Naprawa nagrzewnic i chłodnic wodnych, olejowych i freonowych

.

Naprawa chłodnic warszawa

W naszym ser­wi­sie już od kil­ku lat LUTUJEMY i SPAWAMY ele­men­ty alu­mi­nio­we, mosięż­ne, mie­dzia­ne i meta­lo­we w

nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w cen­tra­lach wen­ty­la­cyj­nych
nagrzew­ni­cach wod­nych sto­so­wa­nych w insta­la­cjach grzew­czych
nagrzew­ni­cach ole­jo­wych sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach grzew­czych
nagrzew­ni­cach paro­wych wyso­kich ciśnień
parow­ni­kach i skra­pla­czach fre­ono­wych
wymien­ni­kach cie­pła ruro­wych
parow­ni­kach i skra­pla­czach chłod­ni­czych i kli­ma­ty­za­cyj­nych

i innych insta­la­cji

naprawa nagrzewnic warszawaNaj­częst­szą przy­czy­ną uszko­dze­nia nagrzew­nic wod­nych jest ich zamar­z­nię­cie i roz­sa­dze­nie. Przy­czy­ny zamar­z­nię­cia i roz­sa­dze­nia doszu­ki­wać się moż­na w
— bra­ku odpo­wied­niej auto­ma­ty­ki ste­ru­ją­co kon­tro­l­nej lub jej nie­wła­ści­we dzia­ła­nie
— brak sto­so­wa­nia pomp­ki wymu­sza­ją­cej, jej uszko­dze­nie
— insta­la­cja zasi­la­ją­ca jest źle dobra­na
— źle dobra­ny wen­ty­la­tor nadmu­cho­wi

Nasz ser­wis chęt­nie pomo­że Pań­stwo w odpo­wied­ni a co naj­waż­niej­sze w bez­piecz­ny dla nagrzew­nic, chłod­nic i wymien­ni­ków spo­sób skon­fi­gu­ro­wać sys­tem ste­ro­wa­nia i kon­tro­li, może­my rów­nież napra­wić bądź zmo­dy­fi­ko­wać całe sys­te­my kon­tro­l­no wyko­naw­cze wraz z ele­men­ta­mi wyko­naw­czy­mi jak pomp­ki, pom­py, wen­ty­la­to­ry, kla­py itd.…
Wra­ca­jąc do tema­tu
Kolej­ną przy­czy­ną uszko­dze­nia nagrzew­ni­cy o któ­rej nie wspo­mnia­łem jest nie­ste­ty uszko­dze­nie mecha­nicz­ne powsta­łe na wsku­tek ukrę­ce­nia rur ude­rze­nia lub nawet upad­ku urzą­dze­nia.

Jak naprawiamy nagrzewnice wodne freonowe olejowe .…

.

Każ­da nagrzew­ni­ca chłod­ni­ca czy wymien­nik któ­ra tra­fia do nasze­go ser­wi­su spraw­dza­na jest pod wzglę­dem:
szczel­no­ści - przy uży­ciu kom­pre­so­ra spraw­dza­my ile jest dziur, w któ­rych miej­scach wystą­pi­ła nie­szczel­ność, ponad­to musi­my wie­dzieć z jakie­go mate­ria­łu jest wyko­na­na insta­la­cja
przy­dat­no­ści — okre­śla­my sto­pień zuży­cia. Wcho­dzi na to ilość dziur w insta­la­cji, okre­śla­my jaką stra­tę wydaj­no­ści będzie miał pod­ze­spół po napra­wie sza­cu­je­my jaką gru­bość ścia­nek ma ele­ment i czy insta­la­cja wytrzy­ma ciśnie­nie robo­cze + 30%
Po doko­na­niu eks­per­ty­zy infor­mu­je­my zle­ce­nio­daw­cę o ewen­tu­al­nym kosz­cie napra­wy. Za doko­na­nie eks­per­ty­zy nasz ser­wis pobie­ra opła­tę uzgod­nio­ną przed przy­ję­ciem jej na warsz­tat i przed roz­po­czę­ciem jakich­kol­wiek czyn­no­ści. Opła­ta ta jest zmien­na waha się w gra­ni­cach 50,00 zł net­to a nawet 500,00 zł net­to doty­czy to dużych i bar­dzo dużych skra­pla­czy, parow­ni­ków i wymien­ni­ków ruro­wych.

