Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

.

Witam ser­decz­nie

Ser­wis Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je lodów­ki tury­stycz­ne, prze­no­śne i lodów­ki samo­cho­do­we w tym rów­nież lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R. Lodów­ki te są sto­so­wa­ne w autach typu TIR są bar­dzo faj­ne ze wzglę­du na solid­ną obu­do­wę, wydaj­ny agre­gat chłod­ni­czy zapew­nia­ją­cy uzy­ska­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry w sto­sun­ko­wo krót­kim cza­sie i przy nie­wiel­kim pobo­rze prą­du.

Słabe strony lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

 • Sła­bo roz­wią­za­ne otwie­ra­nie lodów­ki nie­ste­ty po kil­ku latach użyt­ko­wa­nia zawo­dzi.
 • Pla­stik w komo­rze lodów­ki na wsku­tek sta­rze­nia robi się żół­ty i nie­ele­ganc­ki.
 • Dużo szcze­lin w lodów­ce w któ­rych zale­ga sta­ry pro­dukt któ­ry zaczy­na nie­przy­jem­nie pach­nieć.
 • Brak moż­li­wo­ści napra­wy parow­ni­ka nale­ży go zastą­pić nowym lecz wte­dy nie może­my odse­pa­ro­wać czę­ści mroź­ni­czej.

Mocne strony lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

 • Lodów­ka wypo­sa­żo­na jest w dobry agre­gat chłod­ni­czy fir­my DANDOSS z elek­tro­nicz­nym ukła­dem roz­ru­chu sprę­żar­ki 101N0210 lub pokrew­nym.
 • Niski pobór prą­du przy dość dużej wydaj­no­ści chłod­ni­czej.
 • Ter­mo­stat miesz­ko­wy tani i nie­za­wod­ny.
 • Duży skra­placz wspo­ma­ga­ny wen­ty­la­to­rem chro­ni sprę­żar­kę przed prze­grza­niem.Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R Warszawa POLSKA

Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

Wszyst­kie lodów­ki któ­re tra­fi­ły do nasze­go ser­wi­su przed napra­wą spraw­dza­ne są pod wzglę­dem elek­trycz­nym, kon­tro­lu­je­my obec­ność gazu w insta­la­cji, spraw­dza­my wydaj­ność sprę­żar­ki i na pod­sta­wie zebra­nych infor­ma­cji infor­mu­je­my wła­ści­cie­la o awa­riach i przy­czy­nie ich powsta­nia. W przy­pad­ku gdy wła­ści­ciel lodów­ki nie reflek­tu­je na napra­wę wte­dy nasz ser­wis inka­su­ję kwo­tę 100,00 zło­tych net­to za eks­per­ty­zę.

Naj­czę­ściej napra­wia­ne w lodów­ce Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R

 1. Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej po spa­le­niu, dokwa­sze­nie ukła­du fre­ono­we­go, wymia­na fil­tra osu­sza­cza nabi­cie insta­la­cji nowym czy­stym i suchym fre­onem R134A.
 2. Wymia­na sprę­żar­ki po uszko­dze­niu mecha­nicz­nym na przy­kład odwru­ce­nie lub prze­wró­ce­nie lodów­ki w cza­sie pra­cy — dokład­ne mycie ukła­du fre­ono­we­go ze szcze­gól­ną uwa­gą na układ kapi­lar­ny wymia­na fil­tra osu­sza­cza nabi­cie insta­la­cji nowym czy­stym i suchym fre­onem R134A.
 3. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.
 4. Wymia­na ter­mo­sta­tu miesz­ko­we­go. Tem­pe­ra­tu­ra pra­cy + 5 stop­ni Cen­cju­sza — 10 stop­ni Cen­cju­sza
 5. Wymia­na parow­ni­ka na nowy z budo­wą nowej linii fre­ono­wej.

Naprawa lodówki Waeco ColdMachine CS-SCA-R

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS-SCA-R War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS War­sza­wa POLSKA, Remont lodów­ki Waeco Cold­Ma­chi­ne CS War­sza­wa POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.