Schładzalniki do mleka rodzaje i budowa

.

Schładzalniki do mleka – rodzaje, funkcje oraz budowa

W dzi­siej­szych cza­sach mamy moż­li­wość obser­wo­wa­nia coraz więk­sze­go prze­pły­wu lud­no­ści do wiel­kich ośrod­ków miej­skich. Jest to trend, któ­ry będzie nara­stał z każ­dym następ­nym dzie­się­cio­le­ciem i wyda­je się, że nie da się go zatrzy­mać. Musi­my jed­nak pamię­tać, że każ­dy miesz­ka­niec mia­sta posia­da swo­je potrze­by, na któ­re sze­ro­ko sto­so­wa­na kli­ma­ty­za­cja i chłod­nic­two może dać pozy­tyw­ną odpo­wiedź. Tak więc, zaczy­na­jąc od kom­for­tu ciepl­ne­go w miesz­ka­niach lub samo­cho­dzie, zaś koń­cząc na przy­go­to­wa­niu żyw­no­ści do dal­sze­go trans­por­tu lub obrób­ki, nauka i tech­ni­ka potra­fi zatrosz­czyć się o każ­de­go. Dla­te­go dziś zaj­mie­my się, wca­le nie tak czę­sto, poru­sza­nym aspek­tem , czy­li, zasto­so­wa­niem chłod­nic­twa w prze­my­śle mle­czar­skim: tytu­ło­wy­mi schła­dzal­ni­ka­mi do mle­ka.

Funkcja schładzalniki do mleka

Jak sama nazwa wska­zu­je, schła­dzal­ni­ki słu­żą do obni­ża­nia tem­pe­ra­tu­ry mle­ka. Dopie­ro w tej tem­pe­ra­tu­rze może być ono skła­do­wa­ne przez dłuż­szy okres cza­su bez ryzy­ka wystą­pie­nia szko­dli­wych dla pro­duk­tu reak­cji. Jest to nie­zwy­kle waż­ne, z uwa­gi na fakt, że jakość mle­ka w dużej mie­rze zale­ży od tego, jak pręd­ko uda nam się je schło­dzić poni­żej gra­ni­cy 10oC. Pamię­ta­jąc o począt­ko­wej tem­pe­ra­tu­rze mle­ka wyno­szą­cej 36oC wca­le nie musi być to szyb­ki pro­ces. Im prę­dzej zosta­nie to wyko­na­ne, tym lep­szą cenę uzy­ska­my przy sprze­da­ży pro­duk­tu. Nie­ma­łe zna­cze­nie dla klien­ta ma bak­te­rio­lo­gicz­na jakość mle­ka. Naj­lep­szą uzy­ska­my wła­śnie przy tem­pe­ra­tu­rach oko­ło 4o C. Jak widać, jest to urzą­dze­nie nie­zbęd­ne przy trans­por­cie i prze­cho­wy­wa­niu mle­ka. Inny­mi ukła­da­mi chłod­ni­czy­mi, któ­re zysku­ją na popu­lar­no­ści, są sys­te­my wstęp­ne­go schło­dze­nia mle­ka ( na Zacho­dzie spo­ty­ka­ne prak­tycz­nie na każ­dym kro­ku). Celem takiej insta­la­cji jest obni­że­nie począt­ko­wej tem­pe­ra­tu­ry mle­ka jesz­cze przed zaapli­ko­wa­niem go do schła­dzal­ni­ka. Pozwa­la to na obni­że­nie kosz­tów za pra­cę elek­trycz­ną same­go schła­dzal­ni­ka oraz zwięk­sza szyb­kość uzy­ska­nia opty­mal­nej tem­pe­ra­tu­ry pro­duk­tu. Może więc war­to się zasta­no­wić, czy kup­no takie­go ukła­du nie pozwo­li nam na uzy­ska­nie prze­li­czal­ne­go na pie­nią­dze zysku w dość szyb­kim tem­pie.…