Dopie­ro po pisem­nej akcep­ta­cji kosz­tu napra­wy przy­stę­pu­je­my do napra­wy czy­li

spawania instalacji stalowej
lutowania twardego miedzi mosiądzu
lutowania rur i instalacji aluminiowej

Po zakoń­cze­niu tych czyn­no­ści powie­rzo­ny nam ele­ment zosta­je spraw­dzo­ny pod wzglę­dem szczel­no­ści to zna­czy napeł­nia­my go Azo­tem tech­nicz­nym do ciśnie­nia bli­skie­go kry­tycz­ne­mu któ­ry zawsze jest okre­ślo­ny w DTR samej chłod­ni­cy lub w DTR urzą­dze­nia. Pró­ba szczel­no­ści trwa zazwy­czaj 12 godzi.

Naprawa osuszaczy i skraplaczy freonowychSkra­pla­cze fre­ono­we, parow­ni­ki i chłod­ni­ce powie­trza w zazwy­czaj zbu­do­wa­ne są w nastę­pu­ją­cy spo­sób. Linia wod­na, gaz czy inne­go medium scho­wa­na jest pomię­dzy lame­la­mi alu­mi­nio­wy­mi. Uwa­ga jeśli nie­szczel­ność jest w tym obsza­rze zawsze docho­dzi do wypa­la­nia list­ków lame­la w tym miej­scu jest to pro­ces nie­od­wra­cal­ny i w pew­nym stop­niu wpły­wa na wydaj­ność chłod­ni­cy. Ist­nie­je jesz­cze ryzy­ko pęk­nię­cia insta­la­cji wzdłuż chłod­ni­cy w tym przy­pad­ku nale­ży odciąć cały ele­ment lub w przy­pad­ku dużych wymien­ni­ków nabić nową rur­kę do środ­ka ist­nie­ją­cej lecz to znacz­nie ogra­ni­cza prze­pływ i nie ma moż­li­wo­ści sto­so­wa­nia w chłod­ni­cach alu­mi­nio­wych. Pamię­tać nale­ży że napra­wa to nie budo­wa nowej chłod­ni­cy wymien­ni­ka czy nagrzew­ni­cy i z tym się musi liczyć każ­dy zle­ce­nio­daw­ca.
Oczy­wi­ście ofe­ru­je­my rów­nież budo­wę nowych skra­pla­czy parow­ni­ków i wymien­ni­ków ruro­wych lecz do tego wró­ci­my w nowym arty­ku­le.

Koszt napra­wy chłod­ni­cy i .…. nie jest sta­ły i jest uwa­run­ko­wa­ny od wie­lu czyn­ni­ków
— wiel­kość urzą­dze­nia
— stop­nia zna­czeń
— rodza­ju mater­ja­łu z jakie­go został wyko­na­ny
— a nawet rodza­ju medium któ­re wychła­dza

Gwa­ran­cja Na chłod­ni­ce nagrzew­ni­ce i wymien­ni­ki udzie­la­my trzy­mie­sięcz­ny okres gwa­ran­cji lecz tyl­ko i wyłącz­nie na miej­sca spa­wu wyko­na­ny przez nasz ser­wis. Nie pono­si­my odpo­wie­dzial­no­ści za ponow­ne roz­sa­dze­nie chłod­nic spo­wo­do­wa­ne bra­kiem auto­ma­ty­ki ste­row­ni­czej i zabez­pie­cza­ją­cej. Zawsze może­my za dopła­tą skon­tro­lo­wać napra­wić czy zmo­der­ni­zo­wać ste­ro­wa­nie Pań­stwa nagrzew­ni­cy.

