Naprawa osuszaczy powietrza

.

Jeśli zawo­dzi cię twój osu­szacz lub widzisz że jego wydaj­ność ostat­nio znacz­nie spa­dła koniecz­nie zgłoś się do nas

Naprawa osuszaczy powietrza SKiC Robert Aptacy

oferujemy usługi w zakresie serwisu, przeglądów oraz remontów wszystkich typów osuszaczy powietrza

Napra­wia­my i ser­wi­su­je­my osu­sza­cze domo­we, osu­sza­cze prze­my­sło­we i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza

Osu­sza­cze adsorp­cyj­ne zakres czyn­no­ści napraw­czych — dia­gno­sty­ka pra­cy osu­sza­cza (pomia­ry kon­tro­l­ne) — prze­glą­dy ser­wi­so­we — wymia­na roto­ra lub czę­ści eks­plo­ata­cyj­nych — moder­ni­za­cja sys­te­mu roz­pro­wa­dza­nia powie­trza pro­ce­so­we­go — kali­bra­cja urzą­dzeń pomia­ro­wych — moder­ni­za­cja auto­ma­ty­ki ste­ro­wa­nia osu­sza­cza — wymia­na fil­trów — wymia­na wen­ty­la­to­rów — wymia­na grza­łek Osu­sza­cze adsorp­cyj­ne zakres czyn­no­ści napraw­czych — bada­nie szczel­no­ści ukła­du chłod­ni­cze­go i ewen­tu­al­na jego napra­wa — wymia­na kom­pre­so­ra — wymia­na ukła­du auto­ma­ty­ki ste­ru­ją­cej — wymia­na wen­ty­la­to­ra — wymia­na lub napra­wa wymien­ni­ków (parow­ni­ka, skra­pla­cza) wyko­nu­je te wszyst­kie czyn­no­ści w naszym warsz­ta­cie napraw­czym lub w przy­pad­ku dużych urzą­dzeń i insta­la­cji w miej­scu zain­sta­lo­wa­nia.

Bar­dzo ser­decz­nie zapra­sza­my Pań­stwa do sko­rzy­sta­nia z naszych usług. Naj­częst­sze przy­czy­ny nie­pra­wi­dło­we­go dzia­ła­nia osu­sza­czy chłod­ni­czych wyni­ka­ją z bra­ku ser­wi­su i regu­lar­nych prze­glą­dów tech­nicz­nych. Urzą­dze­nia te podob­nie jak więk­szość z rodzi­ny urzą­dzeń chłod­ni­czych mają dość rygo­ry­stycz­ne zale­ce­nia tech­nicz­ne, któ­rych nie­prze­strze­ga­nie skut­ku­je osła­bie­niem wydaj­no­ści pra­cy, nad­mier­nym zuży­wa­niem się urzą­dzeń a nawet znisz­cze­niem. Każ­dy posia­dacz osu­sza­cza potocz­nie zwa­ne­go rów­nież odwil­ża­czem powie­trza bez wzglę­du na jego zasto­so­wa­nie czy to na potrze­by wła­snych mało metra­żo­wych pomiesz­czeń czy też spe­cja­li­stycz­ne fir­my i insty­tu­cje np. budow­la­ne wyko­rzy­stu­ją­ce osu­sza­cze przy budo­wie i wykoń­cze­niach śred­nich i dużych obiek­tów, muszą we wła­snym zakre­sie spraw­dzać i czy­ścić wymien­nik cie­pła zwa­ny w tech­ni­ce chłod­ni­czej parow­ni­kiem, regu­lar­nie czy­ścić lub wymie­niać maty fil­tra­cyj­ne, jeśli tako­we są sto­so­wa­ne, nie­ustan­nie kon­tro­lo­wać i czy­ścić insta­la­cję i zbior­ni­ki kon­den­sa­tu.

Te trzy bar­dzo waż­ne ele­men­ty sta­łej opie­ki nad urzą­dze­niem leżą w zakre­sie obo­wiąz­ków użyt­kow­ni­ków osu­sza­czy. Kolej­nym waż­nym ele­men­tem ukła­du a z całą pew­no­ścią naj­waż­niej­szym jest ser­ce czy­li układ chłod­ni­czy. Dla zdzi­wio­nych pra­gnę wyja­śnić i pod­po­wie­dzieć, iż osu­szacz to nic inne­go jak kli­ma­ty­za­tor pra­cu­ją­cy w funk­cji osu­sza­nia. Tryb jego pra­cy pole­ga na naprze­mien­nym wychło­dze­niu a po okre­ślo­nym cza­sie wygrza­niu parow­ni­ka. Po co wychło­dzić, więc wil­got­ne powie­trze prze­pły­wa­ją­ce przez bar­dzo zim­ny parow­nik pozo­sta­wia na jego okła­dzi­nach zamar­z­nię­te krysz­tał­ki wody jed­nym sło­wem powie­trze zosta­je osu­szo­ne, po upły­wie kil­ku a nawet kil­ku­na­stu minut parow­nik musi zostać roz­mro­żo­ny celem pozby­cia się z nie­go zale­ga­ją­ce­go lodu. Naprawa osuszaczy powietrza

Reali­zo­wa­ne jest to na kil­ka spo­so­bów a mia­no­wi­cie poprzez roz­łą­cze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej i wte­dy cią­gle prze­pły­wa­ją­ce przez parow­nik powie­trze o tem­pe­ra­tu­rze powy­żej +5oC w spo­sób natu­ral­ny roz­ta­pia zale­ga­ją­cy lud, roz­wią­za­nie to jest jed­nak dość rzad­ko sto­so­wa­ne w pro­fe­sjo­nal­nych osu­sza­czach ze wzglę­du na dłu­gi czas roz­mra­ża­nia. W pro­fe­sjo­nal­nych i prze­my­sło­wych osu­sza­czach sto­so­wa­ne są dwa spo­so­by oszra­nia­nia z wyko­rzy­sta­niem grza­łek elek­trycz­nych, lecz nisko tem­pe­ra­tu­ro­wych mak­sy­mal­nie 100oC lub z zasto­so­wa­niem zawo­rów prze­kie­ro­wa­nia któ­rych celem i zada­niem jest odwró­ce­nie pętli ukła­du fre­ono­we­go wte­dy to parow­nik sta­je się skra­pla­czem i na odwrót.