Rodzaje schładzarek do mleka 

Schła­dzal­ni­ki może­my podzie­lić na kil­ka typów ze wzglę­du na kon­struk­cję:
a) otwar­te – tań­sze przy zaku­pie, ale cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się koniecz­no­ścią ręcz­ne­go mycia po każ­dym uży­ciu; może­my je podzie­lić na:
 otwar­te o cylin­drycz­nej budo­wie
 otwar­te o wan­no­wej budo­wie
b) zamknię­te – wadą jest droż­sza cena, acz­kol­wiek nie wyma­ga­ją one poświę­ca­nia zbyt wie­le uwa­gi, gdyż posia­da­ją auto­ma­tycz­ną myj­kę, ist­nie­ją tak­że mode­le z oddzie­lo­nym agre­ga­tem, któ­ry moż­na umie­ścić w innym pomiesz­cze­niu, niż sam schła­dzal­nik (cza­sem po pro­stu nie ma miej­sca na całe urzą­dze­nie, więc uła­twi to zna­le­zie­nie opty­mal­ne­go roz­wią­za­nia); może­my podzie­lić je na:
 zamknię­te o cylin­drycz­nej budo­wie
 zamknię­te o elip­tycz­nej budo­wie
W zależ­no­ści od wiel­ko­ści urzą­dze­nia schła­dzal­ni­ki posia­da­ją róż­ne pojem­no­ści, począw­szy od 200 litrów po 3000 litrów mle­ka. Ist­nie­je kil­ku zna­czą­cych pro­du­cen­tów takich ukła­dów, któ­rzy przez sze­ro­ką gamę zbior­ni­ków chłod­ni­czych potra­fią tra­fić w potrze­bę każ­de­go klien­ta. Nad naj­bar­dziej zna­ny­mi fir­ma­mi pochy­li­my się jed­nak w innym arty­ku­le.
Budo­wa
Jak każ­de urzą­dze­nie kli­ma­ty­za­cyj­no-chłod­ni­cze schła­dzal­ni­ki do mle­ka posia­da­ją stan­dar­do­we wypo­sa­że­nie ukła­du chło­dze­nia. Skła­da się on z dwóch wymien­ni­ków ener­gii ( parow­ni­ka oraz skra­pla­cza), sprę­żar­ki (któ­ra peł­ni funk­cję pom­py, czy­li pod­no­si ciśnie­nie czyn­ni­ka oraz napę­dza cały układ; zamie­nia ona ener­gię mecha­nicz­ną na elek­trycz­ną) oraz ele­men­tu roz­pręż­ne­go (ewen­tu­al­nie rur­ki kapi­lar­nej), któ­ry powo­du­je obni­że­nie ciśnie­nia czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go. Wszyst­kie ele­men­ty połą­czo­ne są prze­wo­da­mi chłod­ni­czy­mi ( oczy­wi­ście w izo­la­cji ciepl­nej). Nie będzie­my kolej­ny raz opi­sy­wać spo­so­bu pra­cy insta­la­cji, dość przy­po­mnieć, że wła­ści­wa wymia­na chło­du odby­wa się w paro­wa­czu, zaś w skra­pla­czu zosta­je odda­ne cie­pło, pobra­ne wcze­śniej przez czyn­nik. Z uwa­gi na potrze­bę zasi­la­nia sprę­żar­ki potrze­bu­je­my ulo­ko­wać schła­dzal­nik w sąsiedz­twie źró­dła prą­du. Inną waż­ną cechą schła­dzal­ni­ków jest mate­riał zbior­ni­ka na mle­ko. Powi­nien być wytwo­rzo­ny z droż­szej i bar­dziej szla­chet­nej odmia­ny bla­chy – bla­chy kwa­so­od­por­nej. Ta koniecz­ność, wymu­szo­na zresz­tą skła­dem che­micz­nym mle­ka, zna­czą­co „pod­bi­ja” koszt całe­go urzą­dze­nia. Kolej­nym waż­nym ele­men­tem jest izo­la­cja ter­micz­na, naj­czę­ściej stwo­rzo­na z pian­ki poli­ure­ta­no­wej lub innej sub­stan­cji izo­la­cyj­nej. Dzię­ki temu w zna­czą­cy spo­sób zosta­ją zmniej­szo­ne stra­ty chło­du do oto­cze­nia. Wypo­sa­że­niem, nie­ja­ko dodat­ko­wym