Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

.

Nasz ser­wis od 2004 roku napra­wia i ser­wi­su­je osu­sza­cze powie­trza i osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza. Remon­tu­je­my i moder­ni­zu­je­my osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne więk­szo­ści pro­du­cen­tów w tym rów­nież osu­sza­cze sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC6. Osu­sza­cze te cha­rak­te­ry­zu­je solid­ne wyko­na­nie, uży­te pod­ze­spo­ły odpo­wied­nio dobra­ne ze wzglę­du na wydaj­ność jak i spo­sób wyko­na­nia zapew­nia­ją wie­lo­let­nią bez­a­wa­ryj­ną pra­cę.

Mocne strony osuszacza OMI TMC66

• Tak jak wspo­mnia­łem powy­żej solid­ne wyko­na­nie
• Wymien­nik cie­pła wyko­na­ny jest z rury gru­bo­ścien­nej
• Ogra­ni­cze­nie cał­kiem nie­po­trzeb­nych pod­ze­spo­łów w sys­te­mie chło­dze­nia
• Uży­te pod­ze­spo­ły są uni­wer­sal­ne i tym samym łatwo dostęp­ne w skle­pach czy hur­tow­niach chłod­ni­czychNaprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Słabe strony osuszacza OMI TMC66

• Wymien­nik powie­trza mimo że solid­ny nie nada­je się do remon­tu w przy­pad­ku roz­sz­czel­nie­nia nale­ży go wymie­nić na nowy bar­dzo dro­gi i trud­no dostęp­ny.
• Brak zabez­pie­czeń przed nad­mier­nym ciśnie­niem gazu chłod­ni­cze­go
• Brak zabez­pie­czeń przed bra­kiem czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go

Naprawa osuszaczy sprężonego powietrza OMI TMC66

Najczęstsze awarie osuszacza TMC66

1. Uby­tek czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go przez co urzą­dze­nie tra­ci swo­ją wydaj­ność chłod­ni­czą i co waż­ne w sys­te­mach chłod­ni­czych brak gazu to brak sma­ro­wa­nia sprę­żar­ki.
2. Zatka­nie fil­tra osu­sza­cza fre­onu.
3. Uszko­dze­nie zawo­ru roz­pręż­ne­go.
4. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki — spa­le­nie bądź utra­ta sprę­żu.
5. Awa­ria elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej.
6. Mecha­nicz­ne uszko­dze­nie zawo­ru spu­sto­we­go wody.
7. Uszko­dze­nie cew­ki elek­tro­za­wo­ru.
8. Uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza lub pre­so­sta­tu odpo­wie­dzial­ne­go za jego pra­cę.

Wszyst­kie urzą­dze­nia chłod­ni­cze czy kli­ma­ty­za­cyj­ne w tym rów­nież osu­sza­cze kon­den­sa­cyj­ne któ­re tra­fia­ją do nasze­go ser­wi­su w począt­ko­wej fazie zosta­ją pod­da­ne dia­gno­zie EKSPERTYZIE. W skład tej usłu­gi wcho­dzi:

• Wizu­al­na kon­tro­la urzą­dze­nia, poszu­ki­wa­nie luź­nych ele­men­tów, uszko­dzeń insta­la­cji fre­ono­wej, wod­nej i elek­trycz­nej.
• Kon­tro­la pra­cy elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej w tym rów­nież kon­tro­la son­dy pomia­ro­wej tem­pe­ra­tu­ry.
• Kon­tro­la pra­cy sprę­żar­ki, pomiar prą­du, pomiar wydaj­no­ści.
• Kon­tro­la obec­no­ści czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, pomiar zakwa­sze­nia i wil­got­no­ści fre­onu.
• Kon­tro­la szczel­no­ści ukła­du sprę­żo­ne­go powie­trza.
• Kon­tro­la pra­cy wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza i pod­ze­spo­łów odpo­wie­dzial­nych za jego uru­cho­mia­nie.
• Wyko­na­nie pro­to­ko­łu w któ­rym infor­mu­je­my wła­ści­cie­la o awa­riach, zagro­że­niach i cenie napra­wy.

Koszt ekspertyzy osuszacza OMI TMC66 to jedyne 150,00 złotych netto

jeśli jed­nak zle­ce­nio­daw­ca reflek­tu­je na napra­wę koszt ten leży po stro­nie nasze­go ser­wi­su

Najczęściej naprawiane w osuszaczu OMI TMC66

• Wymia­na sprę­żar­ki chłod­ni­czej, mycie ukła­du fre­ono­we­go wraz z wymia­ną fil­tra osu­sza­cza.
• Napra­wa ukła­du spusz­cza­nia skro­plin.
• Napra­wa elek­tro­ni­ki ste­ru­ją­cej urzą­dze­nia.


Napra­wa osu­sza­czy sprę­żo­ne­go powie­trza OMI TMC66, Napra­wa zięb­ni­czych osu­sza­czy powie­trza OMI TMC66, Napra­wa ser­wis osu­sza­czy OMI TMC66 SKiC Robert Apta­cy, Napra­wa osu­sza­czy powie­trza OMI TMC66 War­sza­wa POLSKA, Ser­wis osu­sza­czy powie­trza OMI TMC66 War­sza­wa POLSKA
Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.