Naprawa chłodziarek mleka

.

NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA

Nasz ser­wis napra­wia i ser­wi­su­je urzą­dze­nia chłod­ni­cze w tym schła­dza­czy cie­czy i schła­dza­czy do mle­ka wszyst­kich pro­du­cen­tów.

Naprawa chłodziarek do mleka Serap

Naprawa chłodziarek do mleka ALFA-LAVAL

Naprawa chłodziarek do mleka WESTFALIA

Naprawa chłodziarek do mleka DeLaval

Naprawa chłodziarek do mleka FRIGOMILK

Naprawa chłodziarek do mleka WEDHOLMS

Naprawa chłodziarek do mleka WAECO

i wie­le innych mniej lub bar­dziej popu­lar­nych chło­dzia­rek do mle­ka.

 

Naj­częst­sze awa­rie schła­dza­rek do mle­ka:

- uszod­dze­nie prze­kład­ni mie­szal­ni­ków

- roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go

- zatka­nie ukła­du chłod­ni­cze­go

- brak wydaj­no­ści agre­ga­tu chłod­ni­cze­go

- uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra skra­pla­cza

- uszko­dze­nie wen­ty­la­to­ra parow­ni­ka

- spa­le­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej

- uszko­dze­nie sond pomia­ro­wych

- uszko­dze­nie insta­la­cji elek­trycz­nej

- prze­bi­cie do masy pod­ze­spo­łów elek­trycz­nych

 

Naj­bar­dziej opcjo­nal­ną dla nas jest napra­wa i pełen ser­wis schła­dza­rek do mle­ka w sie­dzi­bie naszej fir­my tj.

War­sza­wa, ul. Potoc­ka 14

JAK NAS ZNALEŹĆ ?

Dla klientów z poza Warszawy uruchomiliśmy usługę “Drzwi w Drzwi”

To znaczy: dla klientów z poza województwa mazowieckiego lub dla osób które zdecydują się na wysłanie schładzacza mleka do serwisu lub do naprawy uruchomiliśmy usługę drzwi w drzwi

koszt tej usłu­gi w oby­dwie stro­ny to 300,00 zł net­to

wystar­czy tyl­ko wypeł­nić For­mu­larz zgło­sze­nio­wy a w cią­gu 24 godzin fir­ma kurier­ska DHL z któ­rą mamy pod­pi­sa­ną umo­wę odbie­rze od Pań­stwa pacz­kę z uszko­dzo­ną lodów­ką. Po napra­wie ta sama fir­ma kurier­ska odwie­zie lodów­kę w to samo miej­sce lub w miej­sce wska­za­ne przez wła­ści­cie­la lodów­ki — zle­ce­nio­daw­cę.

Koszt usługi drzwi w drzwi w przypadku lodówek autokarowych to jedyne 60,00 zł netto

Usługa drzwi w drzwi lodówki samochodowNaprawa lodówek chodziarek do mleka — usługa drzwi w drzwi

W przy­pad­ku gdy klient zaży­czy sobie naszą wizy­tę u sie­bie wte­dy liczo­ny jest:

.

- koszt dojaz­du 2,00 zł net­to liczo­ny w oby­dwie stro­ny

- koszt prze­glą­du eks­per­ty­zy 300,00 zł net­to

- koszt każ­dej roz­po­czę­tej robo­czo­go­dzi­ny w przy­pad­ku awa­rii to 200,00 zł net­to

- koszt pod­ze­spo­łów uży­tych do wyko­na­nia napra­wy lub do ser­wi­su chło­dziar­ki do mle­ka

Czynności serwisowe wchodzące w skład przeglądu schładzarki do mleka

- odzysk i uty­li­za­cja sta­re­go czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go z chło­dziar­ki do mle­ka

- kon­tro­la szczel­no­ści insta­la­cji fre­ono­wej chło­dziar­ki do mle­ka z wyko­rzy­sta­niem Gazu tech­nicz­ne­go AZOT

- kon­tro­la popraw­nej pra­cy i wydaj­no­ści agre­ga­tu chłod­ni­cze­go w schła­dza­czu do mle­ka

- kon­tro­la kon­den­sa­to­rów roz­ru­cho­wych

- kon­tro­la ele­men­tu lub ele­men­tów roz­pręż­nych ukła­du chło­dze­nia

- kon­tro­la i kali­bra­cja ter­mo­sta­tu i elek­tro­ni­ki pomia­ro­wej

- kon­tro­la zamo­co­wań, luzów i obec­no­ści sma­rów w prze­kład­niach

- pomia­ry elek­trycz­ne i pomia­ry opor­no­ści

- pomia­ry prze­bi­cia do masy pod wzglę­dem BHP

Czynności serwisowe wchodzące w skład pełnego serwisu schładzaczy do mleka

- wyko­na­nie wszel­kich czyn­no­ści któ­re wcho­dzą w skład prze­glą­du schła­dza­cza do mle­ka

- uzu­peł­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go nowym czy­stym i suchym fre­onem /stosujemy czyn­nik chłod­ni­czy fir­my LINDE/

- wymia­na osu­sza­cza fil­tra fre­onu

- kontrola i mycie układu rozprężnego

- mycie urzą­dze­nia

- sma­ro­wa­nie i uzu­peł­nie­nie ole­ju lub towo­tu w prze­kład­niach

- kali­bra­cja ukła­du regu­la­cji tem­pe­ra­tu­ry i wymia­na czuj­ki lub czu­jek tem­pe­ra­tur

Koszt peł­ne­go ser­wi­su schła­dza­cza do mle­ka to od 600,00 zł net­to do 1 200,00 zł net­to w zależ­no­ści od mocy i wydaj­no­ści urzą­dze­nia.

NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKANAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA

 

Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka Serap, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka ALFA-LAVAL, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WESTFALIA, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka DeLa­val, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka FRIGOMILK, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WEDHOLMS, Napra­wa chło­dzia­rek do mle­ka WAECO, NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA, NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA, NAPRAWA SCHŁADZALNIKÓW MLEKA

naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis, naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.