do ukła­dów chłod­ni­czych, zaś stan­dar­do­wym do schła­dzal­ni­ków o otwar­tej budo­wie, jest mie­sza­dło wol­no­obro­to­we, nie powo­du­ją­ce pie­nie­nia lub zma­śle­nia mle­ka; powin­no być ono odpo­wied­nio wypro­fi­lo­wa­nie. Innym koniecz­nym dodat­kiem jest ter­mo­stat, odpo­wia­da­ją­cy za regu­la­cje pra­cy ukła­du chło­dzą­ce­go oraz sys­te­mu mie­sza­nia pro­duk­tu. Nie moż­na zapo­mi­nać tak­że o czę­stym pro­ble­mie użyt­kow­ni­ków schła­dzal­ni­ków, czy­li zama­rza­niu mle­ka. Jed­nak pro­du­cen­ci i w tej kwe­stii zna­leź­li roz­wią­za­nie. Dobrze wyre­gu­lo­wa­ny sys­tem utrzy­ma­nia tem­pe­ra­tu­ry w zbior­ni­ku nie dopu­ści do takiej sytu­acji.
Przy nie­daw­nej zmia­nie prze­pi­sów odno­śnie o ochro­ny war­stwy ozo­no­wej („ Usta­wa o sub­stan­cjach zubo­ża­ją­cych war­stwę ozo­no­wą oraz o nie­któ­rych flu­oro­wa­nych gazach cie­plar­nia­nych” z dnia 15 maja 2015 roku), waż­ną kwe­stią sta­ła się ilość czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go, któ­ry wypeł­nia układ chłod­ni­czy schła­dzal­ni­ka. Przy­po­mnij­my, że dla ukła­dów posia­da­ją­cych wię­cej niż 3 kilo­gra­my sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nych, ist­nie­je wymóg reje­stra­cji w Cen­tral­nym Reje­strze Ope­ra­to­rów Urzą­dzeń i Sys­te­mów Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej (CRO). Co wię­cej, użyt­kow­ni­cy urzą­dzeń uży­wa­ją­cych sub­stan­cji kon­tro­lo­wa­nych ( czy­li rów­nież schła­dzal­ni­ków) są zobli­go­wa­niu do spo­rzą­dze­nia Kary Urzą­dze­nia lub Kar­ty Sys­te­mu Ochro­ny Prze­ciw­po­ża­ro­wej, któ­ra peł­ni funk­cję doku­men­ta­cji takie­go ukła­du. Dla pra­cow­ni­ków pol­skiej wsi, może oka­zać się to dodat­ko­wym pro­ble­mem, przy codzien­nej pra­cy. Na tere­nach wiej­skich bra­ku­je spe­cja­li­stów, któ­rzy posia­da­li­by odpo­wied­nie kwa­li­fi­ka­cje, do pomo­cy rol­ni­kom przy egze­kwo­wa­niu nowe­go pra­wa. Bądź co bądź, nie­świa­do­mie, nie­ja­ko ryko­sze­tem, rol­ni­kom został „dorzu­co­ny kolej­ny kamy­czek do ogród­ka”.
Wię­cej o nowej usta­wie napi­sa­li­śmy w arty­ku­le ” Pol­skie akty praw­ne odno­śnie ochro­ny war­stwy ozo­no­wej”, dla­te­go docie­kli­wych odsy­ła­my do poda­ne­go tytu­łu.

Schładzalniki do mlekaSchładzalniki do mleka

Biblio­gra­fia:
1. http://www.mleczarstwo.com/a5640,wstepne_schladzanie_mleka_zbytek_czy_koniecznosc.html
2. http://www.forummleczarskie.pl/RAPORTY/058/1/schladzalniki-do-mleka/#
3. http://www.strefaagro.pomorska.pl/artykul/masz-schladzalnik-do-mleka-zaplacisz-za-ochrone-klimatu
4. Roz­po­rzą­dze­nie Pre­ze­sa Rady Mini­strów z dnia 15 maja 2015 r. w spra­wie „Sub­stan­cji zubo­ża­ją­cych war­stwę ozo­no­wą oraz o nie­któ­rych flu­oro­wa­nych gazach cie­plar­nia­nych” (Dz. U. z 2015 r., poz. 881 )

naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis, naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.