Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

.

Nasz ser­wis chłod­ni­czy już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze budow­la­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów, osu­sza­cze o dowol­nej wydaj­no­ści w tym osu­szacz FRAL FDNP96SH. Urzą­dze­nie to jest bar­dzo dobrym wypu­stem tego pro­du­cen­ta lecz ma nie­ste­ty kil­ka wad.

Słabe strony osuszacza FRAL FDNP96SH

 • Urzą­dze­nie wypo­sa­żo­ne w moc­ny agre­gat i sil­ny wen­ty­la­tor drga i na wsku­tek tego docho­dzi do dość czę­stych prze­tarć insta­la­cji fre­ono­wej i pęk­nięć rurek.
 • Dostęp do ter­mo­sta­tu roz­mra­ża­nia nie jest moż­li­wy dla obsłu­gi.
 • Parow­nik osu­sza­cza FRAL FDNP96SH jest wyko­na­ny z rur­ki alu­mi­nio­wej któ­ra pod­trzy­my­wa­na jest przez doci­ski sty­ro­pia­no­we. Nie dość że alu­mi­nium szyb­ko koro­du­je to bar­dzo czę­sto zosta­je prze­tar­te.
 • Użyt­kow­nik nie ma moż­li­wo­ści wyczysz­cze­nia skra­pla­cza ponie­waż jest umiesz­czo­ny głę­bo­ko w maszy­nie. W związ­ku z powyż­szym nasz osu­szacz nara­żo­ny jest na prze­grza­nie a w kon­se­kwen­cji utra­tę sprę­żar­ki.
 • Posia­dacz osu­sza­cza nie ma moż­li­wo­ści zmia­ny para­me­trów kli­ma­tycz­nych pra­cy.
 • Posia­dacz urzą­dze­nia nie może w pro­sty i bez­piecz­ny spo­sób prze­kon­ser­wo­wać urzą­dze­nia.Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH Warszawa POLSKA

Mocne strony osuszacza FRAL FDNP96SH

 • Urzą­dze­nie jest wypo­sa­żo­ne w solid­ny i wydaj­ny agre­gat któ­ry przy regu­lar­nych prze­glą­dach ser­wi­so­wych zapew­ni dłu­go­let­nią i wydaj­ną pra­cę urzą­dze­nia.
 • Osu­szacz dosko­na­le radzi sobie w niskich tem­pe­ra­tu­rach o ile ter­mo­stat roz­mra­ża­nia jest w dobrej nasta­wie.
 • Osu­szacz został wypo­sa­żo­ny w sprę­żar­kę odpor­ną n wstrzą­sy odwra­ca­nie wywra­ca­nie itd…
 • Wen­ty­la­tor osu­sza­cza jest wyko­na­ny bar­dzo solid­nie nie pozwa­la pyło­wi wni­kać do środ­ka przez co nie docho­dzi do zatar­cia.

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH

Podob­nie jak przy­pad­ku innych urzą­dzeń któ­re tra­fia­ją pod rękę nasze­go ser­wi­su urzą­dze­nie musi zostać pod­da­ne eks­per­ty­zie. Na pod­sta­wie oglę­dzin urzą­dze­nia, pomia­rów prą­du, pomia­rów ciśnień i wydaj­no­ści sprę­żar­ki okre­śla­my co jest popsu­te w maszy­nie. Wska­zu­je­my rów­nież przy­czy­nę powsta­nia awa­rii w eks­per­ty­zie zawar­ty jest wykaz uszko­dzo­nych ele­men­tów i koszt napra­wy. W przy­pad­ku gdy klient nie reflek­tu­je na napra­wę koszt eks­per­ty­zy w przy­pad­ku osu­sza­cza FRAL FDNP96SH to 100,00 zło­tych net­to.

Najczęściej naprawiane w osuszaczu FRAL FDNP96SH

 • Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej
 • Spa­wa­nie insta­la­cji fre­ono­wej wraz myciem ukła­du fre­ono­we­go, wymia­ną fil­tra osu­sza­cza i nowym wkła­dem fre­onu R 410A.
 • Kon­ser­wa­cja osu­sza­cza mycie skra­pla­cza, kon­tro­la urzą­dze­nia itd…

Naprawa osuszacza FRAL FDNP96SH Warszawa POLSKA

Napra­wa osu­sza­cza FRAL FDNP96SH War­sza­wa POLSKA, Ser­wis osu­sza­cza FRAL FDNP96SH War­sza­wa POLSKA, napra­wa i ser­wis osu­sza­cza budow­la­ne­go FRAL FDNP96SH War­sza­wa POLSKA, Napra­wa i ser­wis osu­sza­czy budow­la­nych war­sza­wa POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.