Naprawa lodówki VAN HOOL T915 ALICRON

.

Witam wszyst­kich Pań­stwa

Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki samo­cho­do­we prze­no­śne i tury­stycz­ne w tym rów­nież lodów­ki sto­so­wa­ne w auto­bu­sach, auto­ka­rach i busach. Lodów­ka VAN HOOL T915 sto­so­wa­na w ALICRON to jed­na ze star­szych wer­sji lodó­wek obec­nych na naszym ryn­ku, lodów­ka może i sta­ra lecz zapew­niam Państw że dobra i war­to zain­we­sto­wać w nią trosz­kę pie­nię­dzy by przy­wró­cić ją do pra­cy.

Mocne strony lodówki VAN HOOL

 • Solid­na kon­struk­cja któ­ra zapew­nia lodów­ce czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wan­da­lizm czy nie­umyśl­ne uszko­dze­nie mecha­nicz­ne.
 • Dobra izo­la­cja ter­micz­na któ­ra pozwa­la utrzy­mać niską tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz komo­ry chłod­ni­czej w przy­pad­ku zani­ku zasi­la­nia.
 • Wyko­na­nie i uży­te pod­ze­spo­ły moż­na zastą­pić zamien­ni­ka­mi sto­so­wa­ny­mi w lodów­kach teraź­niej­szych.

Słabe strony lodówki VAN HOOL

 • Sta­ry agre­gat któ­ry pobie­ra bar­dzo dużo prą­du.
 • Elek­tro­ni­ka roz­ru­cho­wa tej sprę­żar­ki jest trud­no­do­stęp­na a co naj­waż­niej­sze jest bar­dzo dro­ga.
 • Może to i nie wina lodów­ki lecz jej kon­struk­cja i miej­sce mon­ta­żu bar­dzo czę­sto jest przy­czy­ną prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i roz­sz­czel­nia­nia ukła­du fre­ono­we­go.
 • Pla­stik trzy­ma­ją­cy ter­mo­stat miesz­ko­wy wraz z lamp­ką oświe­tla­ją­cą wnę­trze lodów­ki jest sła­be i bar­dzo czę­sto pęka.Naprawa lodówki VAN HOOL T915

Naprawa lodówki VAN HOOL

Przed roz­po­czę­ciem napra­wy lodów­ki VAN HOOL lodów­ka tak jak wszyst­kie urzą­dze­nia któ­re tra­fia­ją na nasz stuł napraw­czy pod­da­na jest EKSPERTYZIE. W wyni­ku kon­tro­li wszyst­kich pod­ze­spo­łów lodów­ki pomia­rach elek­trycz­nych, pomia­rach ciśnień i wydaj­no­ści Nasz ser­wis okre­śla co jest popsu­te w lodów­ce. Jeste­śmy rów­nież w sta­nie stwier­dzić co jest bez­po­śred­nią przy­czy­ną powsta­nia uszko­dze­nia. Koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ki lodów­ki VAN HOOL to 100,00 zło­tych net­to, jeśli wła­ści­ciel zde­cy­du­je się na napra­wę koszt eks­per­ty­zy leży po stro­nie ser­wi­su.

Najczęściej naprawiane w lodówce VAN HOOL T915

 • Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej mie­dzia­nej i alu­mi­nium od stro­ny parow­ni­ka.
 • Wymia­na parow­ni­ka uszko­dzo­ne­go mecha­nicz­nie.
 • Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej wraz z ele­men­tem roz­ru­cho­wym.
 • Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 • Mycie ukła­du fre­ono­we­go wraz z wymia­ną fil­tra osusz­cza­cza.
 • Udroż­nie­nie i mycie kapi­la­ry wraz z wymia­ną ole­ju i fre­onu w agre­ga­cie.
 • Wymia­na ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go.

Naprawa lodówki VAN HOOL T915

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki VAN HOOL War­sza­wa Pol­ska, Ser­wis lodów­ki VAN HOOL War­sza­wa Pol­ska, Napra­wa lodó­wek auto­bu­so­wych War­sza­wa Pol­ska, Ser­wis lodó­wek do auto­ka­ru War­sza­wa Pol­ska

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.