Schładzalniki do mleka Wedholms

.

Schładzalniki do mleka firmy Wedholms

Jed­nym z naj­bar­dziej zna­nych pro­du­cen­tów schła­dzal­ni­ków do mle­ka o ugrun­to­wa­nej pozy­cji na ryn­ku jest fir­ma Wedholms. Posia­da ona zasięg mię­dzy­na­ro­do­wy, gdyż ich pro­duk­ty może­my spo­tkać nawet w Japo­nii lub Korei Połu­dnio­wej, choć głów­nie sku­pia się na obsza­rze Morza Bał­tyc­kie­go. Na ryn­ku pol­skim jest ona repre­zen­to­wa­na przez fir­mę Euro­tanks (z sie­dzi­bą we Wro­cła­wiu). W punk­cie ser­wi­so­wym Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy doko­nu­je­my kon­ser­wa­cji oraz napraw wszel­kich schła­dza­czy tego przed­się­bior­stwa.

Kilka słów o Wedholms

Wedholms od ponad 130 lat zaj­mu­je się prze­twór­stwem mle­czar­skim. Zosta­ła zało­żo­na już w 1879 roku. Już w 1957 roku fir­ma wyko­na­ła duży „skok tech­no­lo­gicz­ny” wpro­wa­dza­jąc do obie­gu 200, 400 oraz 600 litro­we schła­dzal­ni­ki mle­ka. W kolej­nych latach kon­ty­nu­owa­ła swo­ją eks­pan­sje zdo­by­wa­jąc nowe ryn­ki i nowych użyt­kow­ni­ków. Na dzi­siej­szy dzień ich obrót rocz­ny jest sza­co­wa­ny na oko­ło 100 milio­nów koron szwedz­kich, zaś kon­struk­cja schła­dzal­ni­ków pozwa­la na prze­cho­wy­wa­nie w nawet do 40 000 litrów mle­ka w jed­nym zbior­ni­ku.
Głów­nym zało­że­niem fir­my jest utrzy­my­wa­nie mle­ka w dobrej kon­dy­cji, dzię­ki wyso­kiej efek­tyw­no­ści oraz jako­ści zbior­ni­ków chłod­ni­czych. Te pod­sta­wo­we cechy pro­jek­to­wa­nych oraz nastep­nie wyko­ny­wa­nych pro­duk­tów zapew­nia­ją utrzy­ma­nie wyma­ga­ne­go pozio­mu wita­min oraz mine­ra­łów w pro­duk­cie w odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­rze.

