Osuszacz powietrza budowlany

.

Witam bar­dzo ser­decz­nie na naszej corocz­nej wyprze­da­ży:

Do sprze­da­nia osu­szacz kon­den­sa­cyj­ny budow­la­ny nie­ste­ty nie zna­my pro­du­cen­ta /tabliczka zna­mio­no­wa zniszczona/.

Zdol­ność osu­sza­nia do 75 litrów na dobę pozy­cjo­nu­je go w pierw­szej lidze. Mimo jego mocy i wydaj­no­ści poziom wytwa­rza­ne­go przez urzą­dze­nie hała­su jest sto­sun­ko­wo nie­wiel­ki, przez co nada­je się do użyt­ku w zamiesz­ka­nych pomiesz­cze­niach.osuszacz powietrza budowlany

Waż­niej­sze cechy osu­sza­cza

 Wyso­ka wydaj­ność osu­sza­nia – tak­że w tem­pe­ra­tu­rze 15 °C

Nada­je się do pomiesz­czeń do 470 m³ (osu­sza­nie obiek­tów pod­czas budo­wy i po zala­niu)

Utrzy­ma­nie w sta­nie suchym pomiesz­czeń do 940 m³

Sto­sun­ko­wo cicha sprę­żar­ka rota­cyj­na

Licz­nik robo­czo­go­dzin /aktualny stan 4 864/

Duże koła — łatwy trans­port urzą­dze­nia na nie­rów­nym pod­ło­żu i po scho­dach

Dane tech­nicz­ne odna­le­zio­ne w Inter­ne­cie:

 Moc osu­sza­nia maks.: 75 l / 24 h

.

Zakres tem­pe­ra­tur robo­czych: 0 — 40 °C

Zakres wil­got­no­ści robo­czej: 35 – 100 % RH

Ilość powie­trza: 420 m³/h

Napię­cie przy­łą­cze­nio­we: 230 V (50 Hz)

Poziom hała­su dB (A) w odle­gło­ści 3 m: 56

Wymia­ry (dł. x szer. x wys.): 480 x 510 x 854 mm

 Cena za osu­szacz 1 600,00 zło­tych

Przy zaku­pie kil­ku urzą­dzeń z naszej wyprze­da­ży moż­li­wość nego­cja­cji ceny w gra­ni­cach roz­sąd­ku.

Bez­po­śred­ni numer tele­fo­nu 501 179 381

Osuszacz budowlany wynajem

Ist­nie­je moż­li­wość wypo­ży­cze­nia urzą­dze­nia na czas prac budow­la­nych

Cena wynaj­mu od 30,00 zło­tych za dobę

Osuszacz powietrza budowlany

osu­szacz powie­trza wyna­jem war­sza­wa, osu­szacz powie­trza wyna­jem cena, osu­szacz powie­trza sprze­dam, osu­szacz powie­trza budow­la­ny wyna­jem, osu­sza­cze budow­la­ne olx, osu­szacz budow­la­ny cena, osu­szacz powie­trza alle­gro uży­wa­ny, osu­szacz powie­trza prze­my­sło­wy wyna­jem, osu­sza­cze powie­trza prze­my­sło­we wyna­jem

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.