Bar­dzo waż­ną rolę we wszyst­kich urzą­dze­niach chłod­ni­czych speł­nia układ auto­ma­tycz­nej regu­la­cji i wyste­ro­wa­nia, od pry­mi­tyw­nych gdzie w pro­sty układ elek­trycz­ny wpię­ty jest zegar cza­so­wy z dwie­ma para­mi nie­za­leż­nych sty­ków ste­ru­ją­cych, po zło­żo­ne i coraz czę­ściej sto­so­wa­ne ste­row­ni­ki elek­tro­nicz­ne, któ­re mie­rzą i regu­lu­ją prze­pływ powie­trza przez urzą­dze­nie, cały czas mie­rzą zawil­go­ce­nie powie­trza /czasami zakła­da­my że w pomiesz­cze­niu ma być okre­ślo­na wil­got­ność w okre­ślo­nej tole­ran­cji i tu wła­śnie wyko­rzy­sty­wa­ny jest ele­ment higro­sta­tu dość waż­ny ele­ment całej ukła­dan­ki bar­dzo czę­sto sto­so­wa­ny w kli­ma­ty­za­cji precyzyjnej/. Nowo­cze­sne urzą­dze­nia chłod­ni­cze i co za tym idzie rów­nież osu­sza­cze budo­wa­ne są z zasto­so­wa­niem sprę­ża­rek inwen­te­ro­wych czy­li ze zmien­ną pręd­ko­ścią pra­cy sil­ni­ka a więc ze zmien­ną wydaj­no­ścią tu koniecz­ne jest zasto­so­wa­nie spe­cjal­nej elek­tro­ni­ki ste­rowniczej /w innych arty­ku­łach opi­szę Pań­stwu zasa­dę dzia­ła­nia inwen­tu­ra z zasto­so­wa­niem mię­dzy inny­mi falownika/.

Prze­gląd i ser­wis osu­sza­czy wyko­ny­wa­ny przez Nas i spe­cja­li­zu­ją­ce się w tym fir­my pole­ga oprócz wyżej wymie­nio­nych czyn­no­ści na kon­tro­li ukła­du chło­dze­nia, a mia­no­wi­cie kon­tro­li ilo­ści czyn­ni­ka zbyt mała ilość czyn­ni­ka skut­ku­je zmniej­sze­niem wydaj­no­ści chłod­ni­czej, im mniej czyn­ni­ka tym układ sma­ro­wa­nia sprę­żar­ki sta­je się mniej wydaj­ny aż do momen­tu cał­ko­wi­te­go bra­ku sma­ro­wa­nia a tu już chy­ba nie tor­ba pisać, iż każ­dy sil­nik bez sma­ro­wa­nia z całą pew­no­ścią stra­ci kom­pre­sje bądź się po pro­stu zatrze. Kon­tro­la czyn­ni­ka, wie­le razy spo­ty­ka­my urzą­dze­nia ser­wi­so­wa­ne przez inne może mniej doświad­czo­ne może mniej przy­kła­da­ją­ce się do tego tema­tu fir­my w któ­rych czyn­nik został zawil­go­co­ny, zabru­dzo­ny lub nawet został dola­ny sta­ry kwa­śny czyn­nik.

Pamię­taj­my czyn­nik zwa­ny rów­nież fre­onem ma być ory­gi­nal­ny zgod­ny z wytycz­ny­mi pro­du­cen­ta a jego ilość dokład­nie odmie­rzo­na, wszyst­kie uchy­bie­nia w tej kwe­stii skut­ku­ją prę­dzej czy póź­niej nie­od­wra­cal­ny­mi skut­ka­mi. Insta­la­cja fre­ono­wa, czy­li potocz­nie rur­ki naj­częściej sto­so­wa­ne rur­ki mie­dzia­ne. Insta­la­cja musi byś zabez­pie­czo­na ter­micz­nie w prze­ciw­nym razie będzie się na niej wykra­plać kon­den­sat któ­ry będzie zale­gał w urzą­dze­niu i pro­wa­dził do koro­zji ele­men­tów. Ruro­wa­nie musi być zabez­pie­czo­ne od stro­ny mecha­nicz­nej by np. pod wpły­wem drgań nie zła­ma­ło się by przez przy­pa­dek nie zosta­ło zała­ma­ne zagię­te przez użyt­kow­ni­ków. Pamię­tać nale­ży iż zagię­ta rur­ka sta­no­wi opór dla prze­pły­wa­ją­ce­go przez nią czyn­ni­ka co skut­ku­je dodat­ko­wym roz­prę­ża­niem za miej­scem prze­wę­że­nia, miej­sca te nale­ży wymie­niać na nowe ponie­waż nie ma moż­li­wo­ści odgiąć tak rur­kę by przy­wró­cić jej poprzed­ni stan.

Naprawa osuszaczy powietrza

Napra­wa osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy, Ser­wis osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy, Moder­ni­za­cja osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy, Remont osu­sza­czy powie­trza SKiC Robert Apta­cy

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.