Chłodnice wody i skraplacze REGENERACJA WARSZAWA. Lutowanie nagrzewnic olejowych Warszawa. Lutowanie nagrzewnic parowych Warszawa. Lutowanie nagrzewnic powietrza Warszawa. Lutowanie nagrzewnic wodnych Warszawa. lutowanie parowników Warszawa. lutowanie skraplaczy Warszawa. lutowanie wymienników rurowych Warszawa. Naprawa chłodnic wody Warszawa. Naprawa chłodnicy klimatyzacji Warszawa. Naprawa chłodnicy klimy Warszawa. Naprawa chłodnicy samochodowej Warszawa. Naprawa chłodnicy wodnej Warszawa. Naprawa chłodnicy wody Warszawa. Naprawa i serwis nagrzewnic olejowych Warszawa. Naprawa nagrzewnic olejowych Warszawa. Naprawa nagrzewnic parowych Warszawa. Naprawa nagrzewnic powietrza Warszawa. Naprawa nagrzewnic wodnych Warszawa. Naprawa nagrzewnicy wodnej Warszawa. Naprawa parownika klimatyzacji Warszawa. naprawa parowników Warszawa. Naprawa skraplacza agregatu wody lodowej Warszawa. Naprawa skraplacza chiller Warszawa. Naprawa skraplacza klimatyzacji Warszawa. naprawa skraplaczy Warszawa. Naprawa wodnych nagrzewnic kanałowych Warszawa. naprawa wymienników rurowych Warszawa. Regeneracja chłodnicy klimatyzacji Warszawa. Regeneracja chłodnicy klimy Warszawa. Regeneracja chłodnicy samochodowej Warszawa. Regeneracja chłodnicy wodnej Warszawa. Regeneracja chłodnicy wody Warszawa. Regeneracja i serwis nagrzewnic olejowych Warszawa. Regeneracja nagrzewnic parowych Warszawa. Regeneracja nagrzewnic wodnych Warszawa. Regeneracja nagrzewnicy wodnej Warszawa. Regeneracja parownika klimatyzacji Warszawa. Regeneracja skraplacza agregatu wody lodowej Warszawa. Regeneracja skraplacza klimatyzacji Warszawa. Regeneracja wodnych nagrzewnic kanałowych Warszawa. Remont chłodnic wody Warszawa. Spawanie skraplacza agregatu wody lodowej Warszawa. Spawanie skraplacza chiller Warszawa. Sprawnie nagrzewnic olejowych Warszawa. Sprawnie nagrzewnic parowych Warszawa. Sprawnie nagrzewnic powietrza Warszawa. Sprawnie nagrzewnic wodnych Warszawa. sprawnie parowników Warszawa. sprawnie skraplaczy Warszawa. sprawnie wymienników rurowych Warszawa. Naprawa chłodnic samochodowych Warszawa. Naprawa układu chłodzenia maszyn i urządzeń. Naprawa parownika Warszawa. Naprawa skraplacza Warszawa. remont i naprawa chłodnic Warszawa. Nie działa chłodnica Warszawa. Lutowanie chłodnic Warszawa. Spawanie chłodni Warszawa. naprawa cieknącej chłodnicy Warszawa. Naprawa chłodnic olejowych. remont chłodnic olejowych Warszawa. Naprawa intercooler Warszawa. Naprawa chłodnic gazowych Warszawa. Naprawa chłodnic na paliwo stałe Warszawa. Naprawa nagrzewnicy budowlanej. Naprawa nagrzewnicy przemysłowej. Naprawa nieszczelności nagrzewnic Warszawa. Naprawa nieszczelnego skraplacza Warszawa. naprawa nieszczelnego parownika Warszawa. Naprawa nagrzewnic do central wentylacyjnych Warszawa. Remont nagrzewnic do central wentylacyjnych Warszawa. Spawanie nagrzewnic do central wentylacyjnych Warszawa. Lutowanie nagrzewnic do central wentylacyjnych Warszawa. Serwis nagrzewnic powietrza. Serwis osuszaczy Warszawa. Naprawa nagrzewnic powietrza. Naprawy i przeglądy nagrzewnic powietrza. Nagrzewnice olejowe NAPRAWA SERWIS WARSZAWA. nagrzewnice powietrza Aluminiowe stalowe i miedziane naprawa Warszawa Nagrzewnice olejowe — Naprawa i regeneracja nagrzewnic olejowych Warszawa. Nagrzewnice powietrza naprawa i serwis prewencyjny Warszawa. Naprawa serwis nagrzewnic Warszawa. SKiC Robert Aptacy — Naprawa nagrzewnic olejowych wodnych i elektrycznych Warszawa. SKiC Robert Aptacy — Naprawa nagrzewnic olejowych wodnych i elektrycznych Warszawa Lutowanie chłodnic olejowych Warszawa. naprawa nagrzewnic powietrza. naprawa chłodnic warszawa

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.