Naprawa chiller

.

Nasz ser­wis od roku 2004 napra­wia i ser­wi­su­je wytwor­ni­ce wody lodo­wej potocz­nie zwa­ne chil­le­ra­mi. Napra­wia­my chil­le­ry więk­szo­ści pro­du­cen­tów wystę­pu­ją­ce na naszym ryn­ku od TRANE, EMICON, LENOX, CARRIER itd…

Naszym klien­tom oprócz usłu­gi napra­wy chil­ler ofe­ru­je­my rów­nież takie usłu­gi jak:

okresowy przegląd wytwornic wody lodowej

pełen serwis i dozór techniczny agregatów wody lodowej

remont i modernizacja chiller

Zakres czynności wchodzących w skład przeglądu agregatu wody lodowej

• Kon­tro­la zabru­dze­nia parow­ni­ka — wymien­ni­ka.
• Kon­tro­la zabru­dze­nia skra­pla­cza.
• Kon­tro­la popraw­nej pra­cy pre­so­sta­tów fre­ono­wych HP i LP /typu on/off.
• Kon­tro­la popraw­nych wska­zań czuj­ni­ków fre­ono­wych HP i LP /liniowych.
• Kon­tro­la prą­dów wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza.
• Kon­tro­la prą­dów sprę­żar­ki bądź sprę­ża­rek.
• Kon­tro­la sta­nu ole­ju w sprę­żar­kach.
• Kon­tro­la zakwa­sze­nia ukła­du fre­ono­we­go.
• Kon­tro­la wil­got­no­ści fre­onu.
• Kon­tro­la wydaj­no­ści sprę­żar­ki lub sprę­ża­rek jeśli jest ich wię­cej.
• Kon­tro­la pra­cy zawo­ru prze­kie­ro­wa­nia o ile jest układ wypo­sa­żo­ny w takie.
• Kon­tro­la popraw­nej pra­cy zawo­rów roz­pręż­nych.
• Kon­tro­la pomp obie­go­wych i wymu­sza­ją­cych.
• Kon­tro­la czuj­ni­ka prze­pły­wu medium takich jak woda gli­kol, solan­ka czy też inne.
• Kon­tro­la i mycie fil­trów wody chłod­ni­czej.
• Kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji elek­trycz­nej.
• Kon­tro­la wizu­al­na insta­la­cji ste­row­ni­czej.
• Kon­tro­la wizu­al­na krót­cy połą­cze­nio­wych.
• Kon­tro­la prze­bi­cia do masy

Na pod­sta­wie doko­na­nych czyn­no­ści wyko­na­nych pomia­rów two­rzo­ny jest raport sta­nu tech­nicz­ne­go w któ­rym wła­ści­ciel infor­mo­wa­ny jest o sta­nie tech­nicz­nym urzą­dze­nia, obec­nych awa­riach i zagro­że­niach. Po doko­na­niu prze­glą­du moż­na przy­stą­pić do prac ser­wi­so­wa­nia agre­ga­tu.

Zakres czynności wchodzących w skład serwisu agregatów wody lodowej

• Doko­ny­wa­ne są wszyst­kie czyn­no­ści powy­żej.
• Mycie urzą­dze­nia z wewnątrz i wewnątrz.
• Dokład­ne mycie skra­pla­cza.
• Dokład­ne mycie parow­ni­ka.
• Kali­bra­cja pre­so­sta­tów fre­ono­wych HP i LP.
• O ile czyn­nik chłod­ni­czy wraz z ole­jem jest kwa­śny bądź wil­got­ny wymia­na na nowy.
• Wymia­na fil­tra osu­sza­cza lub jego insta­la­cja w przy­pad­ku roz­sz­czel­nie­nia insta­la­cji fre­ono­wej.

Najczęstsze awarie chiller:

1. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki chłod­ni­czej na wsku­tek bra­ku ser­wi­su pod­sta­wo­we­go w tym mycia skra­pla­cza czy też parow­ni­ka.
2. Uszko­dze­nia sprę­żar­ki chłod­ni­czej na bra­ku lub nad­wyż­ki czyn­ni­ka chłod­ni­cze­go.
3. Uszko­dze­nie sprę­żar­ki spo­wo­do­wa­ne błę­da­mi poprzed­nie­go ser­wi­su np wyłą­cze­nie zabez­pie­czeń złe wyre­gu­lo­wa­nie ele­men­tów zabez­pie­cza­ją­cych itd…
4. Roz­sz­czel­nie­nie ukła­du fre­ono­we­go i utra­ta gazu.
5. Spa­le­nie się lub uszko­dze­nie mecha­nicz­ne wen­ty­la­to­rów skra­pla­cza.
6. Uszko­dze­nie pom­py obie­go­wej lub czuj­ni­ka prze­pły­wu.

Sza­now­ni Pań­stwo Nasz ser­wis bar­dzo chęt­nie pomo­że Pań­stwu w przy­pad­ku awa­rii, w przy­pad­ku agre­ga­tów wody lodo­wej usłu­gi świad­czy­my na tere­nie całej POLSKI.

Serwis agregatów wody lodowej

Chil­ler ser­wis, Napra­wa chil­ler, Ser­wis agre­ga­tów wody lodo­wej, Napra­wa agre­ga­tów wody lodo­wej, okre­so­wy prze­gląd wytwor­nic wody lodo­wej, pełen ser­wis i dozór tech­nicz­ny agre­ga­tów wody lodo­wej, remont i moder­ni­za­cja chil­ler

Naprawa lodówek samochodowych | usługa drzwi w drzwiDla klien­tów z poza War­sza­wy

Nasz serwis uruchomił usługę drzwi w drzwi

pole­ga ona na odbio­rze urzą­dze­nia od klien­ta za pośred­nic­twem fir­my kurier­skiej DHL przed napra­wą i ode­sła­niu go po napra­wie w to samo miej­sce lub miej­sce wska­za­ne przez zle­ce­nio­daw­cę na tere­nie POLSKI

Jeśli decy­du­ją się pań­stwo na sko­rzy­sta­nia z tej usłu­gi pro­si­my o wypeł­nie­nie for­mu­la­rza kon­tak­to­we­go

Zgło­sze­nie prze­glą­du lub awa­rii”

ser­wis lodó­wek INDEL B

Koszt usłu­gi jest zależ­ny od gaba­ry­tów urzą­dze­nia i for­my płat­no­ści za usłu­gę.