Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

.

Lodów­ki fir­my Indel B są bar­dzo czę­sto spo­ty­ka­ne na ryn­ku euro­pej­skim zarów­no jako lodów­ki gastro­no­micz­ne, lodów­ki prze­no­śne i tury­stycz­ne jak rów­nież lodów­ki samo­cho­do­we. Lodów­ka Indel B TB035NN3 jest star­szym wypu­stem tej fir­my lodów­ka taj jest dość dobrze wyko­na­na pro­du­cent zadbał o dobry agre­gat i solid­ne ruro­wa­nie co jest nie­zwy­kle waż­ne ponie­waż chro­ni lodów­ki przed utra­tą szczel­no­ści.

Mocne strony lodówki Indel B TB035NN3:

 • Sprę­żar­ka fir­my Dan­foss spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­na i wyko­na­na na potrze­by lodó­wek prze­no­śnych i samo­cho­do­wych. Jest zabez­pie­czo­na przed odwró­ce­niem oczy­wi­ście jed­nak nie może pra­co­wać w pozy­cji odwró­co­nej ponie­waż się z całą pew­no­ścią uszko­dzi. Sprę­żar­ka ta w połą­cze­niu z wydaj­nym skra­pla­czem wspar­tym jesz­cze wen­ty­la­to­rem jest bar­dzo wydaj­na i zapew­nia szyb­kie osią­gnię­cie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry w komo­rze chłod­ni­czej.
 • Oprócz elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki 101N0210 fir­my Dan­foss lodów­ka ta nie ma nie­po­trzeb­nych elek­tro­nicz­nych gadże­tów takich jak elek­tro­nicz­ny układ regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry czy też linij­ka dio­do­wa wska­zu­ją­ca orien­ta­cyj­ną tem­pe­ra­tu­rę. Ter­mo­stat miesz­ko­wy odpo­wie­dzial­ny za regu­la­cje tem­pe­ra­tu­ry jest nie­za­wod­ny a co naj­waż­niej­sze koszt jego wymia­ny jest nie­współ­mier­nie tań­szy od elek­tro­ni­ki.
 • Izo­la­cja lodów­ki zapew­nia utrzy­ma­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy zani­ku zasi­la­nia.
 • Tak jak napi­sa­łem wcze­śniej linia fre­ono­wa zbu­do­wa­na jest z solid­nych i gru­bo­ścien­nych rurek odpor­nych na drga­nia wygi­na­nie i czas koro­zji jest bar­dzo dłu­gi.Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Słabe strony lodówki Indel B TB035NN3

 • Este­ty­ka
 • Parow­nik urzą­dze­nia nie może być napra­wia­ny nale­ży go zastą­pić nowym i zbu­do­wać nową linie fre­ono­wą.

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Każ­da lodów­ka przed roz­po­czę­ciem napra­wy pod­da­na jest serii czyn­no­ści ser­wi­so­wych któ­rych celem jest okre­śle­nie co w niej jest popsu­te jak rów­nież okre­śle­nie przy­czy­ny powsta­nia awa­rii. Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji spo­rzą­dza­na jest eks­per­ty­za w któ­rej wła­ści­ciel infor­mo­wa­ny jest co nale­ży wymie­nić w lodów­ce na co zwró­cić uwa­gę by unik­nąć kolej­nych dro­gich napraw. W skład EKSPERTYZY wcho­dzi rów­nież ofer­ta ceno­wa na potrzeb­ne uszko­dze­ni pod­ze­spo­ły jak rów­nież cena czyn­no­ści zwią­za­nych z popraw­nym wyko­na­niem napra­wy. Koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ku lodów­ki Indel B TB035NN3 to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to jeśli jed­nak wła­ści­ciel lub zle­ce­nio­daw­ca reflek­tu­je na napra­wę koszt ten pozo­sta­je po stro­nie Nasze­go ser­wi­su.

Najczęstsze awarie lodówki Indel B TB035NN3:

 1. Wymia­na sprę­żar­ki uszko­dzo­nej elek­trycz­nie
 2. Wymia­na elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki
 3. Wymia­na sprę­żar­ki uszko­dzo­nej mecha­nicz­nie lub na wsku­tek bra­ku czy też nad­mia­ru gazu R134 A w insta­la­cji fre­ono­wej.
 4. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza
 5. Wymia­na ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go
 6. Parow­nik — budo­wa nowej linii fre­ono­wej.

Naprawa lodówki Indel B TB035NN3

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki Indel B TB035NN3 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodów­ki Indel B TB035NN3 War­sza­wa POLSKA, Moder­ni­za­cja lodów­ki Indel B TB035NN3 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodó­wek Indel B Pol­ska

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.