Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

.

Fir­ma Waeco wypu­ści­ła na rynek EUROP kil­ka­na­ście typów lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych i tury­stycz­nych w tym lodów­kę prze­no­śną Waeco Cool­Fre­eze CDF-35.

Ta nie­wiel­ka sym­pa­tycz­na lodów­ka jest bar­dzo dobrym wypu­stem tej fir­my uzbro­jo­na w solid­ny agre­gat chłod­ni­czy prze­wy­mia­ro­wa­ny do obję­to­ści komo­ry chłod­ni­czej zapew­nia szyb­kie osią­ga­nie żąda­nej tem­pe­ra­tu­ry przy sto­sun­ko­wo małym pobo­rze prą­du. Izo­la­cja ter­micz­na ścia­nek lodów­ki pozwa­la utrzy­mać niską tem­pe­ra­tu­rę wewnątrz przy nie­ocze­ki­wa­nym zani­ku powie­trza.

Lodów­ka ta jed­nak ma swo­je wady;

  • Parow­nik został zato­pio­ny w pian­ce i nie ma moż­li­wo­ści swo­bod­ne­go jego wymia­ny. Jeśli utra­ci szczel­ność lodów­kę nale­ży prze­ra­biać poprzez dobu­do­wę nowe­go ele­men­tu chło­dzą­ce­go i budo­wę nowej linii fre­ono­wej.
  • Podob­nie z son­dą pomia­ro­wą tem­pe­ra­tu­ry. Pro­du­cent zato­pił ją w miej­scu nie­do­stęp­nym dla ser­wi­su i kie­dy ule­ga awa­rii nale­ży budo­wać nową linie elek­trycz­ną spe­cjal­nie dla son­dy.
  • Poten­cjo­metr regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry bar­dzo czę­sto ule­ga uszko­dze­niu przez brud wil­goć i tak dalej.Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Przed roz­po­czę­ciem czyn­no­ści napraw­czych każ­da jed­na lodów­ka któ­ra tra­fia do nasze­go ser­wi­su pod­da­wa­na jest wie­lu testom, pomia­rom elek­trycz­nych, pomia­rom ciśnień i wydaj­no­ści sprę­żar­ki. Na pod­sta­wie uzy­ska­nych infor­ma­cji two­rzo­ny jest raport EKSPERTYZA. W doku­men­cie tym wła­ści­ciel infor­mo­wa­ny jest o awa­riach w lodów­ce o raz o przy­czy­nie ich powsta­nia, eks­per­ty­za zawie­ra rów­nież kosz­ty napra­wy o ile zle­ce­nio­daw­ca reflek­tu­je na napra­wę koszt eks­per­ty­zy leży po naszej stro­nie w prze­ciw­nym racie koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ku lodów­ki Waeco Cool­Fre­eze CDF-35 to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to.

Najczęściej naprawiane w lodówce Waeco CoolFreeze CDF-35

  1. Wymia­na sprę­żar­ki uszko­dzo­nej mecha­nicz­nie to zna­czy lodów­ka w cza­sie pra­cy zosta­ła prze­wró­co­na.
  2. Wymia­na sprę­żar­ki Dan­foss BD35F na wsku­tek utra­ty sprę­żu — agre­gat cho­dzi lecz nie wytwa­rza ciśnie­nia gazu R134A.
  3.  Wymia­na elek­tro­ni­ki ste­row­ni­czej któ­ra albo zosta­ła uszko­dzo­na na wsku­tek złe­go zasi­la­nia bądź popsu­ła się na wsku­tek sta­rze­nia się pod­ze­spo­łów elek­tro­nicz­nych.
  4. Wymia­na son­dy pomia­ro­wej tem­pe­ra­tu­ry wraz z poten­cjo­me­trem.
  5. Mycie insta­la­cji fre­ono­wej wraz z wymia­ną osu­sza­cza fil­tra oraz wymia­na czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go R134a na nowy i słu­chy.
  6. Wymia­na wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza.

Naprawa lodówki Waeco CoolFreeze CDF-35

Napra­wa lodó­wek samo­cho­do­wych, prze­no­śnych
oraz lodó­wek tury­stycz­nych

Ser­wis War­sza­wa

Tele­fon : +48 501179381
 

Napra­wa lodów­ki Waeco Cool­Fre­eze CDF-35 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodów­ki Waeco Cool­Fre­eze CDF-35 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis lodó­wek WAECO War­sza­wa POLSKA, Napra­wa lodó­wek prze­no­śnych WAECO War­sza­wa POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.