Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

.

Nasz ser­wis już od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze, kli­ma­ty­za­cyj­ne i osu­sza­cze powie­trza fir­my Kroll i osu­sza­cze innych firm. Budow­la­ne osu­sza­cze powietrz podob­nie jak wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze wyma­ga­ją regu­lar­nych ser­wi­sów a w przy­pad­ku awa­rii zale­ca­ne jest korzy­sta­nie z ser­wi­sów napraw­czych z doświad­cze­niem i dys­po­nu­ją­cych odpo­wied­ni­mi upraw­nie­nia­mi i maszy­na­mi koniecz­ny­mi do popraw­ne­go wyko­na­nia usłu­gi.

Nasz ser­wis zapew­nia

Serwis okresowy osuszaczy powietrza KROL

w skład tej usłu­gi wcho­dzi:

 1. Kon­tro­la tech­nicz­na urzą­dze­nia.
 2. Mycie skra­placz i parow­ni­ka.
 3. Kon­tro­la obec­no­ści gazu jego ilo­ści, czy­sto­ści i kwa­so­wo­ści.
 4. Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­żar­ki chłod­ni­czej w osu­sza­czu.
 5. Kon­tro­la droż­no­ści fil­tra fre­onu w przy­pad­ku jego przy­tka­nia wymia­na na nowy.
 6. Kon­tro­la wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza pod kon­tem luzów, obec­no­ści tawo­tu na łoży­skach, pomiar elek­trycz­ny.
 7. Kon­tro­la ukła­du odpro­wa­dze­nia skro­plin.   Naprawa osuszacza powietrza KROLL T90

Naprawa osuszacza powietrza Kroll T90

Najczęstsze awarie osuszaczy powietrza:

 1. Utra­ta sprę­żu sprę­żar­ki chłod­ni­czej — koniecz­ność jej wymia­ny.
 2. Utra­ta szczel­no­ści ukła­du fre­ono­we­go -odna­le­zie­nie wycie­ku z uży­ciem Azo­tu Tech­nicz­ne­go. Spa­wa­nie miej­sca wycie­ku.
 3. Zatka­nie ukła­du fre­ono­we­go — wymia­na fil­tra osu­sza­cza wraz z udroż­nie­niem ukła­du roz­pręż­ne­go.
 4. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza — wymia­na na nowy.
 5. Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej osu­sza­cza powie­trza.
 6. Napra­wa ukła­du roz­mra­ża­nia parow­ni­ka wraz z moder­ni­za­cją ukła­du na układ nowo­cze­sny czy­li układ prze­kie­ro­wa­nia.
 7. Mecha­nicz­ne uszko­dze­nia ukła­du fre­ono­we­go — prze­bi­cie parow­ni­ka bądz skra­pla­cza, uła­ma­nie insta­la­cji fre­ono­wej — spa­wa­nie lub wymia­na uszko­dzo­nych pod­ze­spo­łów na nowe.

Uwa­ga przed roz­po­czę­ciem napra­wy każ­dy osu­szacz któ­ry tra­fia do nasze­go ser­wi­su pod­da­wa­ny jest EKSPERTYZIE. Cel: Usta­le­nie co jest w urzą­dze­niu popsu­te, stwier­dze­nie co jest przy­czy­ną powsta­nia uster­ki i co naj­waż­niej­sze okre­śle­nie kosz­tu napra­wy.

Koszt eks­per­ty­zy osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 to jedy­ne 100,00 zło­tych net­to o ile klient zechce napra­wiać urzą­dze­nie koszt ten leży po stro­nie Nasze­go ser­wi­su.

Wszel­kie czyn­no­ści napraw­cze wyko­ny­wa­ne są w naszym ser­wi­sie w War­sza­wie.

Naprawa osuszacza powietrza Kroll T90

Napra­wa osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 War­sza­wa i cała POLSKA, Ser­wis osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 War­sza­wa i cała POLSKA, Moder­ni­za­cja osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 War­sza­wa i cała POLSKA, Remont osu­sza­cza powie­trza KROLL T90 War­sza­wa i cała POLSKA, Ser­wis osu­sza­cza budow­la­ne­go KROLL T90 War­sza­wa i cała POLSKA

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.