Nasza oferta

.

 Kli­ma­ty­za­cja

Systemy Klimatyzacji i Chłodnictwa
Robert Aptacy

Pragniemy zaprosić Państwa do korzystania z naszych usług w zakresie

 

Klimatyzacja

 

Klimatyzacja w transporcie kołowym

 

Klimatyzacja przemysłowa

 

Chłod­nic­two

 

Chłod­nic­two prze­my­sło­we

  • Napra­wa i ser­wis agre­ga­tów chłod­ni­czych i mroź­ni­czych bez wzglę­du na moc czy pro­du­cen­ta
  • Napra­wa, ser­wis komór chłod­ni­czych i mroź­ni­czych
  • Napra­wa, ser­wis i nad­zór nad sys­te­ma­mi i cią­ga­mi chłod­ni­czy­mi
  • Napra­wa lodó­wek nisko­tem­pe­ra­tu­ro­wych

 

Wen­ty­la­cja

.

 

Osu­sza­cze

 

Auto­ma­ty­ka i ste­ro­wa­nie

 

SKIC APTACY Robert w tro­sce o pra­wi­dło­we funk­cjo­no­wa­nie urzą­dzeń kli­ma­ty­za­cyj­nych i chłod­ni­czych ofe­ru­je:

• napra­wy

• prze­glą­dy

• kon­ser­wa­cje

• ser­wis gwa­ran­cyj­ny i pogwa­ran­cyj­ny

 
 
Ofertę tą kierujemy zarówno do użytkowników indywidualnych, firm i instytucji, 
właścicieli i dzierżawców budynków biurowych,
a także wszystkich zakładów przemysłowych i produkcyjnych w Polsce.Zapraszamy do strony głównej oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego

SKIC APTACY ROBERT 

klimatyzacja warszawa, naprawa lodówek TIR, chłodnictwo warszawa

klimatyzacja warszawa, naprawa lodówek TIR, chłodnictwo warszawa

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.