Rodzaje schładzalników Wedholms

Fir­ma Euro­tanks dostar­cza na pol­ski rynek kil­ka rodza­jów schła­dzaln­ków, jed­nak posia­da­ją one kil­ka wspól­nych cech kon­struk­cyj­nych. Zbior­ni­ki są wyko­ny­wa­ne z dwóch warstw bla­chy nie­rdzew­nej chro­mo­ni­klo­wej. Funk­cję izo­la­cji peł­ni w nich pian­ka poli­ure­ta­no­wa. Ele­men­ty są łączo­ne przez spa­wa­nie meto­dą lase­ro­wą (osią­ga­na jest dzię­ki temu wyso­ka trwa­łość łącze­nia). Na zbior­ni­ku znaj­du­je się otwór słu­żą­cy do wle­wa­nia mle­ka, zaś pomia­ru napeł­nie­nia moż­na doko­nać uży­wa­jąc spe­cjal­nej listwy oraz tabe­li prze­li­cze­nio­wej spe­cjal­nie do tego prze­zna­czo­nych. Układ chło­dze­nia wypeł­nio­ny jest czyn­ni­kiem chłod­ni­czym R404A (posia­da­ją­ce­go sze­ro­kie zasto­so­wa­nie w róż­nych ukła­dach zięb­ni­czych). Za bar­dziej efek­tyw­ną wymia­nę cie­pła na skra­pla­czu odpo­wia­da wen­ty­la­tor nawie­wa­ją­cy powie­trze zewnętrz­ne na wymien­nik, zaś zespół zawo­rów roz­pręż­nych słu­ży obni­ża­niu ciśnie­nia w ukła­dzie. Odpo­wied­nio zapro­jek­to­wa­ne mie­sza­dło zapew­nia rów­no­mier­ne mie­sza­nie pro­duk­tu. Nato­miast na cie­kło­kry­sta­licz­nym wyświe­tla­czu dosko­na­le widocz­na jest tem­pe­ra­tu­ra mle­ka w zbior­ni­ku. Za bez­pie­czeń­stwo i pra­wi­dło­wą pra­cę schła­dzal­ni­ka odpo­wia­da zespół czuj­ni­ków wraz z sys­te­mem alar­mo­wym. Na spe­cjal­nie życze­nie klien­ta pro­du­cent może zapew­nić sys­tem odzy­sku cie­pła ze zbior­ni­kiem izo­lo­wa­nym na wodę, filtr oraz zawór kla­po­wy.
Schła­dzal­ni­ki otwar­te mają wie­lo­funk­cyj­ny sys­tem regu­la­cji, któ­ry jest prze­cież ser­cem ukła­du. Może­my zakła­dać dzię­ki nie­mu kli­ka pod­sta­wo­wych para­me­trów pra­cy urzą­dze­nia. Posia­da on funk­cję: nada­nia odpo­wied­niej tem­pe­ra­tu­ry schła­dza­nia, opóź­nie­nia cza­so­we­go załą­cze­nia ukła­du chło­dze­nia oraz regu­lu­je pra­cę mie­sza­dła. Ostat­ni cykl pra­cy schła­dzal­ni­ka jest zapa­mię­ty­wa­ny przez sys­tem, przez co mamy swo­isty „bac­kup” danych otrzy­ma­nych w wyni­ku ostat­niej aktyw­no­ści ukła­du.
W sprze­da­ży dostęp­ne są dwa rodza­je schła­dzal­ni­ków otwar­tych:
1. Typ RFT : kon­struk­cja okrą­gła, cylin­drycz­na; zakres pojem­no­ści od 300 litrów do 1200 litrów
2. Typ SCO – kon­struk­cja wan­no­wa, o pojem­no­ściach od od 1000 litrów do
1900 litrów
Schła­dzal­ni­ki o kon­struk­cji o budo­wie zamknię­tej róż­nią się one pod wzglę­dem kon­struk­cyj­nym, jak i pod wzglę­dem dostęp­nej pojem­no­ści. Głów­ną zale­tą jest układ auto­ma­tycz­ne­go mycia zbior­ni­ka. Co wię­cej, każ­dy z eta­pów mycia moż­na nad­zo­ro­wać i popra­wiać „na bie­żą­co”. Dzię­ki temu, że środ­ki czysz­czą­ce są pobie­ra­ne rów­nież bez udzia­łu użyt­kow­ni­ka, cały pro­ces odby­wa się w bar­dziej wygod­ny i szyb­szy spo­sób. Sama myj­ka rów­nież zosta­ła ulep­szo­na, gdyż jej gło­wi­ca może się obra­cać. Bar­dziej roz­bu­do­wa­ny jest tak­że układ ste­ro­wa­nia. Dzię­ki wypo­sa­że­niu schła­dzal­ni­ka w skrzyn­kę ste­row­ni­czą Win­Ma­ster dosta­je­my dostęp do kon­tro­li nad tem­pe­ra­tu­rą mle­ka w urzą­dze­niu, moż­li­wość usta­le­nia opóź­nie­nia pra­cy ukła­du schła­dza­ją­ce­go, regu­la­cję sys­te­mu mie­sza­nia, a tak­że może­my zało­żyć mini­mal­ną war­tość tem­pe­ra­tu­ry mle­ka (zabez­pie­czy to mle­ko przed zama­rza­niem w zbior­ni­ku – jest to czę­sty pro­blem wystę­pu­ją­cy w tego typu mecha­ni­zmach). Dane odno­śnie pra­cy urzą­dze­nia (war­to­ści tem­pe­ra­tu­ry, dłu­go­ści cza­su chło­dze­nia , dane o prze­rwach w pra­cy lub/i zasi­la­niu, wystę­po­wa­nie alar­mów, rodzaj, kolej­ność oraz czę­sto­tli­wość zasto­so­wa­nych pro­gra­mów mycia) są reje­stro­wa­ne przez ostat­nie 60 dni uży­wa­nia sprzę­tu. Dzię­ki apli­ka­cji Win­Link może­my prze­ana­li­zo­wać je na kom­pu­te­rze i lap­to­pie, co z pew­no­ścią uła­twi opty­ma­li­za­cję oraz obni­że­nie kosz­tów pra­cy całe­go ukła­du. W sprze­da­ży dostęp­ne są dwa rodza­je schła­dzal­ni­ków zamknię­tych:
1. Typ DF 95 — zakres pojem­no­ści od 1600 litrów do 12000 litrów
2. Typ DF 95L –więk­sze schła­dzal­ni­ki; zakres pojem­no­ści od 9000 litrów
do 30000 litrów
Dodat­ko­wą opcją jest schła­dzal­nik pio­no­wy typu Silo, z ukła­dem auto­ma­tycz­ne­go mycia o pojem­no­ści nawet do 40000 litrów!
Jak widać wybór urzą­dzeń jest dosyć sze­ro­ki. W zależ­no­ści od wyma­ga­nej pojem­no­ści, posia­da­nych fun­du­szy oraz innych pre­fe­ren­cji moż­na doko­nać zaku­pu, któ­re­go nie będzie się potem żało­wać. Szcze­gól­nie, że w przy­pad­ku awa­rii lub koniecz­no­ści ser­wi­so­wa­nia mogą się Pań­stwo zwró­cić do fir­my Sys­te­my Kli­ma­ty­za­cji i Chłod­nic­twa Robert Apta­cy, co gwa­ran­tu­je dłu­gą i efek­tyw­ną żywot­ność schła­dzal­ni­ków.

Schładzalniki do mleka Wedholms

naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis, naprawa lodówek mleka, schładzalniki do mleka naprawa, schładzalniki do mleka serwis, Schładzalniki do mleka Wedholms, Naprawa schładzalników do mleka, naprawa chłodziarek do mleka, naprawa chłodziarek do mleka wielkopolska, naprawa schładzalników do mleka, naprawa schładzalników do mleka łódzkie, naprawa schładzalników do mleka mazowieckie, naprawa zbiorników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka podlaskie, naprawa schładzalników do mleka kujawsko-pomorskie, Schładzalniki do mleka serwis, naprawa schładzalników do mleka świętokrzyskie, serwis schładzalników do mleka, schładzalniki do mleka woj łódzkie, części do schładzalników mleka, naprawa schładzalników do mleka radom, naprawa schładzalników do mleka kujawsko pomorskie, schładzalniki do mleka Bieżuń, schładzalniki do mleka kujawsko pomorskie, schładzalnik do mleka delaval serwis, schładzalnik do mleka delaval naprawa, schładzalnik do mleka mueller naprawa, schładzalnik do mleka mueller serwis, schładzalnik do mleka packo naprawa, schładzalnik do mleka packo serwis

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.