Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C Mercedes

.

Nasz ser­wis już z począt­kiem roku 2004 zaczął świad­czyć usłu­gi napra­wy i ser­wi­su lodó­wek samo­cho­do­wych, lodó­wek tury­stycz­nych i lodó­wek prze­no­śnych więk­szo­ści pro­du­cen­tów. W tym rów­nież wło­skie lodów­ki sto­so­wa­ne w pojaz­dach TIR VITRIFRIGO C26 S C.
Lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C to jed­ne z lep­szych obec­nych na naszym ryn­ku.

Mocne strony lodówki Vitrifrigo C26 S C:

• Solid­ny agre­gat chłod­ni­czy fir­my Dan­foss BD35F w połą­cze­niu z elek­tro­ni­ką roz­ru­cho­wą tej samej fir­my tj. 101N0210 zapew­nia nie­wiel­kiej komo­rze chłod­ni­czej szyb­kie osią­ga­nie zada­nej tem­pe­ra­tu­ry. Sama kon­struk­cja sprę­żar­ki pozwa­la na odwró­ce­nie lodów­ki do góry noga­mi lecz nigdy nie wol­no odwra­cać lodów­ki gdy agre­gat pra­cu­je.
• Skra­placz lodów­ki wspo­ma­ga­ny jest solid­nym wen­ty­la­to­rem dzię­ki któ­re­mu czyn­nik chłod­ni­czy jest odpo­wied­nio skro­plo­ny a tym samym lodów­ka dobrze sobie radzi w kabi­nie bez kli­ma­ty­za­cji.Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C
• W lodów­ce Vitri­fri­go C26 S C zasto­so­wa­no ter­mo­stat miesz­ko­wy tani i dobry. Żywot­ność ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go to jakieś sie­dem lat.
• Izo­la­cja ścia­nek jest wystar­cza­ją­ca i zapew­nia utrzy­ma­nie niskiej tem­pe­ra­tu­ry w komo­rze chłod­ni­czej po zani­ku zasi­la­nia.

Słabe strony lodówki Vitrifrigo C26 S C

• Lodów­ka ma sła­by zawias mocu­ją­cy pokry­wę wierzch­nią lodów­ki czę­sto jest wyła­my­wa­ny.

Każda lodówka która trafia do naszego serwisu w pierwszej fazie podlega ekspertyzie.

W skład eks­per­ty­zy lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C wcho­dzi:
1. Kon­tro­la ukła­du chłod­ni­cze­go pod wzglę­dem obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go Fre­onu R134A.
2. Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra osu­sza­cza i rur­ki kapi­lar­nej.
3. Kon­tro­la sprę­żar­ki chłod­ni­czej pod wzglę­dem elek­trycz­nym i wydaj­no­ści chłod­ni­czej.
4. Kon­tro­la elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej DANFOSS 101N2010.
5. Kon­tro­la elek­trycz­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
6. Kon­tro­la ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go w lodów­ce Vitri­fri­go C26 S C.
Na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji wysta­wia­ny jest raport EKSPERTYZA w któ­rej wła­ści­ciel infor­mo­wa­ny jest o sta­nie fak­tycz­nym lodów­ki, uszko­dze­niach, przy­czy­nie ich powsta­nia oraz o kosz­cie napra­wy.

Koszt eks­per­ty­zy lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C to jedy­ne 100,00 zł net­to jeśli klient zle­ci nam napra­wę koszt ten leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Najczęściej naprawiane w lodówce Vitrifrigo C26 S C

1. Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej.
2. Wymia­na parow­ni­ka.
3. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
4. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
5. Wymia­na elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki.
6. Wymia­na fil­tra osu­sza­cza wraz z myciem ukła­du kapi­lar­ne­go lodów­ki.

Naprawa lodówki Vitrifrigo C26 S C

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki Vitri­fri­go C26 S C, Napra­wa lodów­ki samo­cho­do­wej Vitri­fri­go C26 S C War­sza­wa i cała POLSKA, Ser­wis lodó­wek Vitri­fri­go C26 S C War­sza­wa i cała Pol­ska, Uzu­peł­nie­nie gazu w lodów­ce Vitri­fri­go C26 S C, Remont lodó­wek TIR Vitri­fri­go C26 S C War­sza­wa i cała POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.