Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

.

W naszym ser­wi­sie napra­wia­my i ser­wi­su­je­my lodów­ki samo­cho­do­we i lodów­ko — zamra­żar­ki sto­so­wa­ne w trans­por­cie koło­wym w tym rów­nież VOLVO FH 13 model P2652. Lodów­ki te wypo­sa­żo­ne w agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANFOSS typ BD35F spra­wu­ją się dobrze i bar­dzo dobrze lecz nie­wiel­ki parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach urzą­dze­nia spra­wia że lodów­ki te dłu­go osią­ga­ją żąda­ną tem­pe­ra­tu­rę.

Wady lodówek VOLVO P2652

1. Parow­nik ruro­wy ukry­ty w ścian­kach lodów­ki nie dość że mało wydaj­ny to na doda­tek trud­ny do wymia­ny w przy­pad­ku gdy ule­gnie roz­sz­czel­nie­niu.
2. Lodów­ka wypo­sa­żo­na jest w elek­tro­ni­kę pomia­ro­wą tem­pe­ra­tu­ry Rev 7.0 HJST, PIC16F883 któ­ra jest zawod­na i czę­sto jest przy­czy­ną awa­riiNaprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652
3. Trud­ny demon­taż lodów­ki

Mocne strony lodówki VOLVO FH 13 model P2652

1. Lodów­ka wypo­sa­żo­na jest w zna­ko­mi­ty naszym zda­niem agre­gat chłod­ni­czy fir­my Dan­foss BD35F któ­ry zapew­nia lodów­ce dłu­go­let­nią i bez­a­wa­ryj­ną pra­cę.
2. Ruro­wa­nie linii fre­ono­wej wyko­na­ne jest z mate­ria­łu o sto­sun­ko­wo dużej gru­bo­ści ścia­nek co zapew­nia dłu­go­let­nią szczel­ność ukła­du fre­ono­we­go.
3. Skra­placz lodów­ki wypo­sa­żo­ny jest w wydaj­ny i cichy wen­ty­la­tor któ­ry pozwa­la jej swo­bod­nie pra­co­wać nawet gdy w kabi­nie jest dość duża tem­pe­ra­tu­ra.

Wszyst­kie lodów­ki któ­re tra­fia­ją do nasze­go ser­wi­su w począt­ko­wej fazie pod­da­wa­ne są serii czyn­no­ści kon­tro­l­nych, pomia­rów któ­rych celem jest okre­śle­nie co w lodów­ce ule­gło awa­rii, co było przy­czy­ną powsta­nia uster­ki oraz osza­co­wa­nie kosz­tu napra­wy. Koszt takiej eks­per­ty­zy w przy­pad­ki lodów­ki VOLVO FH 13 model P2652 to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to. Jeśli jed­nak klient reflek­tu­je na napra­wę koszt ten leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Najczęściej naprawiane w lodówkach VOLVO FH 13 model P2652

1. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej uszko­dzo­nej mecha­nicz­nie — lodów­ka pra­co­wa­ła w momen­cie prze­chy­łu kabi­ny i nie zadzia­łał czuj­nik prze­chy­łu.
2. Wymia­na sprę­żar­ki któ­ra stra­ci­ła spręż.
3. Uszczel­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej w oko­li­cach sprę­żar­ki naj­czę­ściej docho­dzi do roz­sz­czel­nie­nia miejsc spa­wu w oko­li­cach samej sprę­żar­ki.
4. Wymia­na parow­ni­ka na nowy — sto­su­je­my parow­ni­ki nowe alu­mi­nio­we a nie parow­ni­ki ruro­we.
5. Mycie i udroż­nie­nie insta­la­cji fre­ono­wej wraz z wymia­ną osu­sza­cza fil­tra fre­onu.
6. Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej tem­pe­ra­tu­ry.
7. Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej sprę­żar­ki 101N0210 fir­my Dan­foss
8. Wymia­na skra­pla­cza — uszko­dze­nie mecha­nicz­ne lub roz­sz­czel­nie­nie.

Naprawa lodówki VOLVO FH 13 model P2652

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki VOLVO FH 13 model P2652, Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych VOLVO FH 13 model P2652 War­sza­wa, Ser­wis lodó­wek Tir VOLVO FH 13 model P2652, Ser­wis lodó­wek VOLVO Pol­ska, Remont lodów­ki VOLVO FH 13 model P2652 War­sza­wa Pol­ska

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.