

ponad­to napra­wia­my lodów­ki samo­cho­do­we i prze­no­śne sprę­żar­ko­we 

 • Cool­Ma­tic
 • Mobi­Co­ol
 • WAECO
 • Cold­Ma­chi­ne
 • Cool­Fun
 • Cool­Fre­eze
 • Tro­pi­Co­ol
 • Bord­bar
 • EVERCOOL
 • EZETIL EZC
 • ELECTROLUX

Lodów­ko – zamra­żar­ka :

 • Fioc­chet­ti

ponad to napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki mniej zna­nych pro­du­cen­tów.
napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych War­sza­wa

nabi­cie gazu do lodów­ki TIR, Napra­wa lodó­wek auto­ka­ro­wych i TIR, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych SCANIA MAN MERCEDES RENAULT VOLVO IVECO DAF, napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych wszyst­kich mode­li War­sza­wa, napra­wa lodó­wek tir, Napra­wa lodów­ki auto­ka­ro­wej War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki Cool­Fre­eze War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki DAF, Napra­wa lodów­ki DAF War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki Dome­tic COMBICOOL War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki EZETIL, Napra­wa lodów­ki Indel B, Napra­wa lodów­ki IVECO, Napra­wa lodów­ki IVECO War­sza­wa, napra­wa lodów­ki man, Napra­wa lodów­ki MAN War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki Mer­ce­des Actros, Napra­wa lodów­ki MERCEDES War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki RENAULT, Napra­wa lodów­ki RENAULT War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki RHD50, Napra­wa lodów­ki samo­cho­do­wej TIR War­sza­wa, napra­wa lodów­ki sca­nia, Napra­wa lodów­ki SCANIA War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki Ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki TRISTAR War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki VITRIFRIGO, Napra­wa lodów­ki VOLVO, Napra­wa lodów­ki VOLVO War­sza­wa, napra­wa lodów­ki waeco, Napra­wa lodów­ki Waeco Tri­star Cool­Fre­eze Dome­tic …, Napra­wa lodów­ki Waeco War­sza­wa, Napra­wa lodów­ki z ogni­wem pel­tie­ra War­sza­wa, Remont lodó­wek do TIR War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek TIR War­sza­wa, ser­wis lodów­ki TIR War­sza­wa, Uzu­peł­nie­nie gazu w lodów­ce do TIR-a, Wymia­na elek­tro­ni­ki w lodów­ce samo­cho­do­wej War­sza­wa, Wymia­na sprę­żar­ki w lodów­ce do TIR-a War­sza­wa, Wymia­na sprę­żar­ki w lodów­ce samo­cho­do­wej, Wymia­na ter­mo­sta­tu w lodów­ce samo­cho­do­wej War­sza­wa, Napra­wa chło­dzia­rek i zamra­ża­rek samo­cho­do­wych, Napra­wa lodó­wek do pojaz­dów TIR SCANIA MAN MERCEDES RENAULT VOLVO IVECO DAF, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych TIRSCANIA MAN MERCEDES RENAULT VOLVO, Napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych, Napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych i samo­cho­do­wych lodó­wek do Tir, Napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych prze­no­śnych i samo­cho­do­wych lodó­wek do Tir, Uzu­peł­nie­nie gazu w lodów­ce TIR War­sza­wa, 24V i 230V War­sza­wa, amo­niak do lodów­ki War­sza­wa, awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej 12v, awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej 24v, awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej absorp­cyj­nej, awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej na amo­niak, awa­ria lodów­ki samo­cho­do­wej z ogni­wem pel­tie­ra, gaz do lodów­ki 12/24 vdc War­sza­wa, gaz do lodów­ki absorp­cyj­nej War­sza­wa, gaz do lodów­ki auto­ka­ro­wej War­sza­wa, gaz do lodów­ki cool­fre­eze War­sza­wa, gaz do lodów­ki daf War­sza­wa, gaz do lodów­ki dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, gaz do lodów­ki ive­co War­sza­wa, gaz do lodów­ki kem­pin­go­wej War­sza­wa, gaz do lodów­ki man War­sza­wa, gaz do lodów­ki mer­ce­des War­sza­wa, gaz do lodów­ki na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, gaz do lodów­ki renault War­sza­wa, gaz do lodów­ki samo­cho­do­wej War­sza­wa, gaz do lodów­ki sca­nia War­sza­wa, gaz do lodów­ki ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, gaz do lodów­ki tir War­sza­wa, gaz do lodów­ki tri­star War­sza­wa, gaz do lodów­ki volvo War­sza­wa, gaz do lodów­ki waeco War­sza­wa, lodów­ka do tir-a zamra­ża, lodów­ka tir nie chło­dzi War­sza­wa, lodów­ki prze­no­śne i samo­cho­do­we, nabi­cie gazu do lodów­ki tir, Napra­wa lodó­wek do auto­ka­rów 12 i 24 V War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do DAF War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do IVECO War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do MAN War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do MERCEDES War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do pojaz­dów TIR War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do RENAULT War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do SCANIA War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do TIR – War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek do VOLVO War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek jach­to­wych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek kem­pin­go­wych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek labo­ra­to­ryj­nych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek na ogni­wo pel­tie­ra War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek prze­no­śnych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych elek­trycz­nych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych na 12V, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek tury­stycz­nych War­sza­wa, napra­wa lodów­ki 12/24 vdc War­sza­wa, napra­wa lodów­ki absorp­cyj­nej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki auto­ka­ro­wej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki cool­fre­eze War­sza­wa, napra­wa lodów­ki daf War­sza­wa, napra­wa lodów­ki dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, napra­wa lodów­ki indel b War­sza­wa, napra­wa lodów­ki ive­co War­sza­wa, napra­wa lodów­ki kem­pin­go­wej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki kem­pin­go­wej – absorp­cyj­nej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki man War­sza­wa, napra­wa lodów­ki mer­ce­des War­sza­wa, napra­wa lodów­ki na amo­niak War­sza­wa, napra­wa lodów­ki na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, napra­wa lodów­ki renault War­sza­wa, napra­wa lodów­ki samo­cho­do­wej tir War­sza­wa, napra­wa lodów­ki samo­cho­do­wej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki sca­nia War­sza­wa, napra­wa lodów­ki ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, napra­wa lodów­ki tir War­sza­wa, napra­wa lodów­ki tri­star War­sza­wa, napra­wa lodów­ki volvo War­sza­wa, napra­wa lodów­ki waeco War­sza­wa, napra­wa lodów­ki z ogni­wem pel­tie­ra War­sza­wa, ogni­wo pel­tie­ra do lodów­ki War­sza­wa, remont lodó­wek 12/24 vdc War­sza­wa, remont lodó­wek absorp­cyj­nych War­sza­wa, remont lodó­wek daf War­sza­wa, remont lodó­wek do auto­ka­ru