Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

.

Witam Pań­stwa bar­dzo ser­decz­nie na stro­nie nasze­go ser­wi­su. Nasz warsz­tat już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki prze­no­śne, lodów­ki tury­stycz­ne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki TIR VOLVO FH P82174077 model 82212505. Nie­ste­ty lodów­ki te są bar­dzo czę­sto widzia­ne na naszych sto­łach napraw­czych być może ze wzglę­du na ich bar­dzo dużą licz­bę na naszym ryn­ku.

Słabe strony lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505:

1. Parow­nik tej lodów­ki wyko­na­ny jest w tech­no­lo­gii ruro­wej, ukry­ty w ścian­kach lodów­ki. Gru­bość ścia­nek wężow­ni­cy pozo­sta­wia wie­le do życze­nia i tym samym bar­dzo czę­sto jest to przy­czy­na bar­dzo kosz­tow­nej napra­wy.
2. Elek­tro­ni­ka ste­ru­ją­ca tem­pe­ra­tu­ry nr E243951, CP8B 94V-0, 105B4194-02, 1130335, 457LF, 7805CG, RDA19, ST72F33 czę­sto ule­ga awa­rii.
3. Czuj­nik prze­chy­łu lodów­ki sto­sun­ko­wo czę­sto. Spo­tka­li­śmy lodów­ki w któ­rych ele­ment ten jest bar­dzo czę­sto wyci­na­ny lecz jest to nie­zmier­nie nie­bez­piecz­ne dla sprę­żar­ki.Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

Mocne strony lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

1. Lodów­ka ta wypo­sa­żo­na zosta­ła w bar­dzo dobry agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANFOSS BD35F. Agre­gat ten w swo­bod­ny spo­sób zapew­nia lodów­ce uzy­ska­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry a jego żywot­ność jest napraw­dę dłu­ga.
2. Wen­ty­la­tor skra­pla­cza zapew­nia odpo­wied­nie wykro­ple­nie gazu i spa­dek ciśnie­nia fre­onu do bez­piecz­ne­go dla tego typu lodó­wek.
3. Więk­szość pod­ze­spo­łów tej lodów­ki jest łatwo dostęp­na na naszym ryn­ku.

Każ­da lodów­ka któ­ra zosta­nie dostar­czo­na do nasze­go warsz­ta­tu napraw­cze­go w począt­ko­wej fazie pod­da­na jest EKSPERTYZIE, w skład tej usłu­gi wcho­dzi:
• Okre­śle­nie co w lodów­ce jest popsu­te i co mogło się bez­po­śred­nio przy­czy­nić do powsta­nia awa­rii.
• Kon­tro­la sprę­żar­ki wen­ty­la­to­ra pod kon­tem elek­trycz­nym.
• Kon­tro­la obec­no­ści gazu w tym rów­nież kon­tro­la zakwa­sze­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go z wyko­rzy­sta­nie zesta­wu testo­we­go.
• Kon­tro­la wydaj­no­ści agre­ga­tu chłod­ni­cze­go i droż­no­ści fil­tra, rur­ki kapi­lar­nej
• Kon­tro­la wska­zań elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej tem­pe­ra­tu­ry.

Koszt eks­per­ty­zy lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505 to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to w przy­pad­ku gdy klient reflek­tu­je na napra­wę koszt ten pozo­sta­je po stro­nie nasze­go ser­wi­su.

Naj­czę­ściej napra­wia­ne w lodów­ce VOLVO FH P82174077 model 82212505:
1. Wymia­na parow­ni­ka na nowy parow­nik pane­lo­wy.
2. Wymian fil­tra fre­onu i mycie ukła­du kapi­lar­ne­go.
3. Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie sprę­żar­ki chłod­ni­czej.
4. Wymia­na elek­tro­ni­ki roz­ru­cho­wej sprę­żar­ki 101N630 lub pokrew­nej 101N0210.
5. Uzu­peł­nia­nie nie­wiel­kich ilo­ści fre­ony w insta­la­cji chłod­ni­czej.
6. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej.

Naprawa lodówki VOLVO FH P82174077 model 82212505

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodó­wek samo­cho­do­wych VOLVO FH P82174077 model 82212505 War­sza­wa Pol­ska, Remont lodó­wek samo­cho­do­wych VOLVO FH P82174077 model 82212505, Ser­wis lodwek TIR VOLVO FH P82174077 model 82212505, Napra­wa lodów­ki VOLVO FH P82174077 model 82212505

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.