War­sza­wa, remont lodó­wek do cool­fre­eze War­sza­wa, remont lodó­wek do dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, remont lodó­wek do ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, remont lodó­wek do tir War­sza­wa, remont lodó­wek do tri­star War­sza­wa, remont lodó­wek do waeco War­sza­wa, remont lodó­wek ive­co War­sza­wa, remont lodó­wek kem­pin­go­wych War­sza­wa, remont lodó­wek man War­sza­wa, remont lodó­wek mer­ce­des War­sza­wa, remont lodó­wek na amo­niak War­sza­wa, remont lodó­wek na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, remont lodó­wek renault War­sza­wa, remont lodó­wek samo­cho­do­wych War­sza­wa, remont lodó­wek sca­nia War­sza­wa, remont lodó­wek volvo War­sza­wa, remont lodó­wek z ogni­wem pel­tie­ra War­sza­wa, remont lodów­ki do tir-a War­sza­wa, ser­wis lodó­wek 12/24 vdc War­sza­wa, ser­wis lodó­wek absorp­cyj­nych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek auto­ka­ro­wych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek cool­fre­eze War­sza­wa, ser­wis lodó­wek daf War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do auto­ka­rów 12 i 24 V War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do DAF War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do IVECO War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do MAN War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do MERCEDES War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do pojaz­dów TIR War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do RENAULT War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do SCANIA War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do TIR – War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek do VOLVO War­sza­wa, ser­wis lodó­wek dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, ser­wis lodó­wek ive­co War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek jach­to­wych War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek kem­pin­go­wych War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek labo­ra­to­ryj­nych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek man War­sza­wa, ser­wis lodó­wek mer­ce­des War­sza­wa, ser­wis lodó­wek na amo­niak War­sza­wa, ser­wis lodó­wek na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek na ogni­wo pel­tie­ra War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek prze­no­śnych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek renault War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych elek­trycz­nych War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych na 12V, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek sca­nia War­sza­wa, ser­wis lodó­wek ter­mo­elek­trycz­nych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek tir War­sza­wa, ser­wis lodó­wek tri­star War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek tury­stycz­nych War­sza­wa, ser­wis lodó­wek volvo War­sza­wa, ser­wis lodó­wek waeco War­sza­wa, ser­wis lodó­wek z ogni­wem pel­tie­ra War­sza­wa, ser­wis lodów­ki indel b War­sza­wa, ser­wis lodów­ki tir War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki 12/24 vdc War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki absorp­cyj­nej War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki auto­ka­ro­wej War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki cool­fre­eze War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki daf War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki do tir-a, spa­wa­nie lodów­ki dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki ive­co War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki kem­pin­go­wej War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki man War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki mer­ce­des War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki na amo­niak War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki renault War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki samo­cho­do­wej War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki sca­nia War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki tir War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki tri­star War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki volvo War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki waeco War­sza­wa, spa­wa­nie lodów­ki z ogni­wem pel­tie­ra War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka lodów­ka tir, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce 12/24 vdc War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce absorp­cyj­nej War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce auto­ka­ro­wej War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce cool­fre­eze War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce daf War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce dome­tic com­bi­co­ol War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce ive­co War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce kem­pin­go­wej War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce man War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce mer­ce­des War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce na amo­niak War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce na gaz pro­pan — butan War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce renault War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce samo­cho­do­wej War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce sca­nia War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce ter­mo­elek­trycz­nej War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce tir War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce tri­star War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce volvo War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie czyn­ni­ka w lodów­ce waeco War­sza­wa, uzu­peł­nie­nie gazu w lodów­ce do tir-a, wymia­na elek­tro­ni­ki ste­row­ni­czej w lodów­ce tir, wymia­na elek­tro­ni­ki w lodów­ce samo­cho­do­wej War­sza­wa, wymia­na sprę­żar­ki w lodów­ce do tir-a War­sza­wa, wymia­na ter­mo­sta­tu w lodów­ce samo­cho­do­wej War­sza­wa, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych elek­trycz­nych, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych ter­mo­elek­trycz­nych, Napra­wa lodó­wek ELECTROLU, EZETIL DOMETIC MOBILCOOL by WAECO, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych elek­trycz­nych, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych sprę­żar­ko­wych, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych ter­mo­elek­trycz­nych, Ser­wis lodó­wek do pojaz­dów TIR SCANIA MAN MERCEDES RENAULT VOLVO IVECO DAF, Ser­wis lodó­wek ELECTROLU, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych TIR

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381

 

 
Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.